بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: اثنی عشری


موارد یافت شده: 14

1 - بررسی اثر متقابل آب مغناطیسی و شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ریحان (چکیده)
2 - Temperature-Dependent Mechanism of Antioxidant Activity of o-Hydroxyl, o-Methoxy, and Alkyl Ester Derivatives of p-Hydroxybenzoic Acid in Fish Oil (چکیده)
3 - Structure–antioxidant activity relationships of o-hydroxyl, o-methoxy, and alkyl ester derivatives of p-hydroxybenzoic acid (چکیده)
4 - بررسی اثر متیل گالات بر سینتیک اکسایش روغن ماهی کیلکای تخلیص شده با استفاده از تحلیل حساسیت مدل شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
5 - بررسی تاثیر متیل گالات بر سینتیک اکسایش تریاسیلگلیسرول روغن ماهی کیلکا با استفاده از تحلیل حساسیت مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
6 - مدلسازی پایداری اکسایشی روغن ماهی کیلکا در حضور اسیدگالیک با استفاد از شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
7 - Antioxidant activity of gallic acid and methyl gallate in triacylglycerols of Kilka fish oil and its oil-in-water emulsion (چکیده)
8 - روش های نوین بسته بندی میوه و سبزیجات برش خورده (چکیده)
9 - استفاده از تکنیک های نوین در بسته بندی مرغ (چکیده)
10 - تاثیر سیاست های پولی ومالی بر مکانیزاسیون در بخش کشاورزی وپیش بینی روند مکانیزاسیون درطی چندسال آینده (چکیده)
11 - تاثیر مالیات و صادرات بر اشتغال بخش کشاورزی ایران (چکیده)
12 - پیش بینی اشتغال بخش کشاورزی در ایران (چکیده)
13 - بررسی رابطه تجارت خارجی و بهره وری عامل های تولید در بخش کشاورزی ایران (چکیده)
14 - Self-hypnosis in attenuation of asthma symptoms severity (چکیده)