بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Asgar Bradaran Rahimi


موارد یافت شده: 132

1 - 3D Numerical investigation of flow and heat transfer from an immersed vertical cylinder with the constant rotation speed in an unbounded stationary fluid (چکیده)
2 - Flow and Heat Transfer from Rotating Horizontal Cylinder Floating in Stationary Fluid (چکیده)
3 - Transient flow and heat transfer from a rotating sphere around its vertical axis floating in a stationary fluid (چکیده)
4 - Numerical Investigation of Flow and Heat Transfer From a Rotating Sphere With Constant Angular Velocity Around Vertical Axis Floating in Stationary Fluid (چکیده)
5 - Determination of optimum organic Rankine cycle parameters and configuration for utilizing waste heat in the steel industry as a driver of receive osmosis system (چکیده)
6 - Role of movement of the walls with time-dependent velocity on flow and mixed convection in vertical cylindrical annulus with suction / injection (چکیده)
7 - Non-axisymmetric three-dimensional stagnation-point flow and heat transfer under a jet impingement boiling (چکیده)
8 - Exergy analysis of an industrial air separation unit for Liquefied Natural Gas production (چکیده)
9 - Experimental study of using nano-(GNP, MWCNT, and SWCNT)/water to investigate the performance of a PVT module (چکیده)
10 - Experimental evaluation of thermal performance and entropy generation inside a twisted U-tube equipped with twisted-tape inserts (چکیده)
11 - Convection Heat Transfer and Flow Phenomena from a Rotating Sphere in Porous Media (چکیده)
12 - Heat transfer enhancement in solidification process by change of fins arrangements in a heat exchanger containing phase-change materials (چکیده)
13 - Improving heat transfer in triplex tube heat exchanger containing phase-change materials by modifications of length and position of fins (چکیده)
14 - Single- and two-phase water jet impingement heat transfer on a hot moving surface (چکیده)
15 - Nanofluid flow and MHD mixed convection inside a vertical annulus with moving walls and transpiration considering the effect of Brownian motion and shape factor (چکیده)
16 - Effect of the angle of oblique stagnation-point flow impinging axisymmetrically on a vertical circular cylinder with mixed convection heat transfer (چکیده)
17 - Modeling of nucleate boiling heat transfer of a stagnation-point flow impinging on a hot surface (چکیده)
18 - Self-Similar Solution of Radial Stagnation Point Flow and Heat Transfer of a Viscous, Compressible Fluid Impinging on a Rotating Cylinder (چکیده)
19 - Mixed Convective Flow of Electrically Conducting Fluid in a Vertical Cylindrical Annulus with Moving Walls Adjacent to a Radial Magnetic Field along with Transpiration (چکیده)
20 - Numerical Solution of N-S Equations in the case of Unsteady Axisymmetric Stagnation-point Flow on a Vertical Circular Cylinder with Mixed Convection Heat Transfer (چکیده)
21 - Numerical investigation on Al2O3/water nanofluid flow through twistedserpentine tube with empirical validation (چکیده)
22 - Transient Analysis of the Interactions Between a Heat Transferring, Radial Stagnation Flow, and a Rotating Cylinder-Magnetohydrodynamic and Nonuniform Transpiration Effects (چکیده)
23 - EXACT SOLUTION OF UNSTEADY TWO-DIMENSIIONAL COUETTE FLOW WITH TIME-DEPENDENT MOVEMENT OF UPPER PLATE (چکیده)
