بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: SAR


موارد یافت شده: 51

1 - SARS-CoV-2-human protein-protein interaction network (چکیده)
2 - Assessing physiological effects of an exercise intervention in older adults (چکیده)
3 - Developing an ultra-efficient microsatellite discoverer to find structural differences between SARS-CoV-1 and Covid-19 (چکیده)
4 - پهنه بندی و تغییرات زمانی استانداردهای کیفی آبهای زیرزمینی (SAR، EC و TDS) دشت مشهد برای مصارف کشاورزی (چکیده)
5 - شناسایی ترکیب‌های شیمیایی، بررسی اثرات آنتی‌اکسیدانی، آنتی‌باکتریایی و سمّیت سلولی اسانس برگ پسته (Pistacia vera L. var. Sarakhs) (چکیده)
6 - Time trends in gender-specific incidence rates of road traffic injuries in Iran (چکیده)
7 - Analysis of dependent risk models based on Sarmanov copula (چکیده)
8 - An adaptive-resolution signal-specific ADC for sensor-interface applications (چکیده)
9 - ارزیابی اثرات آبیاری در شور شدن خاک اراضی دشت درگز استان خراسان رضوی (چکیده)
10 - SARCOPTIC MANGE IN HOUSE MOUSE (MUS MUSCULUS) (چکیده)
11 - Effect of some Probiotic Bacteria as Biocontrol Agents of Meloidogyne incognita and Evaluation of Biochemical Changes of Plant Defense Enzymes on Two Cultivars of Pistachio (چکیده)
12 - Detection of Hammondia spp., Toxoplasma gondii, Neospora caninum and Sarcocystis spp. by different methods in slaughtered sheep (چکیده)
13 - De la caractérisation des personnages anonymes dans Les Fruits d'or de Nathalie Sarraute (چکیده)
14 - Evaluation of reservoir characterization in the framework of electro-facies: A case study from the Bangestan reservoir in the Mansouri oilfield, SW Iran (چکیده)
15 - Enhancing flood hazard estimation methods on alluvial fans using an integrated hydraulic, geological and geomorphological approach (چکیده)
16 - Biostratigraphy and paleoecology of Cretaceous rocks based on calcareous nannofossil in Sarayan section, East Iran (چکیده)
17 - Designing and evaluation a new generation of the effective immunotoxins for sarcoma based on in-silico Investigation (چکیده)
18 - Fasciculate Kleopatrinid corals from the Bashkirian (late Carboniferous) of Sardar Formation (Ozbak-Kuh Mountains, East-Central Iran) (چکیده)
19 - Sustainable Management of Saravan Sylvan Park Using Stochastic Dynamic Programming (چکیده)
20 - evaluating the role of date production corporations in occupational development of rural rigions in saravan using factorial analysis (چکیده)
21 - بررسی تشخیص تغییرات در مناطق شهری با استفاده از تداخل سنجی و رادارگرامتری SAR (چکیده)
22 - Tragedy of Self - immolation: An Iranian Case Study in the Towns of Salas Babajani and Sarpol Zahab (چکیده)
23 - Grain size parameters of aeolian deposits in Sarakhas area, Norteastern Iran (چکیده)
24 - Quality Assessment of Residential Area of City Center With Emphasis on Stability: Case Study of SARSHOR AND CHAHNO DISTRICTS OF MASHHAD CITY (چکیده)
25 - Consideration to the effects of gender on some quality characteristics of ostrich meat during aging (چکیده)
26 - Design, synthesis and SAR studies of new methyl chavicol derivatives as potent 15-lipoxygenase inhibitors (چکیده)
27 - Effect of Soil Conditioners on Cation Ratio of Soil Structural Stability, Structural Stability Indicators in a Sodic Soil, and on Dry Weight of Maize (چکیده)
28 - Designing Interval Type-2 Fuzzy Controllers by Sarsa Learning (چکیده)
29 - Successive Approximation ADC with Redundancy Using Split Capacitive-Array DAC (چکیده)
30 - Design Investigation of a Dual-Band Circularly-Polarized Wearable Antenna (چکیده)
31 - Transabdominal ultrasonography of the ruminal mucosa as a tool to diagnose subacute ruminal acidosis in adult dairy bulls: a pilot study (چکیده)
32 - The effects of trichlorfon (neguvon) against Sarcoptes scabiei var canis (چکیده)
33 - Prevalence of thin-walled Sarcocystis cruzi and thick-walled Sarcocystis hirsuta or Sarcocystis hominis from cattle in Iran (چکیده)
34 - The spatial analysis of effective factors on development of border rural regions of Saravan, Sib and Suran (چکیده)
35 - Geochemistry of Carboniferous Sandstones (Sardar Formation), East-Central Iran: Implication for Provenance and Tectonic Setting (چکیده)
36 - Geochemistry of carboniferous shales of the Sardar Formation, east central Iran: Implication for provenance, paleoclimate and paleo-oxygenation conditions at a passive continental margin (چکیده)
37 - The Evaluation of Reservoir Quality of Sarvak Formation in One of Oil Fields of the Persian Gulf (چکیده)
38 - Discourse Analysis and the Dynamics of Word and Gesture in Robert Browning’s ‘Andrea del Sarto’ (چکیده)
39 - شبیه‌سازی تصادفی شدت خشکسالی براساس شاخص پالمر (چکیده)
40 - Data to the sex determination in Pistacia species using molecular markers (چکیده)
41 - مدیریت بهره برداری از مخزن با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره در سد مخزنی بوستان-استان گلستان (چکیده)
42 - پیشبینی بارشهای ماهانه با استفاده از تئوری موجک و سریهای زمانی (چکیده)
43 - تصمیم گیری چند معیاره فازی به منظورمدیریت منابع آب سطحی به کمک سدهای مخزنی در آبخیز سد بوستان - استان گلستان. (چکیده)
44 - تصمیم گیری چند معیاره فازی به منظور مدیریت منابع آب سطحی در سد مخزنی بوستان-استان گلستان (چکیده)
45 - Palynofacies and Paleoenvironmental of the Sarcheshmeh formation at Anjirbolagh section east of Kopet- Dagh (northeast of Mashhad, Iran) (چکیده)
46 - Design, synthesis and pharmacological evaluation of 6-hydroxy-4-methylquinolin-2(1H)-one derivatives as inotropic agents (چکیده)
47 - تعیین موتیف Sarcin/ricin در 23SrRNA باکتری Haloarcula marismortui و اینترون گروه I گونه Azoarcus از پروتئوباکترها و مقایسه آنها با 28SrRNA رت با استفاده از برنامه FR3D (چکیده)
48 - Association of SNP in the Exon2 of Leptin Gene with Milk Production Traits in Sarabi Cattle Breed of Iran (چکیده)
49 - The study of chert nodules in the Sardar Formation, Ozbak-Kuh mountains ,north Tabas (چکیده)
50 - Design, synthesis and SAR studies of 4-methoxyphenylacetic acid esters as 15-lipoxygenase inhibitors (چکیده)
51 - ارزیابی پیش بینی باران با بکارگیری تکنیکSARIMA در استان گلستان (چکیده)