بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: aram bayetgoll


موارد یافت شده: 22

1 - Ichnology of a tide-influenced delta in the Ordovisian from the northeastern Alborz range of Iran (Kopet Dagh region) (چکیده)
2 - محیط های رسوبی و چینه نگاری سکانسی نهشته های سیلیسی آواری سازند لشکرک در البرز مرکزی (چکیده)
3 - Depositional environments and ichnology of Upper Cretaceous deep-marine deposits in the Sistan Suture Zone, Birjand, Eastern Iran (چکیده)
4 - Ichnology and sedimentology of a shallow marine Upper Cretaceous depositional system (Neyzar Formation, Kopet-Dagh, Iran): Palaeoceanographic influence on ichnodiversity (چکیده)
5 - Depositional processes of ribbon carbonates in Middle Cambrian of Iran (Deh‑Sufiyan Formation, Central Alborz) (چکیده)
6 - محیط های رسوبی و چینه نگاری سکانسی نهشته های سیلیسی آواری-کربناته سازند شیرگشت، شواهد تکتونیک محلی و تغییرات جهانی سطح آب دریا در روند رسوب گذاری در بلوک کلمرد، ایران مرکزی (چکیده)
7 - کاربرد پوششهای میکروبی در تفسیر محیط رسوبی و نوسانات سطح آب دریا: مطالعه ای از نهشته های کربناته عضو 1 و 2 از گروه میلا (سازند ده صوفیان) در البرز مرکزی (چکیده)
8 - Facies architecture, depositional environments, and sequence stratigraphy of the Middle Cambrian Fasham and Deh- Sufiyan Formations in the central Alborz, Iran (چکیده)
9 - Lithostratigraphic revision of the middle Cambrian (Series 3) and upper Cambrian (Furongian) in northern and central Iran (چکیده)
10 - اثرفسیل کروزیانا و روزوفیکوس: مطالعه موردی از توالی های اردوویسین، بلوک کلمرد، ایران مرکزی (چکیده)
11 - Depositional environments and ichnology of the deep-marine succession of the Amiran Formation (upper Maastrichtian–Paleocene), Lurestan Province, Zagros Fold–Thrust Belt, Iran (چکیده)
12 - پوشش های میکروبی در عضو شیلی رسوبات کامبرین زیرین سازند لالون، بلوک طبس، ایران مرکزی: نوع، مورفولوژی و محیط تشکیل (چکیده)
13 - مجموعه اثرفسیل های دریایی ژرف و اهمیت محیطی آنها در نهشته های پالئوسن سازند امیران در جنوب باختر لرستان (چکیده)
14 - تحلیل رخساره و تفسیر محیطی اثرفسیل های پلانولیتس و پالئوفیکوس از رسوبات پالئوزوییک ایران میانی (چکیده)
15 - ارتباط افق‌های پرفسیل(shell beds) و اثرفسیل‌های آلبین-سنومانین سازند آیتامیر در تاقدیس امیرآباد – شمال‌شرق مشهد (چکیده)
16 - مکانیزم تشکیل گلاکونی های سازند آیتامیر در تاقدیس امیرآباد (چکیده)
17 - اثر فسیلهای کرتاسه پایینی درمناطق امان آباد و بازحوض درحوضه بینالود، جنوب مشهد (چکیده)
18 - خصوصیات ایکنولوژیکی نهشته های توربیدیتی سازند امیران در برش پیر شمس الدین، جنوب غرب لرستان (چکیده)
19 - اثرافسیل ها در سازند آیتامیر؛ اشاره ای بر رفتار شناسی، تافونومی، ایکنوفاسیس ها و دیرین زیست شناسی (چکیده)
20 - معیارهای تشخیص گوردیا و هلمنتوپسیس در نهشته های رسوبی ایران (چکیده)
21 - خصوصیات ایکنولوژیکی نهشته های توربیدیتی سازند امیران (چکیده)
22 - مدل ایکنولوژیکی نهشته های آواری سازند شیرگشت در زیرپهنه کلمرد، ایران مرکزی (چکیده)