24 - Effects of radiation on mixed convection stagnation-point flow of MHD third-grade nanofluid (چکیده)
25 - Brownian motion effect on heat transfer of a three-dimensional nanofluid flow over (چکیده)
26 - افزایش انتقال حرارت در مواد تغییر فاز دهنده با تغییر ابعاد و موقعیت مکانی پره های مستطیلی در مبدل حرارتی سه لوله (چکیده)
27 - بررسی عددی افزایش انتقال حرارت در ماده تغییر فاز دهنده با تغییر پارامترهای هندسی پره ها طی فرآیند ذوب (چکیده)
28 - بررسی عددی بهبود انتقال حرارت در ماده تغییر فاز دهنده با اصلاح هندسی پره های مستطیلی طی فرآیند انجماد (چکیده)
29 - Numerical study of surface radiation and combined natural convection heat transfer in a solar cavity receiver (چکیده)
30 - On the Hydrodynamics and Heat Convection of an Impinging External Flow Upon a Cylinder with Transpiration and Embedded in a Porous Medium (چکیده)
31 - Unsteady Impulsive Oblique Stagnation-Point Flow Impinging Axisymmetrically on a Vertical Circular Cylinder with Mixed Convection Heat Transfer (چکیده)
32 - Three-Dimensional Flow of a Dusty Fluid Toward a Stretching Sheet (چکیده)
33 - Homotopy Perturbation Method to Study Flow and Heat Transfer of a Modified Second Grade Fluid over a Porous Plate (چکیده)
34 - Numerical solution of three-dimensional N-S equations and energy in the case of unsteady stagnation-point flow on a rotating vertical cylinder (چکیده)
35 - Similarity Solution of Axisymmetric Stagnation-Point Flow and Heat Transfer of a Nanofluid on a Stationary Cylinder with Constant Wall Temperature (چکیده)
36 - Exact-solution of entropy generation for MHD nanofluid flow induced by a stretching/shrinking sheet with transpiration: Dual solution (چکیده)
37 - Enhance heat transfer for phase-change materials in triplex tube heat exchanger with selected arrangements of fins (چکیده)
38 - Non-axisymmetric stagnation-point flow and heat transfer of a viscous fluid on a stationary cylinder (چکیده)
39 - Homotopy simulation of micro-scale flow between rotating disks (چکیده)
40 - Unaxisymmetric Stagnation-point Flow And Heat Transfer of A Viscous Fluid With Variable Viscosity On A Cylinder In Constsnt Heat Flux (چکیده)
41 - Three-Dimensional Stagnation- Point Flow and Heat Transfer of a Dusty Fluid Toward a Stretching Sheet (چکیده)
42 - Vortex generators position effect on heat transfer and nanofluid homogeneity: A numerical investigation and sensitivity analysis (چکیده)
43 - Optimization of mixed convection heat transfer with entropy generation in a wavy surface square lid-driven cavity by means of Taguchi approach (چکیده)
44 - Three-Dimensional Unsteady Stagnation-Point Flow and Heat Transfer Impinging Obliquely on a Flat Plate with Transpiration (چکیده)
45 - Investigation of Three-Dimensional Axisymmetric Unsteady Stagnation-Point Flow and Heat Transfer Impinging on an Accelerated Flat Plate (چکیده)
46 - Similarity Solutions of Unsteady Three-Dimensional Stagnation Flow and Heat Transfer of a Viscous, Compressible Fluid on an Accelerated Flat Plate (چکیده)
47 - Axisymmetric Stagnation Flow and Heat Transfer of a Compressible Fluid Impinging on a Cylinder Moving Axially (چکیده)
48 - Comment on “Effects of thermophoresis and Brownian motion on nanofluid heat transfer and entropy generation” by M. Mahmoodi, Sh. Kandelousi, Journal of Molecular Liquids, 211 (2015) 15–24. (چکیده)
49 - Unaxisymmetric stagnation‑ point flow and heat transfer of a viscous fluid on a moving cylinder with time‑dependent axial velocity (چکیده)
