بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: علی معتمدزادگان


موارد یافت شده: 15

1 - پایداری اکسیداتیو ماست غنی شده با منابع گوناگون امگاسه طی مدت نگهداری (چکیده)
2 - سرخ کردن تحت خلاء جایگزینی بر روش های سرخ کردن در جهت دستیابی به کیفیت بالاتر (چکیده)
3 - مروری بر مدلسازی انتقال جرم و حرارت در مورد سرخ کردن مواد غذایی (چکیده)
4 - ارزیابی تاثیر سرخ کردن در شرایط اتمسفری و تحت خلا بر ویژگی های رشته خوشکار سرخ شده (چکیده)
5 - سینتیک تغییرات بافت ماده غذایی طی سرخ کردن عمیق (چکیده)
6 - رفتار رئولوژیکی جریان مخلوط صمغ دانه ریحان با صمغ های گوار و لوبیای لوکاست (چکیده)
7 - مدل سازی سنتیکی تشکیل آکریل آمید در مواد غذایی (چکیده)
8 - Extraction of Protein from Fish of Kilka (clupeidae) Mince of Different Washing Conditions (چکیده)
9 - Effect of Microbial Transglutaminase on Emulsion Capacity and Viscosity of Fish Miofibrial Proteins (چکیده)
10 - Dietary Mineral Content, Fatty and Amino Acid Composition of Fish of Three Species of Kilka (Clupeidae) from Caspian Sea (چکیده)
11 - بکارگیری مدلهای نوین HACCP جهت بهبود کیفیت مواد غذایی (چکیده)
12 - آلودگی مواد غذایی به آفلاتوکسین، راههای پیشگیری و سالم سازی آن (چکیده)
13 - استفاده از بینایی رایانه ای در تعیین و اندازه گیری مقدار اکریل آمید در مواد غذایی (چکیده)
14 - اثر آنزیم پاپائین بر درجه هیدرولیز و طول زنجیره پپتیدی پروتئین های میوفیبریلار ماهی کیلکا (چکیده)
15 - بررسی باقیمانده سم دیازینون در واریته‌های مختلف خربزه استان خراسان رضوی پس از سه مرتبه سمپاشی (چکیده)