بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Fatemeh Alirezaei Noghondar


موارد یافت شده: 32

1 - تاثیر تمرینات منتخب یوگا بر زاویه کوب و دامنه حرکتی تنه دانش آموزان مبتلا به اسکولیوز غیر ساختاری (چکیده)
2 - The effect of lower limb muscle fatigue on upper limb kinematic in overhead throwing and the risk incident of upper limb injury in young softball players (چکیده)
3 - Concurrent effects of working memory components task on postural sway during quiet standing in brain Stroke survivors (چکیده)
4 - تثیر تمرین پلایومتریک پایین تنه بر فعالیت الکتریکی عضلات بالاتنه و برخی پارامترهای آنتروپومتری و عملکردی در ورزشکاران جوان (چکیده)
5 - Variability and coordination patterns of walking with different speeds in active and non-active children with Down syndrome: A cross-sectional case-control study (چکیده)
6 - تاثیر تمرینات تکلیف دوگانه بر کنترل پاسچر نشست و برخاست زنان سالمند با سابقه افتادن (چکیده)
7 - The comparison of Linear and Nonlinear pedagogy on the learning of table tennis forehand stroke (چکیده)
8 - اثر خستگی عضلات ثبات دهنده مرکزی بر فاکتورهای کینماتیکی اندام فوقانی درپرتاب بالای سر: شناسایی عوامل خطرزای آسیب های شایع در بازیکنان سافت بال (چکیده)
9 - تاثیر خستگی ناشی از حرکات تکراری اندام تحتانی بر فاکتورهای کینماتیکی خطرزای آسیب شا نه و آرنج در بازیکنان سافت بال (چکیده)
10 - تأثیر تمرینات تعادلی مبتنی بر تحریک سیستم وستیبولار بر ثبات قامتی و عملکرد مهارت‌های اجتماعی کودکان طیف اوتیسم (چکیده)
11 - Effectiveness of Joint Stiffness and Power Alternations in Different Shoe Insole Hardness on Injury Prevention During Jump-Landing (چکیده)
12 - The effect of FIFA warm -up program (11+) on the trunk, glexion and lateral flexion in women Futsal players and risk of ACL injury occucernce (چکیده)
13 - مقایسه دامنه حرکتی زانو و شاخص های فضایی - زمانی پس از بازسازی لیگامنت صلیبی قدامی در ورزشکاران نخبه مرد با دو نوع عمل جراحی به هنگام راه رفتن (چکیده)
14 - The effects of the 8 week back brace on electromyography activity of individuals with chronic back pain in midstance of young women walking (چکیده)
15 - neuromuscular responses during jump-landing tasks in an aquatic environment: implication for injury prevention in young female adults (چکیده)
16 - تاثیر و ماندگاری یک دوره تمرینی عصبی-عضلانی بر تقارن تعادل ورزشکاران مبتلا به اسپرین مزمن مچ پا (چکیده)
17 - The effect of FIFA 11+ program on dynamic postural control of fustal women player during cutting maneuver (چکیده)
18 - بررسی تاثیر سفتی کفی داخلی کفش بر آهنگ بارگذاری نیروی برخوردی و هماهنگی بین مفصلی حین پرش-فرود: کاربرد در پیشگیری از آسیب و بهبود عملکرد (چکیده)
19 - Assessment of patterns and variability in lower extremity coordination between genders with different shoe insole stiffness during jump-landing tasks (چکیده)
20 - Effect of shoe insole density on impact characteristics and performance during a jump-landing task (چکیده)
21 - تغییرات مرکز فشار در الگوهای شروع راهرفتن ارادی و نیمه ارادی در اندام مسلط زنان جوان ورزشکار (چکیده)
22 - تاثیر سه هفته بازی های اصلاحی بر میزان انحنای جانبی ستون فقرات دانش آموزان مبتلا به اسکولیوز غیرساختاری به روش فتوگرامتری (چکیده)
23 - مقایسه نیروهای عکس العمل زمین در پایان راه رفتن ارادی در دو گروه زنان جوان ورزشکار و غیر ورزشکار (چکیده)
24 - مقایسه الگوی فعالیت عضلانی در حرکات فرود-پرش و پرش-فرود بین آب و خشکی در زنان جوان فعال (چکیده)
25 - Changes in Quadriceps and Hamstring Co-Contraction Following Landing in Microgravity Condition: Comparing Females with Different Activity Levels (چکیده)
26 - بررسی الگوی عملکرد عصبی عضلانی و زمانبندی عضلات زانو حین تکالیف مختلف فرود در زنان فعال (چکیده)
27 - تأثیر تمرینات قدرتی بر کنترل پوسچر پویا و ایستا در زنان سالمند (چکیده)
28 - تاثیر یک دوره تمرینی ورزش در آب بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند (چکیده)
29 - بررسی میزان مشارکت عوامل خستگی مرکزی و محیطی پس از فعالیت زیربیشینه در شرایط مختلف (جنس و ریتم روزانه) (چکیده)
30 - مقایسه نیروهای عکس العمل زمین در پایان راه رفتن ارادی و نیمه ارادی با اندام مسلط و غیر مسلط در دو گروه زنان جوان ورزشکار و غیرورزشکار (چکیده)
31 - Contribution of Peripheral and Central Fatigue in Different Conditions- Gender and Time of Day Differences (چکیده)
32 - بررسی فعالیت عصبی - عضلانی حین حرکت در آب (چکیده)