بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: علی صادقی


موارد یافت شده: 14

1 - بررسی گونه‌شناسی تفسیر صفی (چکیده)
2 - بررسی تاثیر جداساز لاستیکی-سربی بر کاهش اثرات طبقه نرمِ سازه (چکیده)
3 - مطالعه اثر ژن Rf3 برای بازگردانندگی باروری به برنج در زمینه ژنتیکی لاین ندا-A (چکیده)
4 - ارزیابی مخاطرات رایجترین علفکشهای مورد استفاده در ایران (چکیده)
5 - بررسی تاثیر گزاری کود سبز سولا (Hedysarium coronarium)وکودنیتروژن درجهت افزایش عملکرد ذرت (چکیده)
6 - بررسی اثر کودهای اوره و ورمی کمپوست بر میزان جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم در اندامهای گیاه دارویی ختمی (چکیده)
7 - تفسیر ساختاری سوره کوثر بر پایه نظریه زبان شناسی نقش گرای نظام مند هلیدی (چکیده)
8 - بررسی اثرات کودهای اوره و ورمی کمپوست بر عملکرد کمی و کیفی گل ختمی (چکیده)
9 - بررسی اثرات کودهای اوره و ورمی کمپوست بر عملکرد گل ودانه و مقادیر عناصر ماکرو درگیاه دارویی ختمی (Altheae officinalis L.) (چکیده)
10 - بررسی اثر پسزمینه ژنتیکی بر بلوک ژنی بازگرداننده باروری Rf3 در نسلهای درحال تفرق (چکیده)
11 - ارزیابی حدیث بساط(فرش پرنده) (چکیده)
12 - استفاده از نشانگر های SSR برای انتقال بلوک زنی باز گرداننده باروری به برنج ( رقم ندا) در سیستم نرعقیمی سیتوپلاسمس (چکیده)
13 - Synthesis and Biological Evaluation of Some New Thioether-Ester Crown Ethers (چکیده)
14 - Synthesis, biological evaluation and QSAR studies of some new thioether-ester crown ethers (چکیده)