بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hossein Ajam


موارد یافت شده: 87

1 - Experimental investigation of minimum total irreversibility in non-premixed combustion of different multi-branch burners by Taguchi analysis (چکیده)
2 - Experimental performance evaluation of a novel design solar desalination device equipped with air stones (چکیده)
3 - بررسی تأثیر قرار دادن محیط متخلخل بر عملکرد رگلاتورهای تقلیل فشار گاز با رویکرد کاهش نوفه جریان ی (چکیده)
4 - بهینه‌سازی توپولوژی هندسه یک کانال دارای سه خروجی با دبی‌های مشخص در خروجی‌ها (چکیده)
5 - A review of flame radiation research from the perspective of factors affecting the flame radiation, measurement and modeling (چکیده)
6 - Theoretical study on optimization of porous media burner by the improvement of coefficients of porosity variation equations (چکیده)
7 - Performance evaluation and optimization of design parameters for twisted conical strip inserts in tubular laminar flow Using Taguchi approach (چکیده)
8 - بررسی همزمان اثرات نسبت هوای اضافی و مکانیزم‌های احتراقی بر روی دما و انتشار گونه‌ها در مشعل‌های محیط متخلخل (چکیده)
9 - بررسی عددی اثرات زاویه واگرایی و طول ناحیه پیش‌گرمایش، بر روی احتراق و ایجاد آلاینده‌ها در مشعل محیط متخلخل (چکیده)
10 - A theoretical study of entropy generation of the combustion phenomenon in the porous medium burner (چکیده)
11 - A Flow Topology Optimization Method for a Diffuser Using the Lattice Boltzmann Method (چکیده)
12 - Taguchi optimization for natural convection heat transfer of Al2O3 nanofluid in a partially heated cavity using LBM (چکیده)
13 - مطالعه عددی اثر تغییر همزمان پارامترهای هندسی بر عملکرد اجکتور نیروگاه طوس و انتخاب شرایط بهینه با کمک روش تاگوچی (چکیده)
14 - تحلیل عددی انتقال حرارت و انجماد در فرآیند ریخته گری پیوسته (چکیده)
15 - نگرشی بر نانوترمودینامیک با رویکرد پتانسیل فروبخش (چکیده)
16 - مطالعة عددی انتقال حرارت در سیستم ذخیرة انرژی مبتنی بر گرمای نهان (چکیده)
17 - روش اکسرژی برای بهینه‌سازی گردآورنده‌های خورشیدی صفحه- تخت با مجاری مارپیچ (چکیده)
18 - بهینه سازی سیستم پاششسوخت موتورهای دیزلی به منظور کاهشآلایندگی و بهبودپارامترهای عملکردی (چکیده)
19 - بهینه سازی اگزرژی - اقتصدی نیروگاه خورشیدی حرارتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
20 - بهینه سازی ایرفویل RAE2822 در جریان مغشوش با استفاده از روش الحاقی بر روی شبکه ی نامنظم (چکیده)
21 - مطالعه عددی و تجربی اثرات تزریق بر جریان سوپرکاویتاسیون مصنوعی (چکیده)
22 - مطالعه تجربی و عددی پارامترهای سوپرکاویتاسیون مصنوعی حول کاواکزا 30 درجه (چکیده)
23 - A Review on the Effects of Hydrogen/Natural Gas Blending on the Industrial and Domestic Gas Burning Devices (چکیده)
24 - مطالعه‌ی عددی اثر پارامترهای هندسی یخ شاخی شکل بر روی خصوصیات آیرودینامیکی ایرفویل ناکا 3415 (چکیده)
25 - مطالعه‌ی عددی اثر موقعیت مکانی یخ پشته‌ای بر روی خصوصیات آیرودینامیکی ایرفویل ناکا 3415 (چکیده)
26 - Effect of speed and load on exergetic parameters of a diesel engine fueled with diesel and biodiesel blends (چکیده)
27 - Thermo-economic analysis of diesel engine fueled with blended levels of waste cooking oil biodiesel in diesel fuel (چکیده)
28 - تولید نانوذرات با استفاده از فرایند ضد حلال فوق بحرانی برای کاربرد در صنایع غذایی (چکیده)
29 - بررسی خواص بیودیزل تولید شده از روغن نارگیل و استفاده از آن در موتور دیزل (چکیده)
30 - بررسی اثر پارامترهای هندسی مشعل‌های مخلوط سرنازل بر انتقال حرارت تابشی با استفاده از ترکیب محاسبات عددی و تکنیک آماری (چکیده)
31 - بررسی تجربی اثرموانع (یخ زدگی) برروی نوک بال ایرفویل ناکا 0015 (چکیده)
32 - انتقال حرارت سیال هیدرومگنتیک با فرض عدم تعادل حرارتی در حفره متخلخل (چکیده)
33 - مطالعه تولید آنتروپی سیال هیدرومگنتیک با فرض عدم تعادل حرارتی در محیط متخلخل (چکیده)
34 - Modeling for thermal augmentation of turbulent flow in a circular tube fitted with twisted conical strip inserts (چکیده)
35 - An experimental and numerical study of supercavitating flows tric cavitators (چکیده)
36 - Experimental and numerical study of ventilated supercavitation around a cone cavitator (چکیده)
37 - Analytical Approximation Of MHD Nano-fluid Flow Induced By A Stretching Permeable Surface Using Buongiorno’s Model (چکیده)
38 - Automated Diffuser Shape Optimization based on CFD Simulations and Surrogate Modeling (چکیده)
39 - بهینه سازی هندسی دیفیوزر خروجی توربین گاز نمونه با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی و الگوریتم ژنتیک (چکیده)
40 - بهینه سازی هندسی جریان مغشوش درون دیفیوزرهای حلقوی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی و مدل سازی تقریبی (چکیده)
41 - تحلیل فنی- اقتصادی استفاده از سوخت بیودیزل درموتور دیزل به کمک داده های آزمایشگاهی (چکیده)
