بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران


موارد یافت شده: 21

1 - ارتقای دقت پیش‌بینی‌ جریان ماهانه با استفاده ازOrness Method برای ترکیب مدل‌ها (مطالعه موردی: پیش‌بینی جریان ورودی به سد سیمره) (چکیده)
2 - بررسی نقش اثرات واحد های صنعتی و تصفیه خانه ها بر آلودگی رودخانه کشف رود دشت مشهد. (چکیده)
3 - بررسی نقش اثرات واحد های صتعتی و تصفیه خانه ها بر آلوذدگی رودخانه کشف رود دشت مشهد (چکیده)
4 - آب و هواشناسی (چکیده)
5 - پیش بینی الگوی فصلی جریان رودخانه قره سو در اثر تغییر اقلیم (چکیده)
6 - شبیه سازی بارش زمستان در استان فارس با استفاده از مدل اقلیمی RegCM4 (چکیده)
7 - بررسی بارش سنگین به منظور پیش بینی سیلاب های شهری در استان تهران (چکیده)
8 - کاربست مدل های دینامیکی منطقه محدود در مطالعات تغییر اقلیم و منابع آب (چکیده)
9 - بررسی روشهای ارزیابی آسیب پذیری آبخوان نسبت به نیترات (چکیده)
10 - بررسی آلودگی آرسنیک و جیوه و نقش فعالیت‌های کشاورزی بر غلظت¬های آنها در حوضه سفیدرود (چکیده)
11 - بررسی مهم ترین عوامل موثر در میزان رواناب مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی حوزه شهید نوری کاخک گناباد) (چکیده)
12 - شبیه سازی عددی جریان چرخشی در حوضچه های مستطیلی (چکیده)
13 - بررسی آزمایشگاهی و عددی مهاجرت دو نقطهشکست متوالی در بستر کانال مستطیلی (چکیده)
14 - پیش بینی توزیع سرعت در پرش هیدرولیکی روی بستر موج دار سینوسی به SVM روش (چکیده)
15 - بررسی روشهای یافتن مقطع پایدار براثر تنش موضعی در کانال مرکب (چکیده)
16 - تحلیل فضایی ارتباط بین وقوع بارش های بهاره در شمال غرب ایران و مولفه های مقیاس منطقه ای گردش جو (چکیده)
17 - تعیین زمان آغاز فصل تابستان و روند تغییرات آن در ارتباط با وردایی های زمانی–مکانی جت استریم جنب حاره (چکیده)
18 - افزایش کارایی مصرف آب در فضای سبز شهری با استفاده از گیاهان پوششی ومالچها (چکیده)
19 - اصلاح‎کننده‎های خاک جاذب آب، موادی برای کاهش مصرف آب در فضاهای چمنکاری شده (چکیده)
20 - اثر سطوح مختلف آبیاری و نیتروژن بر خصوصیات کیفی چمن تحت آبیاری قطره‌ای زیرسطحی (چکیده)
21 - کاربرد مهندسی ارزش در انتخاب نوع سازه آبی ( نمونه موردی: سد ذخیره ای گراتی اسفراین) (چکیده)