بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی


موارد یافت شده: 15

1 - بررسی تاثیر آموزش جرات مندی گروهی توام با بازسازی شناختی بر گرایش به تفکر انتقادی دانش آموزان (چکیده)
2 - اثربخشی روان درمانی گروهی با رویکرد عقلانی ، هیجانی و رفتاری در کاهش افسردگی معتادین (چکیده)
3 - رابطه بین منبع کنترل و خودپنداره بااسترس ادراک شده بر والدین کودکان اتیسم (چکیده)
4 - بررسی رابطه ابعاد هویت و بحران هویت زنان روسپی و مقایسه آن با زنان عادی (چکیده)
5 - عوامل پیش بینی کننده افسردگی و میزان افسردگی درزنان نابارور (چکیده)
6 - بررسی اثربخشی آموزش ادراک خود بر میزان رضایت از زندگی و رضایت از خویشتن در بین نوجوانان دختر (چکیده)
7 - بررسی مقایسه ای باورهای فراشناختی و میزان هیجان خواهی در افراد معتاد و عادی (چکیده)
8 - اثربخشی رواندرمانی گروهی مبتنی بر بهزیستی بر میزان استرس ادراک شده زنان نابارور (چکیده)
9 - نقش باورهای مربوط به ادراک درد بر کیفیت زندگی بیماران کمر درد مزمن (چکیده)
10 - رابطه احساس انسجام روانی و سبکهای دلبستگی با شادکامی دانش آموزان (چکیده)
11 - رابطه سبکهای هویت با شادکامی دختران دبیرستانی (چکیده)
12 - تاثیر بازی درمانی گروهی بر کاهش پرخاشگری کودکان پیش دبستانی (چکیده)
13 - اثربخشی آموزش مدیریت پرخاشگری مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری(طرح TAME)در بلوغ اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی (چکیده)
14 - تاثیر آموزش مدیریت پرخاشگری مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری(طرح TAME) بر سازگاری دانش آموزان دبیرستانی (چکیده)
15 - بررسی رابطه سبکهای حل مساله و تفکرات غیرمنطقی با رضامندی زناشویی (چکیده)