بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: گزینش


موارد یافت شده: 15

1 - ردیابی ژن های Rdg1a و mlo در جو برای مقاومت به بیماری های لکه قهوه ای نواری و سفیدک پودری (چکیده)
2 - ظهور دین داری گزینشی در میان دختران جوان شهر مشهد: ارایه یک نظریه زمینه ای (چکیده)
3 - بهبود عملکرد قارچ دکمه‌ای سفید با استفاده از روش گزینش تک‌اسپوری به کمک نشانگر AFLP (چکیده)
4 - تحقیق پذیری داده های فراروانی با رویکرد تجربی و فلسفی (چکیده)
5 - کاربرد گزینش دوگانه یک و نیم حدی (OOHB) در ارزش گذاری مشروط برای تعیین مازاد مصرف کننده گردشگران پارک جنگلی سی سنگان (چکیده)
6 - ظهور دینداری گزینشی در دختران جوان؛ یک بررسی کیفی در شهر مشهد (چکیده)
7 - خلاصه سازی متن بر اساس گزینش با استفاده از رویکرد انسان شناختی (چکیده)
8 - نقدی بر کتاب های آموزشی زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (چکیده)
9 - استفاده از نشانگر AFLP در به نژادی قارچ دکمه ای سفید (چکیده)
10 - تحلیل آزمایش های گزینش شوری- کم آبیاری برای گندم بهاره در منطقه مشهد (چکیده)
11 - استفاده از نشانگر های SSR برای انتقال بلوک زنی باز گرداننده باروری به برنج ( رقم ندا) در سیستم نرعقیمی سیتوپلاسمس (چکیده)
12 - عینیت تاریخی : نگرشی مقایسه ای (چکیده)
13 - خلاصه سازی متن بر اساس گزینش با استفاده از رویکرد انسان شناختی (چکیده)
14 - بررسی تحمل ارقام سویا به علف کش گلایفوسیت (چکیده)
15 - عکس العمل ژنوتیپ های سویا (Glycine max (L) Merr ) به علفکش متری بیوزین (چکیده)