بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: داده کاوی


موارد یافت شده: 16

1 - ارائه یک رویکرد مبتنی بر هدف برای طبقه بندی کاربردهای داده کاوی در صنعت مخابرات (چکیده)
2 - کاربردهای متفاوت داده کاوی (چکیده)
3 - ویژه سازی الگوریتم خوشه بندی مورچه ای به منظور چینش کالاهای فروشگاهی (چکیده)
4 - استفاده از مدل LRFM برای بخش بندی مشتریان براساس ارزش چرخه عمر آنها (چکیده)
5 - خوشه بندی : ابزاری برای آنالیز داده ها در مطالعات کمی و آمیخته (چکیده)
6 - انجام یک تحلیل داده کاوی بر روی داده های حاصل از جراحی قلب باز (چکیده)
7 - بررسی کارایی مدل درخت تصمیم در پیش بینی بارش (مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک یزد) (چکیده)
8 - بررسی عوامل مالی و غیرمالی موثر بر گریز مالیاتی با استفاده از تکنیک های داده کاوی : صنعت خودرو و ساخت قطعات (چکیده)
9 - پیش بینی گزارش حسابرس مستقل در ایران: رویکرد داده کاوی (چکیده)
10 - بررسی تاثیر تعدیل دامنه تغییرات داده ها بر کارایی دو مدل داده کاوی (شبکه عصبی مصنوعی و درخت تصمصم رگرسیونی) در فرآیند پیش بینی خشکسالی (چکیده)
11 - مدلسازی و مانیتورینگ لحظه ای راندمان بویلر نیروگاه حرارتی فولاد مبارکه با استفاده از تکنیک های داده کاوی (چکیده)
12 - افزایش راندمان بویلر نیروگاه حرارتی ذوب آهن اصفهان با استفاده از داده کاوی فازی (چکیده)
13 - داده کاوی سیگنالهای سایکوفیزیولوژیکی و مغزی به منظور ارزیابی استرس هیجانی (چکیده)
14 - استخراج آنتولوژی حملات به روش داده کاوی جهت استفاده در سیستم های تشخیص نفوذ (چکیده)
15 - خوشه بندی توافقی وزنی (چکیده)
16 - سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر پروسس فازی از طریق تکنیک داده کاوی (چکیده)