بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: ملت


موارد یافت شده: 13

1 - بررسی تأثیر تعهد مؤثر سازمان به مشتریان وفادار بر رفتار شهروندی آنان به‌ واسطه تعهد مؤثر مشتریان به سازمان (موردمطالعه: شعب بانک ملت شهرستان نیشابور) (چکیده)
2 - استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت و تحلیل فضایی مبلمان پارک (نمونه موردی: پارک ملت مشهد) (چکیده)
3 - همسانهسازی آنتیژن omp31 باکتری بروسلا ملیتنسیس متصل شده به اینترلوکین II در باکتری DH5α (چکیده)
4 - بررسی و تحلیل بحران های جهان اسلام و چشم انداز آتی (چکیده)
5 - دیگری فراملی و انسجام دولت و ملت در ایران (مطالعه موردی: دوره جمهوری اسلامی ایران) (چکیده)
6 - تاثیر کیفیت خدمات و شرایط عاطفی کارکنان بر رضایت و وفاداری مشتریان بانک ملت (چکیده)
7 - بازتاب حماسه ی حسینی در دو سروده از علی موسوی گرمارودی و پولس سلامه (چکیده)
8 - دوستی پدیده اخلاقی یا کارکردی؟: نقد رابطه دولت و مردم در ایران از منظر قاعده لیسیس (چکیده)
9 - نقش زبان و ادبیات روسی در پیوند ملت های فارس زبان (چکیده)
10 - تحلیل اکولوژیکی پارک های شهری (مطالعه موردی: مشهد) (چکیده)
11 - پروژه دولت- ملت سازی درحوزه آسیای مرکزی و بحرانهای فراروی آن (چکیده)
12 - تاثیر شیکونین، داروی مورد استفاده در آسیای شرق، بر فعالیت و آپپتوز سلول های ملتهب میکروگلیا در In-vitro (چکیده)
13 - اسباب ظهور ادب عربی در خراسان (چکیده)