بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: پژوهش های تاریخی ایران و اسلام


موارد یافت شده: 11

1 - بازتاب فضای سیاسی - اجتماعی حیات استرآبادی در تاریخ جهانگشای نادری (چکیده)
2 - نقش خاندان نوبخت در پیوند بخشیدن به اندیشه ایرانی و شیعی (چکیده)
3 - نفوذ غرب در نقاشی ایران از ابتدای حکومت قاجار تا پایان عصر ناصری (چکیده)
4 - بازیابی فرهنگ ایران باستان در دوره آل بویه: مشروعیت سیاسی حکومت (چکیده)
5 - سوء استفاده مالی در دوره تیموری ( خواجه غیاث الدین احمد خوافی) (چکیده)
6 - روابط فرهنگی ایران و افغانستان در دوره ی پهلوی دوّم (1320 – 1357ش.) (چکیده)
7 - قیدار نبی؛ ایلخان بودایی در کسوت پیامبر ابراهیمی (چکیده)
8 - کامیابی معتضد در مدیریت بحران مالی خلافت عباسی (چکیده)
9 - جایگاه فرهنگی و علمی شهر گندی‌شاپور در زمان ساسانیان (چکیده)
10 - تأثیر سیاست نامه ( سیر الملوک ) خواجه نظام الملک بر ساختار حکومت سلجوقی (چکیده)
11 - زمینه های تاریخی اتتقال خلافت عباسیان پس از سقوط بغداد به قاهره (چکیده)