50 - شبیه سازی عددی انتقال حرارت جابجا ئی توسط ردیفی از جت برخوردی روی سطح مقعر (چکیده)
51 - بررسی جریان نانوسیال برروی صفحه گسترش یافته درحضورمیدان مغناطیسی باشرایطمرزی سرعت لغزشی وهمرفت سطحی (چکیده)
52 - بهینه سازی هندسه آشوبگرهای دندانه ای زاویه دار به منظور بهبود رفتار ترمو هیدرولیکی جریان به کمک روش تاگوچی (چکیده)
53 - A general optimized geometry of angled ribs for enhancing the thermo-hydraulic behavior of a solar air heater channel e A Taguchi approach (چکیده)
54 - حل های مجانبی و تجزیه و تحلیل پایداری برای معادله ماتییوی غیر همگن عمومی (چکیده)
55 - Numerical Study Of Mixed Convection In The Annulus Between Eccentric Rotating Cylinders (چکیده)
56 - Similarity Solutions Of Axisymmetric Stagnation-Point Flow And Heat Transfer Of A Viscous, (Compressible) Boussinesq-Related Density Fluid On An Accelerated Flat Plate (چکیده)
57 - آنالیز عددی انتقال حرارت جابجائی مرکب سه بعدی بین استوانه های چرخان تحت نیروی مغناطیسی محوری (چکیده)
58 - Exact Solution Of An Axisymmetric Stagnation-Point Flow And Heat Transfer Of Viscous, Compressible Fluid On An Moving Cylinder (چکیده)
59 - Unsteady Two-Dimensional Stagnation-Point Flow and Heat Transfer of a Viscous, Compressible Fluid on an Accelerated Flat Plate (چکیده)
60 - Similarity Solutions of Axisymmetric Stagnation-Point Flow and Heat Transfer of a Viscous, Boussinesq-Related Density Fluid On a Moving Flat Plate (چکیده)
61 - Numerical Study of Three-Dimensional Mixed Convection in an Eccentric Annulus (چکیده)
62 - Three-Dimensional Stagnation Flow and Heat Transfer of a Viscous, Comprresible Fluid on a Flat Plate (چکیده)
63 - Solidification of Two-Dimensional Viscous, Incompressible Stagnation Flow (چکیده)
64 - Mixed convection in cylindrical annulus with rotating outer cylinder and variable magnetic field with effect in radial direction (چکیده)
65 - Axisymmetric stagnation-point flow and heat transfer of a viscous, compressible fluid on a cylinder with constant heat flux (چکیده)
66 - Axisymmetric stagnation-point flow and heat transfer of a viscous fluid on a moving plate with time-dependent axial velocity and uniform transpiration (چکیده)
67 - Mixed Convection Between Two Vertically Eccentric Rotating Spheres with Time-Dependent Angular Velocities (چکیده)
68 - Estimation of the time- dependent heat flux using the temperature distribution at a point (چکیده)
69 - Numerical Study Of Mixed Convection In An Annulus Between Concentric Rotating Cylinders With Time-Dependent Angular Velocity (چکیده)
70 - Estimation of the strenght of the time-dependent heat source using temperature distribution at a point in a three layer system (چکیده)
71 - Comparison of Lift and Drag Forces for Some Conical Bodies in Supersonic Flow Using Perturbation Techniques (چکیده)
72 - Stagnation-Point Flow and Heat Transfer of a Viscous, Compressible Fluid on a Cylinder (چکیده)
73 - Double-diffusive natural convection in a rectangular cavity with partially thermally active side walls (چکیده)
74 - Simulation of Gas Pipeline Leakage Using Modified Characteristics Method (چکیده)
75 - Investigation of Two-Dimensional Unsteady Stagnation-Point Flow and Heat Transfer Impinging on an Accelerated Flat Plate (چکیده)
76 - Numerical modeling of charring material ablation with considering chemical reaction, mass transfer and surface heat transfer effects (چکیده)
