بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ahmad Aftabi Sani


موارد یافت شده: 67

1 - Free vibration of cylindrical shells and panels with cutout via the differential transform method (چکیده)
2 - Free vibration analysis of saturated porous circular micro-plates integrated with piezoelectric layers; differential transform method (چکیده)
3 - Analyzing free vibration of a double-beam joined by a three-degree-of-freedom system (چکیده)
4 - Free Vibration Analysis of a Six-degree-of-freedom Mass-spring System Suitable for Dynamic Vibration Absorbing of Space Frames (چکیده)
5 - Evaluation of Water Table Profile Through Earth-fill Dams by GaussQuadrature Integral Method (چکیده)
6 - Analytical Solution for a Fluid-Structure Interaction Problem in Comparison with Finite Element Solution (چکیده)
7 - A Comparison of Closed-form and Finite-Element Solutions for the Free Vibration Analysis of a Sloping-frame (چکیده)
8 - Free vibration of rectangular liquid tanks: experiments and the finite element method (چکیده)
9 - Analysis Of Dam–reservoir Interaction By Employing The Modified-efficient Fluid Hyper-element (چکیده)
10 - بررسی تاثیر تغییر موقعیت ناپیوستگی تیرهای خمشی ناپیوسته بر خط تاثیر (چکیده)
11 - مقایسه روشهای باقیمانده وزنی و روش تبدیل دیفرانسیلی در تحلیل ارتعاش آزاد تیرهای اویلر برنولی با شرایط تکیهگاهی کلی (چکیده)
12 - حل معادله غیرخطی دافینگ با استفاده از روش تبدیل دیفرانسیلی گام به گام (چکیده)
13 - محاسبه خیز صفحات خمشی مستطیلی به کمک شیوه ی اجزای مرزی و بر پایه ی تئوری کیرشهف (چکیده)
14 - محاسبه خیز صفحات خمشی مستطیلی به روش اجزای مرزی (چکیده)
15 - یافتن تابع پاسخ فرکانسی (FRF) تیر اویلر-برنولی با تکیه گاههای ساده به کمک اجزای محدود و مقایسه آن با پاسخ دقیق (چکیده)
16 - حل دقیق مساله مقدار اولیه حاکم بر سیستم یک درجه آزادی نامیرا با جرم متغیر نمایی کاهنده بر حسب زمان (چکیده)
17 - یافتن تابع تغییرمکان تیر با تکیه گاه های الاستیک با استفاده از تابع گرین استاتیکی (چکیده)
18 - استخراجِ معادله حاکم بر تحلیلِ الاستواستاتیک سه بعدی در موادِ ارتوتروپیک خطی با استفاده از عملگرِ دیفرانسیلی ماتریسی الحاقی (چکیده)
19 - حل بسته معادله ارتعاش آزاد تیر ساده با دو فنر پیچشی در دو انتها (چکیده)
20 - Seismic Analysis of Arch Dams including Dam-Reservoir Foundation Interaction Effects by an Effective Procedure (چکیده)
21 - A Literature Review on Dynamic Analysis of Concrete Gravity and Arch Dams (چکیده)
22 - Calculation of coupled modes of uid-structure systems by pseudo symmetric subspace iteration method (چکیده)
23 - حل دو مسأله کلاسیک اندرکنش سازه ـ سیال با استفاده از روش تبدیل دیفرانسیلی (چکیده)
24 - Free vibration of a nanogrid based on Eringen’s stress gradient model (چکیده)
25 - A family of cylindrical elements (چکیده)
26 - Damage detection of cylindrical shells based on Sander's theory and model updating using incomplete modal data considering random noises (چکیده)
27 - اصلاح روش تبدیل دیفرانسیلی دو بعدی برای حل مسائل دیریکلۀ همگن؛ مسألۀ نمونه: انتقال حرارت در میله‌ها (چکیده)
28 - A simple iterative method for the analysis of plane trusses (چکیده)
29 - A dynamic order reduction method for fluid-structure systems (چکیده)
30 - A formula for calculating fundamental natural frequency of partially-filled tanks (چکیده)
31 - A new method for damage detection of fluid-structure systems based on model updating strategy and incomplete modal data (چکیده)
32 - An Efficient Eigen-Solver and Some of Its Applications (چکیده)
33 - Deflection of axially functionally graded rectangular plates by Green’s function method (چکیده)
