بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: احمد آفتاب


موارد یافت شده: 38

1 - A formula for calculating fundamental natural frequency of partially-filled tanks (چکیده)
2 - A new method for damage detection of fluid-structure systems based on model updating strategy and incomplete modal data (چکیده)
3 - An Efficient Eigen-Solver and Some of Its Applications (چکیده)
4 - Deflection of axially functionally graded rectangular plates by Green’s function method (چکیده)
5 - Vibration and static analysis of cracked and non-cracked non-prismatic frames by force formulation (چکیده)
6 - An iterative method for damage identification of skeletal structures utilizing biconjugate gradient method and reduction of search space (چکیده)
7 - Solving coupled beam-fluid interaction by DTM (چکیده)
8 - Free Vibration of a Generalized Plane Frame (چکیده)
9 - Application of Green’s function method to bending of stress gradient nanobeams (چکیده)
10 - Free Vibration of MDOF Systems with Nonperiodically Time-Varying Mass (چکیده)
11 - Vibration suppression of a double-beam system by a two beam system by a two-degree-of-freedom mass-spring system (چکیده)
12 - Free vibration analysis of concrete arch dams by quadratic ideal-coupled method (چکیده)
13 - Analyzing Free-Free Beams by Green's Functions and Fredholm Alternative Theorem (چکیده)
14 - روشی بهینه برای تحلیل دینامیکی سد قوسی ـ سنگ پی با ترکیب اجزای محدود و المانهای مرزی (چکیده)
15 - ترکیب روش های اجزای محدود و المان های مرزی در تحلیل اندرکنش سد قوسی و سنگ پی (چکیده)
16 - Application of Greens Functions for Constructing Influence Lines (چکیده)
17 - Free vibration analysis of a beam with an intermediate sliding connection joined by a mass-spring system (چکیده)
18 - A closed-form study on the free vibration of a grid joined by a mass-spring system (چکیده)
19 - New ways to symmetrise free vibration equations of fluid–structure interaction systems (چکیده)
20 - Greens function for uniform Euler Bernoulli beams at resonant condition Introduction of Fredholm Alternative Theorem (چکیده)
21 - Efficient multi-step differential transform method Theory and its application to nonlinear oscillators (چکیده)
22 - Free Vibration Analysis of Horizontal Cylindrical Shells Including Sloshing Effect Utilizing Polar Finite Elements (چکیده)
23 - A simple iterative method for water distribution network analysis (چکیده)
24 - Vibration of Beam with Elastically Restrained Ends and Rotational Spring-Lumped Rotary Inertia System at Mid-Span (چکیده)
25 - Deformation of Euler-Bernoulli Beams by means of Modified Green's Function: Application of Fredholm Alternative Theorem (چکیده)
26 - An Effective Procedure for Seismic Analysis of Arch Dams including Dam-Reservoir-Foundation Interaction Effects (چکیده)
27 - Linear dynamic analysis of arch dams utilizing modified efficient fluid hyper-element (چکیده)
28 - Dynamic analysis of concrete arch dams by ideal-coupled modal approach (چکیده)
29 - Free Vibration Analysis of Rotating Euler–Bernoulli Beam with Exponentially Varying Cross-Section by Differential Transform Method (چکیده)
30 - EQUIVALENT PIPE NETWORK MODEL FOR A COARSE POROUS MEDIA AND ITS APPLICATION TO 2D ANALYSIS OF FLOW THROUGH ROCKFILL STRUCTURES (چکیده)
31 - مقایسه ساختارهای مختلف یک شبکه لوله ای معادل پیشنهادی برای تحلیل جریان غیرخطی دوبعدی در محیط های متخلخل درشت دانه همسانگرد (چکیده)
32 - ارزیابی و اولویت بندی پایداری اجتماعی در نواحی شهری با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس فازی سلسله مراتبی (مطالعة موردی: شهر بندر ترکمن) (چکیده)
33 - مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی شهر ارومیه با استفاده از GIS و AHP (چکیده)
34 - Forced Vibration Analysis of a Dam-Reservoir Interaction Problem in Frequency Domain (چکیده)
35 - Static Damage Identification of 3D and 2D Frames (چکیده)
36 - A closed-form solution for a fluid-structure system: shear beam-compressible fluid (چکیده)
37 - گسترش روش کانی برای تحلیل قابهای دوگانه (چکیده)
38 - برآورد خسارت خرپاها به روش سادک شبه دوگان (چکیده)