بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: یادگیری الکترونیکی


موارد یافت شده: 13

1 - شناسایی و اولویت بندی عوامل آموزشی و فناوری موثر بر موفقیت آموزش الکترونیکی از نظر دانشجویان دوره های مجازی کارشناسی ارشد پردیس بین المللی دانشگاه فردوسی (چکیده)
2 - نقش ارضای نیازهای اساسی روان‌شناختی و باورهای شناختی در انگیزه درونی دانشجویان دوره‌های یادگیری الکترونیکی (چکیده)
3 - ویژگی‌های کلیدی برنامه درسی مبتنی بر آموش الکترونیکی در آموزش عالی (چکیده)
4 - نقش نیازهای اساسی خود تعیین‌گری، کیفیت اطلاعات و قابلیت کاربرد در علاقه به تداوم یادگیری الکترونیکی با میانجی‌گری انگیزش درونی و رضایت (چکیده)
5 - ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای ایران براساس جهت گیریهای برنامه درسی و تجربه مدرسان (چکیده)
6 - یادگیری ترکیبی رویکردی نوین در تحول برنامه درسی (چکیده)
7 - بازدارنده های شخصی و نگرشی مشارکت جامعه تحت شمول آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دوره های یادگیری الکترونیکی (چکیده)
8 - نقش نیاز های خود تعیین گری (خود مختاری، شایستگی و ارتباط) در علاقه یادگیرندگان به تداوم یادگیری الکترونیکی (چکیده)
9 - تحلیل و مقایسه برنامه های درسی آموزش الکترونیکی منطبق بر دو رویکرد رفتارگرایی و فرایندهای شناختی (چکیده)
10 - روندها و رویکردهای یادگیری مشارکتی در محیط آموزش الکترونیکی (چکیده)
11 - انگیزش و یادگیری الکترونیکی (چکیده)
12 - نقش و مسئولیت های معلم در تعلیم و تربیت مبتنی بر فناوری (چکیده)
13 - سازنده گرایی اجتماعی و یادگیری الکترونیکی (چکیده)