مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

  1. مصطفی جعفریان , اسماعیل سیدآبادی , محمدحسین سعیدیراد , جلال برادران مطیع , محمد حسین پور زرنق , تولید بسته‌بندی هوشمند بر پایه صمغ درخت هلو و کورکومین به منظور تشخیص فساد ماهی, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (18), شماره (117), سال (2021-11), صفحات (171-182)
  2. جلال برادران مطیع , محسن شاکری , ارائه یک مدل ریاضی کاربردی به منظور برآورد استحکام تنه و ضریب اطمینان درختان با تاج گنبدی در مقابل نیروی باد, علوم باغبانی, دوره (26), شماره (3), سال (2012-8), صفحات (238-245)
  3. جلال برادران مطیع , محمدحسین اق خانی , عباس روحانی , امیر لکزیان , مدلسازی پارامتر های موثر بر دقت سامانه های اندازه گیری هدایت الکتریکی خاک به روش شبکه عصبی RBF در شرایط آزمایشگاهی, ماشین های کشاورزی, دوره (9), شماره (1), سال (2019-4), صفحات (139-154)
  4. عاطفه دمیرچی , محمدحسین اق خانی , مهدی خجسته پور , جلال برادران مطیع , ساخت و ارزیابی سامانه کودکاری نرخ متغیر, ماشین های کشاورزی, دوره (5), شماره (2), سال (2015-12), صفحات (251-260)
  5. محمدحسین اق خانی , جلال برادران مطیع , بررسی اثر میدان الکترو استاتیکی بر ضریب اصطکاک دینامیکی پسته, ماشین های کشاورزی, دوره (6), شماره (1), سال (2016-4), صفحات (126-138)
  6. جلال برادران مطیع , محمدحسین اق خانی , محمدحسین عباسپور فرد , امیر لکزیان , ساخت و ارزیابی سامانه تهیه نقشه هدایت الکتریکی خاک مزرعه در حین حرکت, ماشین های کشاورزی, دوره (1), شماره (1), سال (2011-4), صفحات (25-33)
  7. جلال برادران مطیع , محمدحسین اق خانی , محمدحسین عباسپور فرد , امیر لکزیان , تعیین هدایت الکتریکی ظاهری خاک به روش تماس مستقیم, آب و خاک, دوره (24), شماره (5), سال (2010-12), صفحات (955-965)

مقالات ارایه شده در کنفرانس