بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: فرزاد رادمهر


موارد یافت شده: 39

1 - Exploring students’ proof comprehension of the Cauchy Generalized Mean Value Theorem (چکیده)
2 - Exploring Engineering Undergraduate Students’ Attitudes toward Mathematical Problem Posing (چکیده)
3 - Student perceptions of effective lecturers: the need to recognise the role of ethnicity and choice of discipline (چکیده)
4 - بررسی عملکرد ریاضی دانشجویان در ارزیابی قلم-کاغذی و پویای الکترونیکی (چکیده)
5 - Revised Bloom’s taxonomy and major theories and frameworks that influence the teaching, learning, and assessment of mathematics: a comparison (چکیده)
6 - ارتقای ارزیابی (سنجش) عملکرد ریاضی با استفاده از طبقه بندی اصلاح شده بلوم (چکیده)
7 - بررسی نگرش دانشجویان نسبت به طرح مسئله ریاضی (چکیده)
8 - Application of the APOS-ACE Theory to improve Students’ Graphical Understanding of Derivative (چکیده)
9 - Motivational Strategies of University Students in New Zealand: The Role of Ethnicity (چکیده)
10 - Students’ mathematical performance, metacognitive experiences and metacognitive skills in relation to integral-area relationships (چکیده)
11 - An assessment-based model for exploring the solving of mathematical problems: Utilizing revised bloom’s taxonomy and facets of metacognition (چکیده)
12 - Cluster analysis for quantitative data in mathematics education (چکیده)
13 - سنجش فراشناخت فراگیران در مطالعات آموزش ریاضی: چالش ها و راهکارها (چکیده)
14 - The Knowledge Dimension of Revised Bloom’s Taxonomy for Integration (چکیده)
15 - عملکرد دانشجویان در ارزیابی‌های قلم – کاغذی و پویا برای اعمال شرایط قضیه در حل مسأله (چکیده)
16 - Exploring students' mathematical performance, metacognitive experiences and skills in relation to fundamental theorem of calculus (چکیده)
17 - Revised Bloom's taxonomy and integral calculus: unpacking the knowledge dimension (چکیده)
18 - بررسی نگرش دانشجویان نسبت به ارزیابی پویای الکترونیکی (چکیده)
19 - Who Should be Interviewed? A Response from Cluster Analysis (چکیده)
20 - A Study on the relationship between multiple Intelligences and mathematical problem solving based on Revised Bloom Taxonomy (چکیده)
21 - خوشه بندی : ابزاری برای آنالیز داده ها در مطالعات کمی و آمیخته (چکیده)
22 - The role of Metacognition on effect of Working Memory Capacity on students' mathematical problem solving (چکیده)
23 - A study on the relationship between students’ cognitive style and Mathematical word and procedural problem solving while controlling for students’ intelligent quotient and math anxiety (چکیده)
24 - A Psychological Model for Mathematical Problem Solving based on Revised Bloom Taxonomy for High School Girl Students (چکیده)
25 - طبقه بندی اصلاح شده بلوم و کاربرد آن در یاددهی- یادگیری ریاضی و برنامه درسی (چکیده)
26 - The role of mathematical homework and prior knowledge on the relationship between students’ mathematical performance, cognitive style and working memory capacity (چکیده)
27 - The relationship between students’ cognitive abilities, mathematical performance and the level of Testosterone, Thyroid-Stimulating Hormone, Prolactin and Thyroxine (چکیده)
28 - The Effects of Sleep Duration on Predictive Factors of Mathematical Performance (چکیده)
29 - Secondary mathematics teachers’ filed dependency and its effects on their cognitive abilities (چکیده)
30 - Exploring the relationship between Iranian students’ Mathematical Literacy and Mathematical performance (چکیده)
31 - بررسی تفاوت های فردی در زمینه دقت،اضطراب و نگرش ریاضی و تاثیر آن بر عملکرد ریاضی فراگیران (چکیده)
32 - بررسی تفاوت های فردی و رهیافت های شناختی در رابطه حافظه فعال و عملکرد حل مسئله ریاضی فراگیران (چکیده)
33 - The relationship between predictive factors of mathematical performance and the level of Testosterone, Thyroid-Stimulating Hormone, Prolactin and Thyroxine (چکیده)
34 - Students’ Field-dependency and Their Mathematical Performance based on Bloom’s Cognitive Levels (چکیده)
35 - A gender study on predictive factors of mathematical performance of University students (چکیده)
36 - تحول بنیادین در شیوه های یاددهی ،یادگیری و ارزیابی بر اساس طبقه بندی اصلاح شده بلوم (چکیده)
37 - A Meta -Analyze on Mathematical Beliefs and Mathematical Performance of Iranian Students. (چکیده)
38 - A Study on the Performance of Students’ Mathematical Problem Solving Based On Cognitive Process of Revised Bloom Taxonom (چکیده)
39 - A predictive model for mathematical performance of blind and seeing students (چکیده)