مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. مجید تیمورزاده سینی , جلال برادران مطیع , عباس روحانی , یحیی سلاح ورزی , ساخت و ارزیابی عملکرد یک ریان‌سن مبتنی بر پالس حرراتی برای اندازه گیری دبی شیره گیاهی در بافت های آوندی, ماشین های کشاورزی, سال (2023-4)
 2. مصطفی جعفریان , جلال برادران مطیع , رحیم آزادنیا , بررسی‌ تثیر سرعت، عمق و نوع خاک‌ورز بر ناهمواری سطح خاک و میزان زیر خاک شدن بقایای گیاهی در اراضی دیم, کارافن, دوره (18), شماره (4), سال (2022-1), صفحات (73-91)
 3. مصطفی جعفریان , اسماعیل سیدآبادی , محمدحسین سعیدیراد , جلال برادران مطیع , محمد حسین پور زرنق , تولید بسته‌بندی هوشمند بر پایه صمغ درخت هلو و کورکومین به منظور تشخیص فساد ماهی, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (18), شماره (117), سال (2021-11), صفحات (171-182)
 4. جلال برادران مطیع , محسن شاکری , ارائه یک مدل ریاضی کاربردی به منظور برآورد استحکام تنه و ضریب اطمینان درختان با تاج گنبدی در مقابل نیروی باد, علوم باغبانی, دوره (26), شماره (3), سال (2012-8), صفحات (238-245)
 5. جلال برادران مطیع , محمدحسین اق خانی , عباس روحانی , امیر لکزیان , مدلسازی پارامتر های موثر بر دقت سامانه های اندازه گیری هدایت الکتریکی خاک به روش شبکه عصبی RBF در شرایط آزمایشگاهی, ماشین های کشاورزی, دوره (9), شماره (1), سال (2019-4), صفحات (139-154)
 6. عاطفه دمیرچی , محمدحسین اق خانی , مهدی خجسته پور , جلال برادران مطیع , ساخت و ارزیابی سامانه کودکاری نرخ متغیر, ماشین های کشاورزی, دوره (5), شماره (2), سال (2015-12), صفحات (251-260)
 7. محمدحسین اق خانی , جلال برادران مطیع , بررسی اثر میدان الکترو استاتیکی بر ضریب اصطکاک دینامیکی پسته, ماشین های کشاورزی, دوره (6), شماره (1), سال (2016-4), صفحات (126-138)
 8. جلال برادران مطیع , محمدحسین اق خانی , محمدحسین عباسپور فرد , امیر لکزیان , ساخت و ارزیابی سامانه تهیه نقشه هدایت الکتریکی خاک مزرعه در حین حرکت, ماشین های کشاورزی, دوره (1), شماره (1), سال (2011-4), صفحات (25-33)
 9. جلال برادران مطیع , محمدحسین اق خانی , محمدحسین عباسپور فرد , امیر لکزیان , تعیین هدایت الکتریکی ظاهری خاک به روش تماس مستقیم, آب و خاک, دوره (24), شماره (5), سال (2010-12), صفحات (955-965)

انگلیسی

 1. Jalal Baradaran Motie , Mostafa Jafarian , Identification of Sunn-pest affected (Eurygaster Integriceps put.) wheat plants and their distribution in wheat fields using aerial imaging, Ecological Informatics, Volume (76), No (1), Year (2023-5), Pages (102146-102161)
 2. Hajarsadat Seyedalibeyk Lavasani , Jalal Baradaran Motie , Evaluation of some engineering properties of green almond for mechanical harvesting, Agriculture, Environment and Society, Volume (2), No (1), Year (2022-4), Pages (31-39)
 3. Mostafa Jafarian , Hasan Emami , Jalal Baradaran Motie , Effect of Ca(NO3)2 coating on chemical and mechanical properties and bruise susceptibility of Golden Delicious and Red Delicious apples during storage, Acta Alimentaria, Volume (50), No (3), Year (2021-7), Pages (404-416)
 4. Jalal Baradaran Motie , Mohammad Hossein Aghkhani , Abbas Rohani , Amir Lakzian , A soft-computing approach to estimate soil electrical conductivity, Biosystems Engineering, Volume (205), Year (2021-5), Pages (105-120)
 5. seyed hassan miraei ashtiani , Jalal Baradaran Motie , Bagher Emadi , Mohammad Hossein Aghkhani , Models for predicting the mass of lime fruits by some engineering properties, Journal of Food Science and Technology, Volume (51), No (11), Year (2014-11), Pages (3411-3417)
 6. Mohammad Hossein Aghkhani , seyed hassan miraei ashtiani , Jalal Baradaran Motie , M. Hossein Abbaspour-Fard , Physical properties of Christmas Lima bean at different moisture content, International Agrophysics, Volume (26), No (4), Year (2012-5), Pages (341-346)

مقالات ارایه شده در کنفرانس