بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: AFLP


موارد یافت شده: 22

1 - Genetic diversity of the rice sheath blight pathogen population (چکیده)
2 - Characterization of a Pyricularia grisea population from uruguay by molecular analysis (چکیده)
3 - بهبود عملکرد قارچ دکمه‌ای سفید با استفاده از روش گزینش تک‌اسپوری به کمک نشانگر AFLP (چکیده)
4 - مطالعه عملکرد و تغییرات ژنتیکی جدایه های حاصل از کشت بافت قارچ دکمه ای سفید (چکیده)
5 - استفاده از نشانگر AFLP در به نژادی قارچ دکمه ای سفید (چکیده)
6 - بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های انار از هفت منطقه ایران با استفاده از نشانگر AFLP (چکیده)
7 - ارزیابی تنوع ژرم پلاسم های ایرانی و خارجی گلرنگ( Carthamus tinctorius L.) با بهره گیری از نشانگر مورفولوژیکی و مولکولی AFLP (چکیده)
8 - بررسی تنوع زنتیکی برخی از ارقام انار های محلی ایران با استفاده از مارکر AFLP (چکیده)
9 - بررسی تنوع توده های وحشی و زراعی زرشک استان های خراسان با استفاده از نشانگر های مورفولوژیکی و ارزیابی کارآیی آن در مطالعات سیستماتیک (چکیده)
10 - تهیه شناسنامه مولکولی برای 12 نژاد اصلاح شده قارچ خوراکی دکمه ای Agaricus bisporus با استفاده از نشانگرهای AFLP (چکیده)
11 - کاربرد نشانگر مولکولی AFLP در انگشت‌نگاری ژنتیکی و تفکیک نژادی‌های (چکیده)
12 - اصلاح و تولید نژادهای دورگ در قارچ خوراکی دکمه ای (چکیده)
13 - مطالعه تنوع ژنتیکی درون و بین دو گونه از جنس Cuminum با استفاده از نشانگرهای مولکولیAFLP (چکیده)
14 - بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های وحشی و زراعی زرشک (Berberis sp.) استانهای خراسان با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP (چکیده)
15 - بررسیتنوع توده های وحشی و زراعی زرشک استانهای خراسان با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و مقایسه کارایی آن با نشانگرهای مولکولی AFLP (چکیده)
16 - بررسی قابلیت نشانگر مولکولی AFLP در تعیین انگشت نگاری ژنتیکی و روابط فیلوژنتیکی قارچ خوراکی (چکیده)
17 - Genetic diversity of the rice sheath blight pathogen population in India (چکیده)
18 - Characterization of a Pyricularia grisea population from Uruguay by molecular analysis (چکیده)
19 - Characterization and genetic diversity of Rhizoctonia spp. associated with rice sheath diseases in India (چکیده)
20 - Characterization of a Pyricularia grisea population from Uruguay by molecular analysis (چکیده)
21 - Identification of Fusarium solani f. sp. pisi the cause of root rot in chickpea and assessment of its Genetic Diversity using AFLP in Northern Iran (چکیده)
22 - بررسی تنوع زنتیکی بین لاین های زیره سبز ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP (چکیده)