بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Bagher Emadi


موارد یافت شده: 183

1 - Adulteration detection of Sudan Red and metanil yellow in turmeric powder by NIR spectroscopy and chemometrics: The role of preprocessing methods in analysis (چکیده)
2 - An evaluation of IR spectroscopy for authentication of adulterated turmeric powder using pattern recognition (چکیده)
3 - Developmental Changes in Ripeness Indexes and Physico-Chemical Properties of Pomegranate Fruit During Maturity On Tree (چکیده)
4 - A comparative study of reflectance and transmittance modes of Vis/NIR spectroscopy used in determining internal quality attributes in pomegranate fruits (چکیده)
5 - Instrumental measurement of pomegranate texture during four maturity stages (چکیده)
6 - Comparison of block-based stereo and semi-global algorithm and effects of pre-processing and imaging parameters on tree disparity map (چکیده)
7 - Disparity map computation of tree using stereo vision system and effects of canopy shapes and foliage density (چکیده)
8 - تاثیر خط مبنای سامانه دودیدی روی دقت مدلسازی سه بعدی برای کاربرد باغات (چکیده)
9 - Sensitivity analysis of energy inputs and economic evaluation of pomegranate production in Iran (چکیده)
10 - Experimental comparison of applying different theories in elasticity for determination of the elasticity modulus of agricultural produce, Pumpkin seed as a case study (چکیده)
11 - Frictional behavior of sunflower seed and its kernel as a function of moisture content, variety and size (چکیده)
12 - Aerodynamic separation and cleaning of pomegranate arils from rind and white segments (locular septa) (چکیده)
13 - Moisture dependent geometrical properties of sunflower seed (چکیده)
14 - Aerodynamic properties of sunflower seed, kernel and its hull affected by moisture content and size, Azargol variety as a case study (چکیده)
15 - Combination of conventional imaging and spectroscopy methods for food quality evaluation (چکیده)
16 - بررسی رفتار مکانیکی دانه و مغز آفتابگردان تحت بارگذاری شبه استاتیکی (چکیده)
17 - اندازه گیری مدول الاستیسیته دانه کدو با استفادهد از تئوری های مختلف (چکیده)
18 - سیستم های درجه بندی کیفی مبتنی بر خواص درونی محصولات کشاورزی (چکیده)
19 - ارزیابی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی میوه خرمای مضافتی در مراحل مختلف رسیدگی (چکیده)
20 - Development of a FEM model to determine mechanical behaviour of pumpkin seed (چکیده)
21 - Physical and frictional properties of pomegranate arils as a function of fruit maturity (چکیده)
22 - تعیین خواص فیزیکی و آیرودینامیکی پس از برداشت تخمه آفتابگردان رقم آذرگل (چکیده)
23 - Application of Vis/SNIR hyperspectral imaging in ripeness classification of pear (چکیده)
24 - Effect of Image Rectifying and Imaging Parameters on Disparity Map of Tree Pictures (چکیده)
25 - Determining quality and maturity of pomegranates using multispectral imaging (چکیده)
26 - A comparative evaluation of combined feature detectors and descriptors in different color spaces for stereo image matching of tree (چکیده)
27 - Development of a machine vision system for determination of mechanical properties of onions (چکیده)
28 - اثر انرژی‌های ورودی بر عملکرد و برآورد اقتصادی تولید پنبه در استان خراسان رضوی (چکیده)
29 - مقایسه الگوریتم‌های تشخیص نقاط ویژه تصاویر در فضاهای رنگ مختلف به منظور تهیه نقشه سه بعدی درختان (چکیده)
30 - Non-Destructive Estimation of Mechanical and Chemical Properties of Persimmons by Ultrasonic Spectroscopy (چکیده)
31 - تأثیر اندازه و موقعیت باغ بر شاخص های انرژی و اقتصادی تولید انار در شهرستان بهشهر (چکیده)
32 - Non-destructive evaluation of maturity and quality parameters of pomegranate fruit by visible/near infrared spectroscopy (چکیده)
33 - ردپای انتشار گازهای گلخانه‌ای حاصل از تولید ماده خام بالقوه سوخت بیودیزل (مطالعه موردی) (چکیده)
34 - Mass model of date fruit (cv. Mazafati ) based on its physiological properties (چکیده)
35 - تولید فیلم خوراکی زیست تخریب ‌پذیر از صمغ کتیرا و تعیین ویژگی های فیزیکی و مکانیکی آن (چکیده)
