بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Simindokht Baratpour Bajgiran


موارد یافت شده: 42

1 - Goodness of fit tests for Rayleigh distribution based on quantiles (چکیده)
2 - آنتروپی مانده تسالیس و اندازه واگرایی آن مبتنی بر تابع چندک (چکیده)
3 - A test for exponentiality based on gamma-divergence (چکیده)
4 - برآورد ناپارامتری آنتروپی گذشته رنی گذشته بوسیله داده های وابسته کامل (چکیده)
5 - Some Results on Weighted Cumulative Entropy (چکیده)
6 - Exponentiality test based on alpha-divergence and gamma-divergence (چکیده)
7 - Exponentiality test based on Renyi distance between equilibrium distributions (چکیده)
8 - A quantile-based generalized dynamic cumulative measure of entropy (چکیده)
9 - Dynamic Version of Weighted Cumulative Residual Entropy (چکیده)
10 - Tsallis Entropy Properties of Order Statistics and Some Stochastic Comparisons (چکیده)
11 - آنتروپی باقیمانده گاما مبتنی بر تابع چندک (چکیده)
12 - Results on Tsallis entropy of order statistics and record values (چکیده)
13 - On weighted cumulative residual entropy (چکیده)
14 - Stochastic Comparicons of Generalized Residual Entropy of Order Statistics (چکیده)
15 - Exponentiality Test Based on the Progressive Type II Censoring via Cumulative Entropy (چکیده)
16 - بررسی تاثیر شاخصهای نیروی کار(اشتغال و بیکاری) در توسعه پایدار (چکیده)
17 - استنباط برای پارامتر تنش-مقاومت بر اساس رکوردهای بالا در توزیع لوماکس (چکیده)
18 - Inference on stress-strength parameter based on records (چکیده)
19 - On estimation of stress-strength parameter using record values from proportional hazard rate models (چکیده)
20 - Classical and Bayesian estimation of P(X>Y) for Lomax distribution based on upper records (چکیده)
21 - A Cumulative Residual Entropy Characterization of the Rayleigh Distribution and Related Goodness-of-Fit Test (چکیده)
22 - Statistical inferences for stress-strength in the proportional hazard models based on progressive Type-II censored samples (چکیده)
23 - A Dynamic Discrimination Information Based On Cumulative Residual Entropy And Its Properties (چکیده)
24 - Non-parametric prediction intervals for the lifetime of coherent systems‎ (چکیده)
25 - مقایسه سه روش برآوردیابی برای توزیع وایبل بر مبنای سانسور راست فزاینده ی نوع II (چکیده)
26 - Some results for repairable systems with minimal repairs (چکیده)
27 - On the Discrete Cumulative Residual Entropy (چکیده)
28 - معرفی یک اطلاع فاصله ی پویا براساس آنتروپی تجمعی باقیمانده و برخی از ویژگی های آن (چکیده)
29 - Some preservation theorems for systems with minimal repairs (چکیده)
30 - Inference for stress-strength in the proportional hazard models based on type-II censored samples (چکیده)
31 - آنتروپی باقیمانده تجمعی در توزیعهای گسسته (چکیده)
32 - Testing Goodness-of-Fit for Exponential Distribution Based on Cumulative Residual Entropy (چکیده)
33 - A test of goodness of fit for Rayleigh distribution via cumulative residual entropy (چکیده)
34 - بازه اطمینان برای طول عمر واحدهای سانسور شده در روش سانسور راست پیشرونده نوع 2 (چکیده)
35 - برآورد بیز و پیشگویی دو نمونه ای براساس داده های سانسور شده مضاعف در توزیع نمایی (چکیده)
36 - معرفی آنتروپی باقیمانده تجمعی و آنتروپی تجمعی و کاربرد آن در قابلیت اعتماد (چکیده)
37 - آنتروپی تجمعی آخرین آماره مرتب و مشخصه سازی براساس آن (چکیده)
38 - Characterizations Based on Cumulative Residual Entropy of First- Order Statistics (چکیده)
39 - Characterizations based on Rényi entropy of order statistics and record values (چکیده)
40 - اطلاع متقابل در رکورد ها (چکیده)
41 - Entropy properties of record statistics (چکیده)
42 - Some Characterizations Based on Entropy of Order Statistics and Record Values (چکیده)