77 - Mixed convection in cylindrical annulus with rotating outer cylinder and constant magnetic field with effect in radial direction (چکیده)
78 - بررسی ساختمان های با مصرف انرژی صفر (چکیده)
79 - -THREE DIMENSIONAL FINITE DIFFERENCE SIMULATION OF STEEL INGOT SOLIDIFICATION PROCESS (چکیده)
80 - ESTIMATION OF THE STRENGTH OF THE TIME-DEPENDENT HEAT SOURCE USING TEMPERATURE DISTRIBUTION AT A POINT (چکیده)
81 - Estimation of the time- dependent heat flux using the temperature distribution at a point in a two layer system (چکیده)
82 - Estimation of the time- dependent heat flux using the temperature distribution at a point by conjugate gradian method (چکیده)
83 - Effect of time-dependent transpiration on axisymmetric stagnation-point flow and heat transfer of a viscous fluid on a moving circular cylinder (چکیده)
84 - Effects of Suction and Blowing on Flow and Heat Transfer Between Two Rotating Spheres With Time-Dependent Angular Velocities (چکیده)
85 - A PERTURBATION METHOD TO ANALYZE THE EFFECT OF CROSS SECTION AND ANGLE OF ATTACK FOR SOME CONICAL BODIES IN HYPERSONIC FLOW (چکیده)
86 - Numerical analysis of thermal conductivity of charring material ablation with considering chemical reaction, mass transfer and surface heat transfer effects (چکیده)
87 - Exact Solution of Three -Dimensional Unsteady Stagnation Flow on a Heated Plate (چکیده)
88 - Effect of aspect ratio on the Double-diffusive convection of a fluid contained in a rectangular cavity with partially thermally active side walls (چکیده)
89 - UNSTEADY MIXED CONVECTION WITH HEATING EFFECTS IN A HORIZONTAL ANNULUS WITH CONSTANT ROTATING OUTER CYLINDER AND CONSTANT MAGNETIC FIELD (چکیده)
90 - A Perturbation Method to analyze the effect of cross section and angle of attack for some conical bodies in Hypersonic flow (چکیده)
91 - Axisymmetric stagnation flow obliquely impinging on a moving circular cylinder with uniform transpiration (چکیده)
92 - Effects of Suction and Blowing on Flow and Heat Transfer Between Two Rotating Eccentric Spheres with Time-Dependent Angular Velocities (چکیده)
93 - An Analytical Solution of Flow Between Two Rotating Spheres With Time-Dependent Angular Velocities (چکیده)
94 - Analyzing the cross section effect of hypersonic flow past a conical body via perturbation method (چکیده)
95 - Analytical solution for supersonic flow on a conical body with rounded triangle cross section via the perturbation method (چکیده)
96 - Analytical study for hypersonic flow past a triangular cone via perturbation method (چکیده)
97 - شبیه سازی نشتی خطوط لوله و گاز با استفاده از روش مشخصه ها (چکیده)
98 - تجزیه و تحلیل با استفاده از روش مشخصه در نشتی خطوط لوله و گاز (چکیده)
99 - Effects of Suction and Blowing on Heat Transfer between Two Eccentric Rotating Spheres with Sinusoidal Angular Velocities (چکیده)
100 - unsteady flow between two concentric rotating spheres along with uniform transpiration (چکیده)
101 - A Numerical study of flow and heat transfer between two concentric rotating spheres with time-dependent angular velocities (چکیده)
102 - Similarity solution in the study of flow and heat transfer between two rotating spheres with constant angular velocities (چکیده)
103 - بررسی انتقال حرارت در مساله جریان سکون متقارن محوری بر روی استوانه محدود همراه با حرکت دورانی متغیر با زمان استوانه و نفوذ سطحی متغیر با زمان سیال از دیواره آن (چکیده)
