بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Reza Heydari


موارد یافت شده: 28

1 - Optimization of dairy sludge fermentation culture medium to produce extracts containing bioactive peptides using co-culture of Limosilactobacillus fermentum and Saccharomyces cerevisiae (چکیده)
2 - کاربرد و مکانیسم اثر جاذب های اکسیژن در بسته بندی مواد غذایی (چکیده)
3 - مدل‌سازی تولید زیست‌توده میکروبی توسط لاکتوباسیلوس فرمنتوم 17-4 جدا شده از ترخینه در بستر لجن لبنی به‌وسیله روش سطح پاسخ (RSM) (چکیده)
4 - تأثیر تیمار فراصوت بر خواص فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و ساختاری نشاسته‌های استخراج شده از حبوبات مختلف (چکیده)
5 - تحلیل کیفی آسیب شناسی زمینه ای عوامل کانونی فوتبال حرفه ای ایران مورد نگاری: داوران حرفه ای لیگ های برتر (چکیده)
6 - مدلسازی عوامل نهادی موثر بر بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی صنعت گردشگری ورزشی در ایران با رویکرد تفسیری ـ ساختاری (ISM) (چکیده)
7 - طراحی و تدوین برنامه راهبردی هیت ورزش‌های روستایی و بازی‌های بومی محلی استان خراسان رضوی و ارائه راهکارهای توسعه (چکیده)
8 - Identifying and Leveling the Effective Factors on the Development of Heritage Sports Tourism Based on Interpretive Structural Modeling Approach (ISM) (چکیده)
9 - Adoption of Entrepreneurial Behaviours in Sports Tourism in Developing Countries (چکیده)
10 - تحلیل کیفی آسیب شناسی زمینه ای عوامل کانونی فوتبال حرفه ای ایران مورد مطالعه: داوران حرفه ای لیگ های برتر (چکیده)
11 - Modeling the Institutional Factors Affecting the Exploitation of Entrepreneurial Opportunities in the Sports Tourism Industry, using an Interpretive-Structural Approach (چکیده)
12 - الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص آسیب‌ شناسی مشکلات ورزش تکواندوی استان خراسان رضوی (چکیده)
13 - شناسایی و سطح‌بندی عوامل موثر بر برون‌رفت از درماندگی مالی باشگاه‌های فوتبال حرفه‌ای ایران مبتنی بر مدلسازی ساختاری تفسیری ISM) (چکیده)
14 - مدل سازی ساختاری - تفسیری شاخص های بهره وری کارکنان اداره کل ورزش و جوانان (چکیده)
15 - مدلسازی نقش بازاریابی ارتباطی بر عشق برند هواداران باشگاه‌های لیگ برتر فوتسال ایران (مورد مطالعه: باشگاه فرهنگی ورزشی فرش‌آرا مشهد) (چکیده)
16 - تحلیل محتوای کمی و روند پژوهش‌های مرتبط با برند در صنعت ورزش ایران (چکیده)
17 - شناسایی عوام ل نهادی موثر بر بهره برداری از فرصت های کارآفرینی در صنعت گردشگری با محوریت گردشگری ورزشی ایران (چکیده)
18 - Heritage sports tourism: Identification and leveling of factors affecting the development of heritage sports tourism in Iran (چکیده)
19 - Effective Factors on the Productivity of Human Capital via an Interpretive Structural Modeling (Case Study: General Office of Sports and Youth in Khorasan Razavi) (چکیده)
20 - فراتحلیل مطالعات توسعۀ گردشگری ورزشی در ایران با رویکرد شناسایی عوامل مؤثر بر آن (چکیده)
21 - GETTING BACK TO THE EVENT: COVID-19, ATTENDANCE AND PERCEIVED IMPORTANCE OF PROTECTIVE MEASURES (چکیده)
22 - The influences of personality and knowledge on safety-related behaviour among climbers (چکیده)
23 - Scenario Planning of the Future of Sports Tourism Industry in Mashhad (چکیده)
24 - Design of an Analytical Model for Iranian Taekwondo Elites’ Awareness of the Components of a Personal Brand Image (چکیده)
25 - توسعه راهبردی باشگاه‌داری حرفه‌ای در والیبال ایران (مورد مطالعه: باشگاه والیبال پیام مشهد) (چکیده)
26 - تدوین راهبردهای رقابت‌پذیری و توسعه گردشگری ورزشی در شهرها مطالعه موردی: کلان‌شهر مشهد (چکیده)
27 - Liquid–liquid extraction of aromatics from their mixtures with alkanes using 1-methyl 3-octylimidazolium thiocyanate ionic liquid (چکیده)
28 - جداسازی مخلوطهای آزئوتروپی به وسیله مایع یونی (چکیده)