بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: fereshte Moshiri


موارد یافت شده: 20

1 - Optimization of callus induction and shoot regeneration in leaf and stem of Pistacia vera L. and UCB-1 (P. atlantica × P. integerrima) (چکیده)
2 - بررسی و بهینه سازی کشت درون شیشه ای جهت کالوس زایی در برگ و ساقه پایه رویشی پسته فندقی و UCB1 (چکیده)
3 - اثر نوع ریزنمونه و غلظت‌های مختلف تنظیم کننده‌های رشد در ریز ازدیادی گیاه شمعدانی زینتی Pelargonium hortorum Maverick) در شرایط درون‌شیشه‌ای (چکیده)
4 - بررسی اثر ترکیبات محیط کشت بر تحمل به یخ زدگی در نخود (Cicer arietinum L.) جهت به گزینی در شرایط این ویترو (چکیده)
5 - توارث پایدار ژن ایجاد کننده مقاومت از طریق پلنتی بادی در گیاهان چغندر قند تراریخت مقاوم به ریزومانیا (چکیده)
6 - تأیید مولکولی توارث پایدار ژن ایجاد کننده مقاومت از طریق پلنتیبادی از نسل 0 F به 1 T چغندرقند تراریخت مقاوم به بیماری ریزومانیا (چکیده)
7 - بررسی تاثیر آلودگی های ویروسی هم زمان بر مقاومت گیاهان چغندرقند تراریخت بیان کننده ژن ScFV بر علیه پروتئین پوششی ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندرقند (چکیده)
8 - بررسی تاثیر خوسرمایی بر تحمل به یخ زدگی در نخود Cicer arietinum L جهت به گزینی در شرایط این ویترو (چکیده)
9 - سنجش زیستی گیاهان چغندرقند تراریخت حاوی ژن ScFV بر علیه پوشش پروتئینی ویروس BNYVV (چکیده)
10 - Challenges of the macro and micro environments in chickpea production (چکیده)
11 - Resistance against rhizomania disease via RNA silencing in sugar beet (چکیده)
12 - The specify of plantibody- based resistance in transgenic sugar beet plants to BNYVV in coinfections with BSCTV (چکیده)
13 - بررسی عکس العمل ریزنمونه و تنظیم کننده های رشدی بر کالوس زایی، ریشه زایی و باززایی Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch درون شیشهای زیره سیاه ایرانی (چکیده)
14 - تولید گیاهچه استریل زیره سیاه Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch با استفاده از ریزنمونه بذر و جنین طبیعی (چکیده)
15 - باززایی و جنین زایی زیره سیاه Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch از جنین بالغ در شرایط این ویترو (چکیده)
16 - مطالعه کالوس زایی و باززایی زیره سیاه . Fedtsch.] [Bunium persicum (Boiss.) B در شرایط این ویترو (چکیده)
17 - مقایسه روش های محتلف جهت استخراج DNA از بافت برگ ارقام گیلاس (چکیده)
18 - انگشت نگاری DNA ارقام گیلاس با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD (چکیده)
19 - بررسی تأثیر خوسرمایی بر تحمل به یخ‌زدگی در سه رقم نخود (Cicer arietinum L) (چکیده)
20 - بررسی اثر ترکیب محیط کشت بر تحمل به یخ زدگی در سه رقم نخود (چکیده)