بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران


موارد یافت شده: 15

1 - بهینه سازی قابلیت جذب انرژی ستون جدار نازک نقطه جوش شده توسط روش RSM (چکیده)
2 - کمانش و پس کمانش استوانه های ترک دار تحت بار پیچشی (چکیده)
3 - بررسی عددی استحکام نهائی پانلهای استوانه ای ترک دار (چکیده)
4 - تحلیل و بررسی استحکام نهایی پوسته های ترک دار با مقطع مربعی تحت بار پیچشی (چکیده)
5 - بررسی عددی وتجربی جذب انرژی ستونهای جدار نازک نقطه جوش شده در بار محوری (چکیده)
6 - کاربرد تئوری لایه ای در تحلیل میدان تنش سه بعدی صفحات مرکب ضخیم (چکیده)
7 - تحلیل عددی محفظه احتراق SCARMJET سوخت جامد (چکیده)
8 - شبیه سازی بالچه هوشمند یک بالواره و بهینه سازی طول آن (چکیده)
9 - بررسی اثر خمیدگی بالواره در نزدیکی سطح زمین (چکیده)
10 - بررسی تاثیر یخ زدگی روی عملکرد بالواره ها (چکیده)
11 - شبیه سازی دو بعدی جریان مغشوش حول استوانه دوبعدی و ارائه رابطه کلی برای توزیع سرعت روی آن در رینولدزهای مختلف (چکیده)
12 - تحلیل جریان قابل تراکم با استفاده از روش حفظ انرژی جنبشی (KEP) (چکیده)
13 - A computational study of unsteady flow around circular cylinder (چکیده)
14 - اصلاح ضرایب مدل تلاطمی SST بر اساس مفهوم تاخیر زمانی در جریان متغیر با زمان (چکیده)
15 - بررسی تاثیر اندازه ی گام بر روی تلفات یک کسکید از پره های توربین و مقایسه ی آن با معیار تجربی سویفل (چکیده)