104 - جریان سکون متقارن محوری بر روی استوانه نا محدود همراه با حرکت محوری و دورانی متغیر با زمان استوانه و نفوذ سطحی متغیر با زمان سیال از دیواره (چکیده)
105 - بررسی انتقال حرارت در مساله جریان سکون متقارن محوری بر روی استوانه محدود همراه با حرکت محوری متغیر با زمان استوانه و نفوذ سطحی متغیر با زمان سیال از دیواره آن (چکیده)
106 - General Three-dimensional stagnation-point flow and heat transfer on a flat plate (چکیده)
107 - Numerical solution of flow and heat transfer between two rotating spheres with constant angular velocities (چکیده)
108 - Three-Dimensional Stagnation Flow and Heat Transfer on a Flat Plate with Transpiration (چکیده)
109 - Nonaxisymmetric Three-Dimensional Stagnation-Point Flow and Heat Transfer on a Flat Plate (چکیده)
110 - A Numerical Study of Flow and Heat Transfer Between two Rotating Concentric Spheres with Time-Dependent Angular Velocity (چکیده)
111 - A numerical study of flow and heat transfer between two rotating spheres with time-dependent angular velocities (چکیده)
112 - انتقال حرارت نا متقارن در جریان سکون متقارن یک سیال لزج بر روی یک سیلندر با حرکت همزمان محوری و دورانی (چکیده)
113 - Similarity Solution of Unaxisymmetric Heat Transfer in Stagnation-Point Flow on a Cylinder With Simultaneous Axial and Rotational Movements (چکیده)
114 - A NUMERICAL STUDY OF FLOW AND HEAT TRANSFER BETWEEN TWO ROTATING VERTICALLY ECCENTRIC SPHERES WITH TIME- DEPENDENT ANGULAR VELOCITIES (چکیده)
115 - UNSTEADY FREE CONVECTION FROM A SPHERE IN POROUS MEDIUM WITH VARIABLE SURFACE TEMPERATURE (چکیده)
116 - Axisymmetric Radial Stagnation-Point Flow of a Viscous Fluid on a Rotating Cylinder with Time-Depend (چکیده)
117 - Stagnation flow and heat transfer on a moving cylinder with transpiration and high Reynolds numbers (چکیده)
118 - heat convection on cylinder at high prandtl numbers (چکیده)
119 - hydrodynamic phenomena of collision between a high-speed droplet and a rigid plane using second-orde (چکیده)
120 - SOLUTION OF THE TRIBOLOGY PROBLEM OF VISCOUS, INCOMPRESSIBLE FLOW BETWEEN TWO ECCENTRIC ROTATING CYL (چکیده)
121 - Inner-Expansion Analysis on A Circular Cone with Small Longitudinal Curvature (چکیده)
122 - MULTIPLE-DEOK STRUCTURES IN FLUID DYNAMICS PROBLEMS USING PERTURBATION TECHNIQUES PROBLEMS USING PE (چکیده)
123 - كاربرد پيل هاي سوختي در توليد انرژي در نيروگاه ها (چکیده)
124 - ANALYTIC SOLUTION FOR HYPERSONIC FLOW PAST ASLENDER ELLIPTIC CONE USING SECOND-ORDER PERTURBATION AP (چکیده)
125 - Heat and Mass Transfer in Natural Convection about a Vertical Flat Plate at High Prandtl Numbers (چکیده)
126 - TRANSIENT RESPONSE OF FINS WITH VITH VARIABLE CROSS-SECTON USING PERTURBATION TECHNIQUES ALONG WITH (چکیده)
127 - heat transfer in an axisymmetric stagnation flow at high reynolds numbers on cylinder using perturba (چکیده)
128 - Hall effects on magnetohydrodynamic transient free convection about a semi-infinite vertical flat plate with mass transfer (چکیده)
129 - رهیافت جدید در طراحی یک سیستم حرارتی خورشیدی بسته (چکیده)
130 - حل تشابهی جریان و انتقال حرارت بین دو سیلندر چرخان با سزعت ثابت (چکیده)
131 - Axisymmetric Stagnation—Point Flow and Heat Transfer of a Viscous Fluid on a Rotating Cylinder With Time-Dependent Angular Velocity and Uniform Transpiration (چکیده)
132 - Axisymmetric stagnation - Point flow and heat transfer OBLIQUELY IMPINGING ON A ROTATING CIRCULAR CYLINDER (چکیده)