بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Pilevar


موارد یافت شده: 27

1 - Hypolipidemic and antioxidative effects of Curcumin on blood parameters, humoral immunity, and jejunum histology in Hy-line hens (چکیده)
2 - Effects of Thyme Essential Oil on Performance, Some Blood Parameters and Ileal Microflora of Japanese Quail (چکیده)
3 - Evaluation of corn meal on performance, carcass characteristics and nutrient digestibility of male broiler chickens (چکیده)
4 - Effect of Dietary Crude Protein Fluctuation on Performance, Blood Parameters and Nutrients Retention in Broiler Chicken during Starter Period (چکیده)
5 - Effects of dietary crude protein and calcium/phosphorus content on growth, nitrogen and mineral retention in broiler chickens (چکیده)
6 - Effects of dietary ratio of n-6:n-3 PUFA on immune and reproductive function of leghorn pullet chickS (چکیده)
7 - Effect of Aspergillus meal prebiotic on performance and serum biochemistry of chukar partridge(Alectoris chukar chukar) (چکیده)
8 - Effects of dietary n-6:n-3 ratio on immune and reproductive systems of pullet chicks (چکیده)
9 - Efficacy of natural zeolite and pigments on yolk color and performance of laying hens (چکیده)
10 - The determine of chemical characteristies of Iranilln flaxseed (چکیده)
11 - مطالعه اثرات سطوح مختلف پروژسترون واژینالی در همزمان سازی فحلی گوسفند بلوچی (چکیده)
12 - Effects of Long-Term Feeding Flaxseed on Growth and Carcass Parameters,Ovarian Morphology and Egg Production of Pullets (چکیده)
13 - تاثیر سطوح مختلف عصاره های آویشن و زیره سبز بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ و پاسخ ایمنی هومورال در مرغ های تخم گذار (چکیده)
14 - تاثیر سطوح مختلف دانه زیره سبز بر عملکرد و پارامترهای کیفی تخم مرغ در مرغ های تخم گذار (چکیده)
15 - اثر منابع و مقادیر مختلف اسید چرب 3-n بر سیستم ایمنی و تولید مثلی نیمچه های تخمگذار (چکیده)
16 - بررسی اثر ماده تجاری اپتومگا- 50 بر عملکرد تولید مثلی نیمچه های تخمگذار (چکیده)
17 - Interactive Effect of Sodium Bentonite with Pigments on Performance and Egg Quality of Laying Hens (چکیده)
18 - تاثیر نسبتهای مختلف اسیدهای چرب 3 - n-6 / nبر سیستم ایمنی جوجه های تخمگذار (چکیده)
19 - تاثیر سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر عملکرد و پاسخ ایمنی هومورال جوجه های گوشتی (چکیده)
20 - ارزیابی فرآورده های فرعی دانه ذرت باقی مانده از صنایع غذایی بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی (چکیده)
21 - بررسی اثر سطوح مختلف پری بیوتیک (فرمکتو) و پروبیوتیک (محتویات سکوم کشت شده) بر عملکرد و جمعیت میکرویب دستگاه گوارش جوجه های گوشتی (چکیده)
22 - بررسی اثر کاهش سطوح مختلف پروتئین, کلسیم و فسفر جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
23 - بررسی اثرات سطوح مختلف دانه کتان کامل خرد شده همراه با ویتامین ای بر عملکرد سیستم ایمنی جوجه های گوشتی (چکیده)
24 - Effects of different dietary sources of n-3 PUFA on reproductive performance of laying hens (چکیده)
25 - Effect of various levels of energy and protein on Humoral immune response in broiler chicks (چکیده)
26 - Influence of various levels of energy and protein on performance of and humoral immune responses of broiler chickens (چکیده)
27 - Long-Term Effects of Oxymetholone vs. Testosterone with or Without ZnSO4 on Growth Performance of Turkey Chicks (چکیده)