بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محمد رضایی


موارد یافت شده: 22

1 - SDN-based Quality of Service Networking for Wide Area Measurement System (چکیده)
2 - شکوفایی معلمان شهر تهران و متغیرهای جمعیت‌شناختی اثرگذار بر آن (چکیده)
3 - توسعه سواحل مکران، پیشران توسعه شرق کشور (چکیده)
4 - اثربخشی آموزش حل مسئله ریاضی با روش بازی بر انگیزش درونی حل مسئله در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی (چکیده)
5 - اثربخشی آموزش شکوفایی بر کاهش پریشانی روان شناختی دانش آموزان دبیرستانی (چکیده)
6 - اثر آموزش حل مسئله ریاضی با روش بازی بر توجه، حل مسئله و خودکارآمدی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی (چکیده)
7 - ارزیابی عملکرد حافظه کاری و بازداری پاسخ در افراد وابسته به متآمفتامین و افراد عادی (چکیده)
8 - ارائه‌‌‌ الگوی روانشناختی شکوفایی انسان بر اساس نظریه زمینه ای: یک پژوهش کیفی (چکیده)
9 - اختلالات روانی شایع در سوء مصرف کنندگان مواد (چکیده)
10 - زیر گونه‌های اختلال شخصیت ضد اجتماعی، ارتباط آن با اضطراب و همبودی آن با سوء مصرف مواد (چکیده)
11 - تأثیر واقعیت درمانی نوین گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر امیدواری سوءمصرف کنندگان مواد (چکیده)
12 - الگوریتم خوشه بندی فازی مبتنی بر اعتماد در شبکه های حسگر بیسیم (چکیده)
13 - طراحی و پیاده سازی مکانیزم زمانبند اولویت دار فازی برای سرویس های جدا شده (چکیده)
14 - بررسی ساختار بازار و تحلیل بازارهای هدف زردآلوی ایران (چکیده)
15 - الگوریتم خوشه بندی براساس انرژی و فاصله برای شبکه های حسگر بیسیم (چکیده)
16 - OPTIMIZATION OF A HIGH PRESSURE SWIRL INJECTOR BY USING VOLUME-OF-FLUID (VOF) METHOD (چکیده)
17 - High pressure swirl injectors, Air-Cavity, Volume-of-Fluid, Discharge coefficient, Cone angle (چکیده)
18 - MODELING OF NON-NEWTONIAN FLUID FLOW WITHIN SIMPLEX ATOMIZERS (چکیده)
19 - A computational study of unsteady flow around circular cylinder (چکیده)
20 - شناسایی ویروس موزاییک رگه ای گندم در استان خراسان شمالی با استفاده از روش های سرولوژیکی و مولکولی (چکیده)
21 - مسیریابی مبتنی بر کیفیت سرویس در شبکه های موردی (چکیده)
22 - الگوریتم مکان یابی بدون نیاز به لنگرگاه مبتنی بر کیفیت در شبکه های حسگر بیسیم (چکیده)