بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Nima Khaledi


موارد یافت شده: 24

1 - Evaluation of resistance and the role of some defense responses in wheat cultivars to Fusarium head blight (چکیده)
2 - ارزیابی نقش مسیرهای انتقال سیگنال فنیل پروپانوئید و اکتادکانوئید و برخی از ترکیبات دیواره سلولی مرتبط با دفاع در برهمکنش ارقام گندم با گونه های قارچ Fusarium (چکیده)
3 - Identification, virulence factors characterization, pathogenicity and aggressiveness analysis of Fusarium spp. causing wheat head blight in Iran (چکیده)
4 - Reactive oxygen species and antioxidant system responses in wheat cultivars during interaction with Fusarium species (چکیده)
5 - ارزیابی فعالیت فنیل آلانین آمونیالیاز و لیپوکسیژناز در برهمکنش ارقام گندم و فوزاریم (چکیده)
6 - ردیابی ژنهای تولید کننده مایکوتوکسین و تولید تریکوتسینها توسط جدایه های فوزاریم عامل بلایت سنبله گندم (چکیده)
7 - مقایسه اثر بازدارندگی مخمر Candida membranifuciens علیه گونه های فوزاریم بیماریزا در غلات (چکیده)
8 - تاثیر تریکودرما به عنوان عامل بیوکنترل جدایه های توکسین زا و غیر توکسین زای فوزاریم عامل بیماری بلایت فوزاریمی سنبله (چکیده)
9 - امکان سنجی قابلیت شناسایی کپک سبز پرتقال با تصویربرداری طیفی (چکیده)
10 - Biocontrol mechanisms of Trichoderma harzianum against soybean charcoal rot caused by Macrophomina phaseolina (چکیده)
11 - نقش تولید تریکوتسین ها در بیماریزایی جدایه های فوزاریم در گندم (چکیده)
12 - ارزیابی فعالیت آنزیم های مخرب دیواره سلولی ترشح شده توسط جدایه های بیماریزایی آنها در گندم (چکیده)
13 - ارزیابی مقاومت ارقام مختلف گندم به عوامل بلایت فوزاریمی سنبله و تعیین میزان حساسیت گونه های بیمارگر به قارچ کشهای تبوکونازول و کاربندازیم (چکیده)
14 - پتانسیل کنترل بیولوژیکی قارچ Trichoderma harzianum علیه عامل بیماری پوسیدگی زغالی سویا تحت شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای (چکیده)
15 - Antifungal activity of various essential oils against Rhizoctonia solani and Macrophomina phaseolina as major bean pathogens (چکیده)
16 - ارزیابی میزان فعالیت آنزیم های پکتیناز و سلولاز ترشح شده توسط گروه های مختلف آناستوموزی Rhizoctonia solani (چکیده)
17 - مقایسه اثرات ضد قارچی اسانس های زیره سیاه و آویشن با قارچکشهای کربوکسین و تیابندازول در کنترل Rhizoctonia solani عامل مرگ گیاهچه لوبیا (چکیده)
18 - Application of essential oils of some medicinal plants in controlling brown spot disease caused by Bipolaris oryzae (چکیده)
19 - Evaluation of inhibition of brown spot disease by using essential oils of some medicinal plants (چکیده)
20 - کاربرد اسانس گیاهان دارویی در کنترل بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه گوجه فرنگی (چکیده)
21 - Assess the impact essential oil of Thymus vulgaris on the growth and pathogenetic mechanisms of Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (چکیده)
22 - بررسی فعالیت ضدقارچی اسانس چند گیاه دارویی علیه قارچMacrophomina phaseolina عامل پوسیدگی زغالی لوبیا (چکیده)
23 - Effect of essential oil of Mentha piperita on growth, morphology and pectinase activity of Macrophomina phaseolina (چکیده)
24 - جداسازی و شناسایی قارچهای خاکزی مزارع زعفران دراستان خراسان جنوبی (چکیده)