بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ebrahim Alamatian


موارد یافت شده: 15

1 - بررسی عددی تاثیر مشخصات هندسی مخازن سطحی بر توزیع سرعت جریان (چکیده)
2 - ارزیابی مدلهای تلاطمی در شبیه سازی امواج ایستا در جریان فوق بحرانی کانالها (چکیده)
3 - حل معادله آبهای کم عمق درتبدیلها با استفاده از روش شبکه تطبیقی (چکیده)
4 - Numerical Modeling of Flow in Open Channel with a Side Concavity (چکیده)
5 - Comparing the Upwind and Central Methods in Estimating Bed Slope Source Term in SWE With Standing Shock Waves (چکیده)
6 - Evaluation of turbulence models in the simulation of oblique standing shock waves in supercritical channel flows (چکیده)
7 - راهکار جدید محاسبه شار در روش حجم محدود برای حل معادلات آبهای کم عمق (چکیده)
8 - کاربرد روشهای بازسازی غیر خطی متغیرها در حل معادلات یک بعدی آبهای کم عمق (چکیده)
9 - شبیه سازی جریان سیلابی فوق بحرانی در تقاطع کانالها (چکیده)
10 - تحلیل عددی جریان در تبدیل‌ها با استفاده از شبکه تطبیقی (چکیده)
11 - شبیه سازی امواج تیز ایستا با استفاده از روش های حجم محدود و تفاضل محدود (چکیده)
12 - مطالعه عددی شرایط جریان در برخورد با پایه پل (چکیده)
13 - ارزیابی مدلهای تلاطمی در شبیه سازی امواج تیز ایستا در جریانهای فوق بحرانی کانالها (چکیده)
14 - بررسی تاثیر جملات چشمه در مدلسازی عددی جریان با امواج ایستا (چکیده)
15 - شبیه سازی امواج ایستا، با استفاده از روشهای حجم محدود و تفاضل محدود (چکیده)