بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: محیط زیست طبیعی


موارد یافت شده: 15

1 - برآورد غلظت ریزگردها با استفاده از متغیرهای آب و هوایی (مطالعه موردی: شهرستان اهواز) (چکیده)
2 - کاربرد روشهای هیدرولوژیکی در برآوردحقآبه زیست محیطی رودخانه(مطالعه موردی رودخانه گرگانرود) (چکیده)
3 - بررسی عوامل مؤثر بر کربن آلی خاک در یک برش اقلیمی در استان کرمانشاه (چکیده)
4 - ارزیابی میزان آلودگی برخی از عناصر سنگین در خاک سطحی شهرک صنعتی سمنان و اراضی اطراف آن (چکیده)
5 - تمایل به پرداخت برای انرژی های محیط زیست محور در استان خراسان رضوی: کاربرد الگوی توبیت فضایی (چکیده)
6 - بررسی خصوصیات کمی و کیفی پارک جنگلی طرق مشهد (چکیده)
7 - ارزیابی چرخه حیات کود اوره مصرفی در ایران (چکیده)
8 - بررسی تأثیر حاشیه بر غنا و فراوانی جامعه پرندگان در اثر طبیعی ملی خشکه‏ داران (چکیده)
9 - انتخاب زیستگاه مناسب برای انتقال ماهی کور ایرانی (Iranocypris typhlops)، (چکیده)
10 - بررسی مخاطرات محیط زیستی تولید کیوی در استان گیلان با استفاده از ارزیابی چرخه حیات (چکیده)
11 - بررسی الگوهای رفتاری خانوارها در رابطه با طرح تفکیک زباله در مبدأ (مطالعه موردی شهر مشهد) (چکیده)
12 - بررسی تأثیرات زیست‌محیطی تولید گندم منطقه مرودشت در ایران (چکیده)
13 - ارزیابی ساختار تنوع زیستی سیستم‌‌های طبیعی مناطق خشک و نیمه خشک: گیاهان و بندپایان (چکیده)
14 - ساختار تنوع زیستی موجودات خاک زی در بوم سازگان های طبیعی مناطق خشک و نیمه خشک (چکیده)
15 - بررسی رابطه تنوع و فراوانی جوندگان با پوشش گیاهی و ارتفاع در اندوختگاه زیست سپهر گنو، استان هرمزدگان (چکیده)