بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Atieh Rahimi


موارد یافت شده: 50

1 - خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، فرآسنجه‌های تخمیری تولید گاز، گوارش پذیری نشاسته و ساختار گرانول‌های نشاسته در ذرت ایرانی سینگل کراس 702 در مقایسه با واریته‌ها مختلف ذرت‌های تجاری-وارداتی (چکیده)
2 - تاثیر استفاده از منابع اسید های چرب اشباع و غیر اشباع در دوره انتظار و اوایل شیردهی بر پارامترهای التهابی و ایمنی گاوهای هلشتاین (چکیده)
3 - تاثیر استفاده از دانه گلرنگ-دانه کتان به صورت تغذیه ترتیبی در دوره انتقال بر عملکرد تولیدی گاوهای هلشتاین (چکیده)
4 - بررسی ویژگی های مدفوع گاوهای شیری در طی دوره ایجاد و بازگشت از افت چربی شیر در جیره حاوی ذرت دارای نرخ های متفاوت تجزیه پذیری نشاسته (چکیده)
5 - بررسی خصوصیات شکمبه گاوهای شیری در طی دوره ایجاد و بازگشت از افت چربی شیر در جیره حاوی ذرت دارای نرخ های متفاوت تجزیه پذیری نشاسته (چکیده)
6 - اثرات پاندمی کوید 19 بر صنعت گاو شیری در خراسان رضوی (چکیده)
7 - بررسی مصرف ماده خشک، تولید شیر و چربی شیر در گاوهای ذوره ایجاد و بازگشت از افت چربی شیر با استفاده از ذرت دارای نرخ های متفاوت تجزیه پذیری نشاسته (چکیده)
8 - Effects of ground, steam-flaked, and super-conditioned corn grain on production performance and total-tract digestibility in dairy cows (چکیده)
9 - Effect of different corn processing methods on starch gelatinization, granule structure alternation, rumen kinetic dynamics and starch digestion (چکیده)
10 - خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، فرآسنجه های تخمیری تولید گاز، گوارش پذیری نشاسته و ساختار گرانول های نشاسته در ذرت ایرانی سینگل کراس 207 و واریته های مختلف ذرت های تجاری وارداتی (چکیده)
11 - Pre-grinding super-conditioned corn affects performance of Holstein dairy cattle (چکیده)
12 - Effect of corn starch digestibility on milk fat depression in Holstein dairy cattle (چکیده)
13 - In vitro evaluation of rumen fermentation of ground, dry rolled and steam-flaked corn compared with pre-grinding superconditioning pelleted corn. (چکیده)
14 - Effects of alfalfa silage treated using different varieties of waste date on feed intake, nutrient digestibility and performance of Holstein lactating dairy cows (چکیده)
15 - Effect of different levels of waste dates on the chemical composition and quality of alfalfa silage (چکیده)
16 - Effect of different times of super-conditioning in pelleted starter on nutrient digestibility and performance of pre-weaned calves (چکیده)
17 - Pre-grinding super-conditioned corn affects performance of Holstein dairy cattle (چکیده)
18 - Effect of corn starch digestibility on milk fat depression in Holstein dairy cattle (چکیده)
19 - In vitro evaluation of rumen fermentation of ground, dry rolled and steam-flaked corn compared with pre-grinding superconditioning pelleted corn (چکیده)
20 - Effects of alfalfa silage treated using different varieties of waste date on feed intake, nutrient digestibility and performance of Holstein lactating dairy cows (چکیده)
21 - Effect of different levels of waste dates on the chemical composition and quality of alfalfa silage (چکیده)
22 - Effect of different times of super-conditioning in pelleted starter on nutrient digestibility and performance of pre-weaned calves (چکیده)
23 - تعیین ترکیب شیمیایی و فرآسنجههای تخمیری ذرت ایرانی سینگل کراس (702) و ارقام مختلف ذرت وارداتی با استفاده از تکنیک برون تنی تولید گاز (چکیده)
24 - بررسی خصوصیات تجزیه پذیری شکمبه ای و روده ای، ساختار گرانول های نشاسته و میزان آسیب دیدگی آن در ذرت ایرانی سینگل کراس 702 و ارقام مختلف ذرت وارداتی (چکیده)
25 - تعیین ارزش غذایی اجزاء مختلف باقلا و پوسته مرکبات با استفاده از تکنیک تولید گاز در شرایط برون تنی (چکیده)
