بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Fatemeh Zaker Tavallaie


موارد یافت شده: 26

1 - مطالعه اثر مدیریت علف های هرز در مراحل رشدی شوید بر جمعیت علف های هرز و عملکرد (چکیده)
2 - Effect of essential oils from Callistemon viminalis and Ferula gummosa on toxicity and on the hemocyte profile of Ephestia kuehniella (Lep.: Pyralidae) (چکیده)
3 - EFFECTS OF DIFFERENT SALINITY LEVELS OF NACL AND CACL2 ON GERMINATION OF SAFFLOWER (CARTHAMUS TINCTORIUS L.) (چکیده)
4 - Study of different drying methods on essential oil and Menthol contents of peppermint (چکیده)
5 - Evaluation of germination characteristics of fleatwort and purple coneflower affected by different salinity stress levels (چکیده)
6 - Effects of salicylic acid on yield and quality characters of tomato fruit (Lycopersicum esculentum Mill.) (چکیده)
7 - اثر تلقیح با کودهای بیولوژیکی فسفره بر خصوصیات رویشی و عملکرد رقم پابلند گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) (چکیده)
8 - اثر بازدارندگی غلظت های مختلف عصاره حنا(Lawsonia inermis) روی قارچ بیماریزای Fusarium solani (چکیده)
9 - اثر ضدقارچی بادرنجبویه(Melissa officinalis) روی قارچ بیماریزای Fusarium oxysporum f.sp. watermelon (چکیده)
10 - مروری بر جنبه های ایمنی زیستی گیاهان تراریخته با استفاده از ژن کولین اکسیداز (چکیده)
11 - EFFECT OF PHOSPHORUS BIOFERTILIZERS ON THE YIELD AND YIELD COMPONENTS OF DWARF BLACK CUMIN (NIGELLA SATIVA L.) (چکیده)
12 - Phytochemical screening, antimicrobial and antioxidant activities of Anabasis aphylla extracts (چکیده)
13 - تنظیم اپی ژنتیکی پاسخ به تنش های غیر زیستی در گیاهان (چکیده)
14 - Lentil regeneration from Cotyledone Explant Bearing a Small Part of the Embryo Axis (چکیده)
15 - استفاده از مهندسی ژنتیک جهت افزایش تحمل گیاهان به تنش های غیرزیستی (چکیده)
16 - گیاهان تراریخته در نگاه جامعه تحصیل کرده شمال و شمال شرق کشور (چکیده)
17 - ارزیابی عدس تراریخته بیان کننده آنزیم کولین اکسیداز برای تحمل نسبت به درجه حرارت بالا (چکیده)
18 - تولید عدس (Lens culinaris M.) تراریخته متحمل به تنش های غیرزیستی با تاکید بر جنبه های ایمنی زیستی آن (چکیده)
19 - Investigation of salinity stress on seed germination of trigonella foenum- graecum (چکیده)
20 - مهندسی ژنتیک گیاهان زراعی در ایران و جهان (چکیده)
21 - Genetic diversity among chickpea Fusarium oxysporum isolates using RAPD markers (چکیده)
22 - بهینه سازی انتقال ژن به عدس و تولید گیاهان تراریخته بارور با استفاده از اگروباکتریوم (چکیده)
23 - انتقال ژن codA به عدس((Lens culinaris M. به منظور تولید رقم متحمل به سرما (چکیده)
24 - بهینه سازی شرایط کشت بافت در رقم گچساران عدس ( Lens culinaris Medik) جهت القای شاخه زایی موثر (چکیده)
25 - بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک حبوبات: پیشرفت های جهانی و ایران (چکیده)
26 - بهینه سازی شرایط کشت بافت در رقم گچساران عدس ( Lens culinaris Medik) جهت القای شاخه زایی موثر (چکیده)