بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: سلمه افشار


موارد یافت شده: 16

1 - ارتباط بین شدت سرپانتینی شدن و خصوصیات ژئوتکنیکی افیولیت‌ها (مطالعه موردی: افیولیت‌های پالئوتتیس جنوب غرب مشهد) (چکیده)
2 - Effects of serpentinization degree on the geotechnical characteristics of ultramafic rocks in the southwest of Mashhad city (Iran) (چکیده)
3 - کاربرد آنالیز احتمال در تعیین عمق بهینه تونل قطار شهری مشهد (چکیده)
4 - ارزیابی قابلیت جفری و نوع سیستم نگهداری در سنگ های غرب تا جنوب غرب مشهد براساس طبقه بندی Rmi (چکیده)
5 - The Evaluation of Drillability and Support System Type in Western to Southern Part of Mashhad Rock Mass Based on Rmi Classification (چکیده)
6 - بررسی پدیده نشست زمین و تأثیر آن بر روی گسیختگی لوله های جدار چاه های آب در محدوده شهر مشهد با استفاده از پهنه بندی تغییرات دانه بندی لایه های زمین (چکیده)
7 - بررسی عمق بهینه استقرار تونل در مسیر خط 2 قطار شهری مشهد (چکیده)
8 - بررسی زمین شناسی مهندسی و پهنه بندی تغییرات نفوذ پذیری وspt در محور سد بار (چکیده)
9 - بررسی منشاء و عوامل موثر در آلودگی منابع آب سطحی و زیرسطحی مسیر رودخانه کشف رود (دشت مشهد) (چکیده)
10 - بررسی پدیده نشست زمین و تاثیر آن بر گسیختگی لوله های جدار چاههای آب محدوده شهر مشهد (چکیده)
11 - بررسی چگونگی نشست زمین و تخریب لوله های جدار چاههای آب در شمال غرب دشت مشهد (چکیده)
12 - بررسی میزان نشست سطح زمین در مسیر خط 2 قطار شهری مشهد با استفاده از روش محاسبات عددی (چکیده)
13 - بررسی چگونگی تشست زمین و تحریب لوله های جدار چاههای آب (چکیده)
14 - بررسی تاثیر افت سطح آبهای زیرزمینی بر کیفیت آن (چکیده)
15 - ارزیابی پتانسیل تغذیه مصنوعی کال مشهد ریزه (چکیده)
16 - بررسی منشاء و عوامل موثر در آلودگی آبهای سطحی و زیر سطحی مسیر کشف رود (چکیده)