26 - تعیین ارزش غذایی سیلوی شلغم در حضور افزودنیهای مختلف با استفاده از تکنیک تولید گاز در شرایط برون تنی (چکیده)
27 - تأثیر نسبتهای مختلف پروتئین غیر قابل تجزیه به پروتئین تجزیه پذیر در شکمبه بر وزن بدن و اندازه های بدنی در بزغالههای سانن (چکیده)
28 - تأثیر نسبتهای مختلف پروتئین تجزیه پذیر به پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه بر عملکرد و بازدهی خوراک در بزغالههای سانن (چکیده)
29 - Different Levels of Protein by Dietary Addition of Cottonseed Meal on the Performance of Iranian Sannen Kids (چکیده)
30 - تأثیر استفاده از پوسته پسته و پلیاتیلنگلیکول بر مصرف و هضم خوراک، فرآسنجه های خونی، تولید و پروفیل اسیدهای چرب شیر در بزهای شیرده سانن (چکیده)
31 - Milk Yield and Compositions of Iranian Sannen Dairy Goats Fed Diets Containing Pistachio Hull Tannin and Polyethylene Glycol (چکیده)
32 - تأثیر جایگزینی یونجه خشک با سطوح مختلف پوسته پسته بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، فرآسنجه های تخمیری شکمبه، متابولیت های خون و توازن نیتروژن در گوسفندان نر بلوچی (چکیده)
33 - Replacing alfalfa with different levels of pistachio hull and its effects on feed intake and digestibility of nutrients in total tract, rumen and post-rumen in Balochi male lambs (چکیده)
34 - Different levels of tannin by dietary addition of pistachio hull and plasma metabolic profile in Balochi male lambs (چکیده)
35 - Effects of pistachio tannins on nitrogen metabolism in Balochi male lambs (چکیده)
36 - Liver enzymes and immune system response of Saanen dairy goats supplemented with pistachio hull and polyethylene glycol (چکیده)
37 - Effects of pistachio hull and polyethylene glycol supplementation on milk yield and compositions in Saanen dairy goats (چکیده)
38 - Milk fatty acid profile of Saanen dairy goats fed diets containing pistachio hull tannin and polyethylene glycol supplementation (چکیده)
39 - Effects of feeding pistachio hull and polyethylene glycol (PEG) supplementation on milk fatty acids composition in Saanen dairy goats (چکیده)
40 - Effects using of pistachio hull and polyethylene glycol supplementation on feed intake and apparent digestibility of nutrients in Saanen dairy goats (چکیده)
41 - Effect of different levels of pistachio hull on in vitro gas production. (چکیده)
42 - Increased dietary tannin by addition of pistachio hull and its relation to fermentation parameters and protozoa con -tent of rumen in Balochi male lambs. (چکیده)
43 - تأثیر جایگزینی یونجه با سطوح مختلف پوسته پسته بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، فرآسنجه های تخمیر شکمبه، متابولیتهای خون و ابقاء نیتروژن در گوسفندان نر بلوچی (چکیده)
44 - اثر استفاده از سه نوع جیره آغازین پلت، آجیلی و آردی بر مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل و فرآسنجه های شکمبه ای در گوساله های شیر خوار هلشتاین (چکیده)
45 - تاثیر استفاده از پوسته پسته و مکمل پلی اتیلن گلایکول (PEG) بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، تولید و ترکیبات شیر متابولیت های چربی خون و پروفیل اسیدهای چرب شیر در بزهای شیری سانن (چکیده)
46 - Biochemical blood parameters and liver enzymes of Saanen dairy goats fed with diets containing tannin and polyethylene glycol supplement (چکیده)
47 - Effects of dietary inclusion of tannin and polyethylene glycol supplementation on nitrogen metabolism in Saanen dairy goats. (چکیده)
48 - Urea treatment of different levels of pistachio hull and its relation to gas production in vitro (چکیده)
49 - تأثیر افزودن سیلاژ ذرت بر ترکیب شیمیایی، خصوصیات فیزیکی و تولید گاز سیلاژ یونجه (چکیده)
50 - اثر افزودن سطوح مختلف ساکارز بر ترکیب شیمیایی، خصوصیات فیسیکی و تولید گاز سیلاش یونجه (چکیده)