بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: AFLP


موارد یافت شده: 29

1 - بهبود عملکرد قارچ دکمه‌ای سفید با استفاده از روش گزینش تک‌اسپوری به کمک نشانگر AFLP (چکیده)
2 - مطالعه عملکرد و تغییرات ژنتیکی جدایه های حاصل از کشت بافت قارچ دکمه ای سفید (چکیده)
3 - استفاده از نشانگر AFLP در به نژادی قارچ دکمه ای سفید (چکیده)
4 - Evaluation of genetic diversity among Iranian accessions of Ocimum spp.using AFLP markers (چکیده)
5 - بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های انار از هفت منطقه ایران با استفاده از نشانگر AFLP (چکیده)
6 - بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گوجه فرنگی با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP در و ارتباط آن با هتروزیس (چکیده)
7 - ارزیابی تنوع ژرم پلاسم های ایرانی و خارجی گلرنگ( Carthamus tinctorius L.) با بهره گیری از نشانگر مورفولوژیکی و مولکولی AFLP (چکیده)
8 - Evaluation of Genetic Diversity of Iranian Pomegranate Cultivars Using Fruit Morphological Characteristics and AFLP Markers (چکیده)
9 - بررسی تنوع زنتیکی برخی از ارقام انار های محلی ایران با استفاده از مارکر AFLP (چکیده)
10 - Assessment of genetic structure and variation of native Berberis populations of Khorasan provinces (Iran) using AFLP markers versus morphological markers (چکیده)
11 - Classification and genetic diversity of Rhizoctonia solani populations causing cotton damping-off in Iran (چکیده)
12 - کاربرد نشانگرAFLP درتفکیک گونه های پیتیوم در مزارع صیفی استان خراسان رضوی (چکیده)
13 - Comparative Molecular Analysis of Pyricularia oryzae Populations Causing Rice Blast in Iran and Uruguay (چکیده)
14 - CLASSIFICATION AND GENETIC DIVERSITY OF RHIZOCTONIA SOLANI POPULATIONS CAUSING TOMATO DAMPING-OFF IN IRAN (چکیده)
15 - بررسی تنوع توده های وحشی و زراعی زرشک استان های خراسان با استفاده از نشانگر های مورفولوژیکی و ارزیابی کارآیی آن در مطالعات سیستماتیک (چکیده)
16 - تهیه شناسنامه مولکولی برای 12 نژاد اصلاح شده قارچ خوراکی دکمه ای Agaricus bisporus با استفاده از نشانگرهای AFLP (چکیده)
17 - Assessment of genetic structure and variation of cultured and wild Berberis populations of eastern parts of Iran using AFLP markers comparison to data resulted from Morphological markers (چکیده)
18 - کاربرد نشانگر مولکولی AFLP در انگشت‌نگاری ژنتیکی و تفکیک نژادی‌های (چکیده)
19 - اصلاح و تولید نژادهای دورگ در قارچ خوراکی دکمه ای (چکیده)
20 - مطالعه تنوع ژنتیکی درون و بین دو گونه از جنس Cuminum با استفاده از نشانگرهای مولکولیAFLP (چکیده)
21 - بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های وحشی و زراعی زرشک (Berberis sp.) استانهای خراسان با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP (چکیده)
22 - بررسیتنوع توده های وحشی و زراعی زرشک استانهای خراسان با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و مقایسه کارایی آن با نشانگرهای مولکولی AFLP (چکیده)
23 - بررسی قابلیت نشانگر مولکولی AFLP در تعیین انگشت نگاری ژنتیکی و روابط فیلوژنتیکی قارچ خوراکی (چکیده)
24 - Genetic diversity of the rice sheath blight pathogen population in India (چکیده)
25 - Characterization of a Pyricularia grisea population from Uruguay by molecular analysis (چکیده)
26 - Characterization and genetic diversity of Rhizoctonia spp. associated with rice sheath diseases in India (چکیده)
27 - Characterization of a Pyricularia grisea population from Uruguay by molecular analysis (چکیده)
28 - Identification of Fusarium solani f. sp. pisi the cause of root rot in chickpea and assessment of its Genetic Diversity using AFLP in Northern Iran (چکیده)
29 - بررسی تنوع زنتیکی بین لاین های زیره سبز ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP (چکیده)