42 - Numerical Study of Blade Number Effect on the Performance of a 3D FC Centrifugal Fan (چکیده)
43 - Energy, exergy and economic analysis of a Diesel engine fueled with castor oil biodiesel (چکیده)
44 - بررسی پارامترهای هندسی مشعلهای مخلوط سر نازل از دیدگاه اگزرژی با استفاده از تکنیک تاکوچی (چکیده)
45 - Modeling of fluid flow and heat transfer in laser welding with a moving heat source (چکیده)
46 - Numerical investigation of particle-fluid interaction on particle diameter prediction in supercritical antisolvent crystallization (چکیده)
47 - مدلسازی ریاضی فرایند تبلور ضد حلال فوق بحرانی جهت پیشبینی اندازه ذره با استفاده از معادله موازنه جمعیت (چکیده)
48 - Effect of blade type on a 3D FC centrifugal fan (چکیده)
49 - مقایسه عددی عملکرد مدل‌های توربولانسی در یک دیفیوزر صفحه‌ای نامتقارن (چکیده)
50 - مطالعه عددی تاثیر شکل پره ها بر عملکرد فن گریز از مرکز (چکیده)
51 - اصلاح مدل های ضریب رسانندگی گرمایی و لزجت موثر به منظور تخمین ضریب انتقال حرارت جابجایی آزاد در نانو سیال Al2O3 (چکیده)
52 - Multi-objective Approach in Exergoeconomic and Environmental Optimization of the Gas Turbine Cycle (چکیده)
53 - Exergoeconomic Analysis of a Steam Power Plant in Iran (چکیده)
54 - شبیه سازی عددی انتقال حرارت جابجایی آزاد سیال نانو آب- اکسید آلومینیوم در داخل محفظه بسته (چکیده)
55 - شبیه سازی عددی سه بعدی الگوی جریان گردابه ای در قسمت قالب دستگاه ریخته گری پیوسته (چکیده)
56 - مطالعه عددی عملکرد گذرای یک سیستم ذخیره انرژی حرارتی مبتنی بر گرمای نهان (چکیده)
57 - ارزیابی معکوس شرایط مرزی با اندازه گیری دما روی سطح جسمی جامد درون اتاقک تابشی (چکیده)
58 - تحلیل اگزرژی نیروگاه شهید رجایی قزوین (چکیده)
59 - TURBULENT MIXED CONVECTION OF A NANOFLUID IN A HORIZONTAL CURVED TUBE USING TWO-PHASE MIXTURE MODEL. (چکیده)
60 - بررسی اثر مدل هزینه اجزاء روی نقطه بهینه ترمواقتصادی سیکل تولید همزمان CGAM (چکیده)
61 - Thermal analysis of hybrid solar power plant (چکیده)
62 - Designing the floor heating system in a 3 dimensional room by using of neural network (چکیده)
63 - Inverse boundary problem for estimating the boundary conditions of a radiant enclosure using the measurement of temperature on a solid object within the enclosure (چکیده)
64 - 3D numerical simulation and analysis of heat transfer fluid flow and solidification inside the mold during continuous casting of steel (چکیده)
65 - بهینه سازی سلول فتوولتائیک خورشیدی توسط مفهوم اکسرژی (چکیده)
66 - شبیه سازی سه بعدی جریان سیال در فرایند جوشکاری لیزری (چکیده)
67 - مسئله معکوس مرزی در محفظه های دو بعدی با جابجایی آزاد (چکیده)
68 - طراحی معکوس مرزی محفظه های دو بعدی با جابجایی آزاد و تابش (چکیده)
69 - تحلیل حرارتی عددی و بهینه سازی اکسرژی گردآورنده صفحه- تخت خورشیدی با مجاری مارپیچ (چکیده)
70 - Inverse Boundary Design Free Convection Problem By Conjugate Gradient Method (چکیده)
71 - Thermodynamic optimization of the solar parabolic cookers and comparison with energy analysis (چکیده)
72 - Turbulent mixed convection of a nanofluid in a horizontal curved tube using a two-phase approach (چکیده)
73 - Inverse estimation of boundary conditions on radiant enclosures by temperature measurement on a solid object (چکیده)
74 - The boundary design of a two-dimensional cavity with free convection by the conjugate gradient method (چکیده)
75 - Inverse boundary design of square enclosures with natural convection (چکیده)
76 - A new criterion for the allocation of residues cost in exergoeconomic analysis of energy systems (چکیده)
77 - A new approach for optimization of thermal power plant based on the exergoeconomic analysis and structural optimization method: Application to the CGAM problem (چکیده)
78 - Thermoenvironomic optimization of gas turbine cycles with air preheat (چکیده)
79 - A new iterative approach to the optimization of thermal energy systems: Application to the regenerative Brayton cycle (چکیده)
80 - Exergetic Optimization of Solar Air Heaters and Comparison with Energy Analysis (چکیده)
81 - Exergetic Performance Evaluation of a Solar Photovoltaic (PV) Array (چکیده)
82 - Exergy efficiency of a solar photovoltaic array based on exergy destructions (چکیده)
83 - Exergetic optimization of a solar photovoltaic thermal (PV/T) air collector (چکیده)
84 - Exergetic performance assessment of a solar photovoltaic thermal (PV/T) (چکیده)
85 - An improved thermal and electrical model for a solar photovoltaic thermal (PV/T) air collector (چکیده)
86 - Exergetic Optimization of a Solar Photovoltaic Array (چکیده)
87 - Exergetic optimization of flat plate solar collectors (چکیده)