بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: RFLP


موارد یافت شده: 23

1 - 36 J.Vet.Parasitol.200-0064-480/$2.50 © IAAVP, India PCR-RFLP for the identification Theileria spp. in dairy cattle and Hyalomma anatolicum in North East Iran (چکیده)
2 - Molecular detection, phylogenetic analysis, and antibacterial performance of lactic acid bacteria isolated from traditional cheeses, North‐West Iran (چکیده)
3 - Analysis and Frequency of Bovine lymphocyte Antigen BoLA-DRB3.2 Alleles in Iranian Sistani cattle (چکیده)
4 - تعیین پلی مورفیسم ژن کاپاکازئین (κ-CSN) در جمعیت شترهای استان گلستان با استفاده از تکنیک PCR-RFLP (چکیده)
5 - بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های ویروس برگ بادبزنی مو (Grapevin fanleaf virus) در استان های فارس و کهگیلویه و بویراحمد (چکیده)
6 - شناسایی چند شکلی ژنهای هورمون رشد pit1 و بتالاکتوگلوبولین در یک گله گاو هلشتاین (چکیده)
7 - تعیین تفاوت ژن PEPCK-C به روش PCR-RFLP و ارتباط آن با صفات عملکردی در مرغان بومی استان خراسان رضوی (چکیده)
8 - بررسی چندشکلی واریانت های G1 و G8 ژن GDF9 و ارتباط آن ها با دوقلوزایی در گوسفند زل (چکیده)
9 - Molecular characterization of Echinococcus granulosus strain in stray dogs from Mashhad (چکیده)
10 - Molecular characterization of Echinococcus isolates in cattle slaughtered in Mashhad and Ahvaz (چکیده)
11 - شناسایی تیلریا انولاتا و تیلریا هیرسی در گوسفندان استان خراسان با روش RFLPانجام شده روی ژن 18S rRNA (چکیده)
12 - Comparative morphological and molecular study of Iranian populations of Heterodera filipjevi (Madzhidov, 1981) Stelter,1984 and other members of ‘H. avenae group’ (چکیده)
13 - بررسی چند شکلی اگزون 20 ژن گیرنده لپتین در نژادهای گاو بومی سیستانی، گلپایگانی، نجدی و سرابی (چکیده)
14 - Identification of different Theileria species (Theileria lestoquardi, Theileria ovis, and Theileria annulata) in naturally infected sheep using nested PCR–RFLP (چکیده)
15 - Biosystematics of genus Calomyscus (Calomyscidae, Rodentia) of Iran regarding biological species concept (چکیده)
16 - A preliminary molecular study of the Iranian species of Calomyscus (Rodentia- Calomyscidae) using RFLP (چکیده)
17 - Implication of complex vertebral malformation and deficiency of uridine monophosphate synthase on molecular-based testing in the Iranian Holstein bulls population (چکیده)
18 - تشخیص بیماری ژنتیکی نقص چسبندگی گلبولهای سفیدBLAD در گاوهای بومی نژاد سرابی به کمک روش PCR- RFLP (چکیده)
19 - استفاده‌ از مارکرهای‌ مولکولی‌RAPD و RFLP برای‌ تعیین‌ محل‌ کرموزومی‌ ژن‌ های‌ کنترل‌ کننده تحمل‌ به‌ بُر در نخود فرنگی‌ (Pisum sativum L) (چکیده)
20 - بررسی چندشکلی ژن بتالاکتوگلوبولین گوسفند به روش PCR-RFLP (چکیده)
21 - Frequency of bovine Iymphocyte antigen DRB3.2 alleles in Sarabi cows (چکیده)
22 - Association of SNP in the ExonII of Leptin Gene with Milk and Reproduction Traits in Holstein Iranian Cows (چکیده)
23 - Identification of Bovine Kappa-Casein Genotypes in Two Iranian Holstein Farms by PCR-RFLP (چکیده)