بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: رده شناسی


موارد یافت شده: 19

1 - بررسی جایگاه تاکسونومیک گونه ی Phlomidoschema parviflorum (Benth.) Vved. با کمک داده های دانه گرده (چکیده)
2 - بررسی مقایسه ای دو گونه Phlomoides binaludensis و Ph. labiosiformis با استفاده از داده های گرده شناسی (چکیده)
3 - نگاهی رده شناختی به پسوندهای تصغیرساز در زبان فارسی و گویش سیستانی (چکیده)
4 - نگاهی رده شناختی به پسوندهای تصغیرساز در زبان فارسی و گویش سیستانی (چکیده)
5 - آرایش واژگان در گویش های فارسی خوزستان از منظر رده شناختی (چکیده)
6 - بررسی اصطلاحات خویشاوندی در زبان فارسی (چکیده)
7 - بررسی کسره اضافه در ساخت اضافه زبان فارسی و برخی گویش های خراسان رضوی و جنوبی: تنوعات و تبعات (چکیده)
8 - مطالعه دانه گرده برخی از گونه های سرده -Asteraceae- Cirsium در استا ن های خراسان (چکیده)
9 - بررسی ریزریخت شناسی سطح بذر و گرده شناسی گونه های شمال شرق جنس Veronica (L.) بخش Beccabunga (چکیده)
10 - معرفی روی کرد معیار در رده شناسی صرفی و نمود آن در برخی گویش ها و زبان های رایج در ایران (چکیده)
11 - بررسی رده شناختی مقوله قمر در ساخت رویدادی افعال حرکتی در زبان فارسی (چکیده)
12 - بررسی ساختواژه زبان فارسی امروز بر اساس رویکرد کمی رده شناسی (چکیده)
13 - بررسی ساختواژه گویش بیرجندی بر اساس رویکرد رده شناسی معیار (چکیده)
14 - بررسی ساختواژه گویش بیرجندی بر اساس رویکرد رده شناسی معیار (چکیده)
15 - بررسی بیوسیستماتیکی جنس Berberis (تیره Berberidaceae) در استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی (چکیده)
16 - مطالعه گرده شناسی چند نمونه از عسلهای استان خراسان (چکیده)
17 - تصویرگونگی در آرایش سازه های درون گروه های زبان فارسی (چکیده)
18 - آرای هاوکینز در حوزه آرایش واژه ها و بررسی انطباق یا عدم انطباق این آرا بر آرایش واژه ها در زبان فارسی (چکیده)
19 - مطالعه ریخت شناسی دانه گرده گونه های Silene مشهد و حومه (چکیده)