بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: بخش عمومی


موارد یافت شده: 13

1 - درآمدی بر ابعاد بخش سوم در اقتصاد و نگاهی به عملکرد نهادهای خیریه در شهر مقدس مشهد (چکیده)
2 - ارائه و حل مدل چندهدفه ی انتخاب پروژههای عمرانی در بخش عمومی کشور با استفاده NSGA-II از الگوریتم (چکیده)
3 - نقش و نحوه ی دخالت دولت در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (چکیده)
4 - طراحی مدلی برای انتخاب پروژه های عمرانی در بخش عمومی (چکیده)
5 - یکپارچه سازی مفاهیم و مدل سازی بصری گزارشگری مالی در بخش عمومی (چکیده)
6 - حسابداری تعهدی بخش عمومی- مطالعه موردی : تجربیات دولت نیوزلند (چکیده)
7 - مدیریت بخش عمومی: چالش استراتژیک توسعه منطقه ای در ایران (چکیده)
8 - ارائه مدلی برای تعیین نیازمندی های اطلاعاتی مدیران ارشد اجرایی در بخش عمومی (چکیده)
9 - تحلیل سیستم های اطلاعات مدیران اجرایی در بخش عمومی و فرصتهای پژوهش در این زمینه (چکیده)
10 - بکارگیری حسابداری تعهدی در بخش عمومی (چکیده)
11 - ضرورت وجود کنترلهای داخلی در بخش عمومی (چکیده)
12 - بررسی اعتبار قانون واگنر و دیدگاه کینز برای اقتصاد ایران، یک تجزیه و تحلیل سری زمانی (چکیده)
13 - خصوصی سازی پیشگیری از جرم در ایران (چکیده)