بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: ریل


موارد یافت شده: 20

1 - بررسی اثر نسبتهای اختلاط مختلف بر مقاومت فشاری ملات ماسه سیمان آسفالتی CRTS I و توسعه مدل همبستگی با سرعت موج فراصوت (چکیده)
2 - دیدگا های متفاوت در سایش چرخ و ریل و تأثیر پارامتر های مختلف بر آن (چکیده)
3 - GAPDH به عنوان ژن مرجع مناسب برای مطالعات real-time PCR در نوتروفیل های کشت توامان با سلول های بنیادی مزانشیمی مغزاستخوان اسب (چکیده)
4 - شبیه سازی سه بعدی رشد ترک خستگی در ریل های راه آهن (چکیده)
5 - شبیه سازی سه بعدی رشد ترک خستگی در ریل های راه آهن (چکیده)
6 - Wear mechanism and effective factors on wheel-rail contact (چکیده)
7 - Common failures in wheel and rail and different methods of measuring their profiles (چکیده)
8 - 3D simulation of crack propagation of fatigue in rails (چکیده)
9 - ارزیابی مکانی ایستگاه‌های راه آهن استان خراسان‌ رضوی با روش TOPSIS در GIS (چکیده)
10 - تحلیل استاتیک تیرکامپوزیتی با در نظر گرفتن اثرات برشی و استفاده از توابع چندجمله‌ای در روش کاهش ابعاد (چکیده)
11 - تحلیل استاتیک تیر قوطی کامپوزیت با استفاده از روش کاهش ابعاد (چکیده)
12 - اصلاح و به سازی خاکهای رمبنده (چکیده)
13 - دستیابی به مسیر سریع السیر ریلی بهینه برون شهری در GIS (چکیده)
14 - بررسی آسیب های زیست محیطی حمل و نقل ریلی با محوریت آلودگی هوا (چکیده)
15 - مدل پیش بینی فراوانی وقوع تصادف برای گذرگاههای ریلی_جاده ای ایران (چکیده)
16 - مدل پیش بینی شدت وقوع تصادف برای گذرگاه های ریلی_جاده ای ایران (چکیده)
17 - بررسی پارامترهای طراحی اسلب تراک بتنی (slab trak) در سازه های ریلی (چکیده)
18 - ارزیابی اثر ارتعاشات قطار بر ساختمانهای مجاور خطوط آهن (چکیده)
19 - جابجایی طبیعی سیال فوق بحرانی بر روی یک صفحه عمودی گرم شده (چکیده)
20 - اثر فین های افقی در کنترل انتقال حرارت جابجائی آزاد لایه ای از صفحات قائم (چکیده)