34 - An iterative method for damage identification of skeletal structures utilizing biconjugate gradient method and reduction of search space (چکیده)
35 - Solving coupled beam-fluid interaction by DTM (چکیده)
36 - Free Vibration of a Generalized Plane Frame (چکیده)
37 - Application of Green’s function method to bending of stress gradient nanobeams (چکیده)
38 - Free Vibration of MDOF Systems with Nonperiodically Time-Varying Mass (چکیده)
39 - Vibration suppression of a double-beam system by a two beam system by a two-degree-of-freedom mass-spring system (چکیده)
40 - Free vibration analysis of concrete arch dams by quadratic ideal-coupled method (چکیده)
41 - Analyzing Free-Free Beams by Green's Functions and Fredholm Alternative Theorem (چکیده)
42 - روشی بهینه برای تحلیل دینامیکی سد قوسی ـ سنگ پی با ترکیب اجزای محدود و المانهای مرزی (چکیده)
43 - ترکیب روش های اجزای محدود و المان های مرزی در تحلیل اندرکنش سد قوسی و سنگ پی (چکیده)
44 - Application of Greens Functions for Constructing Influence Lines (چکیده)
45 - Free vibration analysis of a beam with an intermediate sliding connection joined by a mass-spring system (چکیده)
46 - A closed-form study on the free vibration of a grid joined by a mass-spring system (چکیده)
47 - New ways to symmetrise free vibration equations of fluid–structure interaction systems (چکیده)
48 - Greens function for uniform Euler Bernoulli beams at resonant condition Introduction of Fredholm Alternative Theorem (چکیده)
49 - Efficient multi-step differential transform method Theory and its application to nonlinear oscillators (چکیده)
50 - Free vibration analysis of horizontal cylindrical shells including sloshing effect utilizing polar finite elements (چکیده)
51 - A simple iterative method for water distribution network analysis (چکیده)
52 - Vibration of Beam with Elastically Restrained Ends and Rotational Spring-Lumped Rotary Inertia System at Mid-Span (چکیده)
53 - Deformation of Euler-Bernoulli Beams by means of Modified Green's Function: Application of Fredholm Alternative Theorem (چکیده)
54 - An Effective Procedure for Seismic Analysis of Arch Dams including Dam-Reservoir-Foundation Interaction Effects (چکیده)
55 - Linear dynamic analysis of arch dams utilizing modified efficient fluid hyper-element (چکیده)
56 - Dynamic analysis of concrete arch dams by ideal-coupled modal approach (چکیده)
57 - Free Vibration Analysis of Rotating Euler–Bernoulli Beam with Exponentially Varying Cross-Section by Differential Transform Method (چکیده)
58 - EQUIVALENT PIPE NETWORK MODEL FOR A COARSE POROUS MEDIA AND ITS APPLICATION TO 2D ANALYSIS OF FLOW THROUGH ROCKFILL STRUCTURES (چکیده)
59 - مقایسه ساختارهای مختلف یک شبکه لوله ای معادل پیشنهادی برای تحلیل جریان غیرخطی دوبعدی در محیط های متخلخل درشت دانه همسانگرد (چکیده)
60 - Application of Differential Transform Method to Free Vibration of Gabled Frames with Rotational Springs (چکیده)
61 - Analytical solution for free vibration of flexible 2D rectangular tanks (چکیده)
62 - A boundary element method for the Laplace equation in a circular domain (چکیده)
63 - Forced Vibration Analysis of a Dam-Reservoir Interaction Problem in Frequency Domain (چکیده)
64 - Static Damage Identification of 3D and 2D Frames (چکیده)
65 - A closed-form solution for a fluid-structure system: shear beam-compressible fluid (چکیده)
66 - گسترش روش کانی برای تحلیل قابهای دوگانه (چکیده)
67 - برآورد خسارت خرپاها به روش سادک شبه دوگان (چکیده)