36 - Visible-nir Infrared Spectroscopy for Pomegranate Fruit Quality Assessment: Chemometrics and Common Preprocessing Methods (چکیده)
37 - Development of a multispectral imaging system for online quality assessment of pomegranate fruit (چکیده)
38 - Carob moth, Ectomyelois ceratoniae, detection in pomegranate using visible/near infrared spectroscopy (چکیده)
39 - مقایسه روش های اندازه گیری خصوصیات هندسی درختان (چکیده)
40 - اندازه گیری سطح تماس با استفاده از سامانه ماشین بینایی در آزمون خواص مکانیکی محصولات کشاورزی (چکیده)
41 - Integration of life cycle assessment and Cobb-Douglas modeling for the environmental assessment of kiwifruit in Iran (چکیده)
42 - بررسی فعالیت الکتریکی عضلات کاربران در حین کلاچ گیری به روش الکترومیوگرافی در تراکتورهای متداول ایران (چکیده)
43 - بهینه سازی خشک کردن اسمز- هوای داغ گلابی با استفاده از روش سطح- پاسخ (چکیده)
44 - Optimization of Energy Consumption in Milk Production Units through Integration of Data Envelopment Analysis Approach and Sensitivity Analysis (چکیده)
45 - کیفیت سنجی سریع دانه انار با استفاده از طیف سنجی مرئی/ مادون قرمز نزدیک (چکیده)
46 - بررسی اثرات زیست محیطی تولید پیاز در منطقه بجنورد استان خراسان شمالی با استفاده از ارزیابی چرخه حیات (چکیده)
47 - Optimization of osmo-vacuum drying of pear (Pyrus communis L) using response surface methodology (چکیده)
48 - Life Cycle Assessment modeling of milk production in Iran (چکیده)
49 - بررسی مخاطرات محیط زیستی تولید کیوی در استان گیلان با استفاده از ارزیابی چرخه حیات (چکیده)
50 - Effect of Loading Position and Storage Duration on the Textural Properties of Eggplant (چکیده)
51 - سامانه نورپردازی برای اندازه گیری خودکار ابعاد و مساحت سطح تماس در آزمون خواص فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی (چکیده)
52 - ارزیابی گرمایش جهانی تولید شیر در واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری (چکیده)
53 - امکان سنجی کاهش انتشار گاز کربن دی اکسید در واحدهای تولید شیر با بکارگیری سامانه های بیوگاز (چکیده)
54 - مدلسازی روند انرژی مصرفی و انتشار گازهای گلخانه‌ای در واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری (مطالعه موردی: استان گیلان) (چکیده)
55 - Environmental impacts of peanut production system using life cycle assessment methodology (چکیده)
56 - بررسی تأثیر مقادیر مختلف سیلیسیم و نیتروژن بر روی عملکرد و خوابیدگی برنج رقم طارم محلی (چکیده)
57 - تاثیر سه سطح رطوبتی بر خواص مهندسی و گرا نشی گیاه جدید شورزیست و خشک زیست کوشیا در دو حالت دانه و مغز با کمک پردازش تصویر (چکیده)
58 - مقایسه خواص فیزیکی سه اکوتیپ مهم گیاه جدید کوشیا بیرجند، بروجرد و سبزوار در دو حالت مغز و دانه (چکیده)
59 - تعیین نسبت پوآسون و مدول الاستیسیته در شرایط مختلف بارگذاری دو رقم پیاز ایرانی (چکیده)
60 - بهینه سازی انرژی در واحدهای تولیدی شیر مبتنی بر راهکارهای نوین (چکیده)
61 - اهمیت سیستم های شیردوشی اتوماتیک(رباتیک) در تندرستی و رفاه دام (چکیده)
62 - بررسی وضعیت مکانیزاسیون شهرستان سبزوار (چکیده)
63 - بررسی ارگونومیکی مکانیزم‌های ترمز و گاز تراکتورهای MF285 و MF399 به روش الکترومیوگرافی (چکیده)
64 - الکترومیوگرافی عضلات کاربران روشی مناسب برای بهبود ارگونومیک طراحی ماشین‌های کشاورزی (چکیده)
65 - ارزیابی حساسیت انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای تولید چای در استان گیلان (چکیده)
66 - بررسی امکان تیپینگ عضلات برای کاهش آسیب به ناحیه کمر کاربران ماشین‌های کشاورزی (چکیده)
67 - Development of a Finite Element Method Model to Determine Mechanical Behavior of Pumpkin Seed (چکیده)
68 - Models for predicting the mass of lime fruits by some engineering properties (چکیده)
69 - تجزیه و تحلیل انرژی در تولید میوه انار (مطالعه موردی: شهرستان بهشهر) (چکیده)
70 - ارزیابی رسیدگی هندوانه با استفاده از تحلیل صوت حاصل از اعمال ضربه به آن (چکیده)
71 - اثرات زیست‌محیطی تولید بادام‌ زمینی (.Arachis hypogaea L) در آستانه‌ اشرفیه استان گیلان (چکیده)
72 - Modeling physical properties of lemon fruits for separation and classification (چکیده)
73 - EFFECT OF MOISTURE CONTENT AND TEMPERATURE ON THERMAL BEHAVIOUR OF SESAME SEED (چکیده)
74 - تعیین مراحل رسیدگی خرمای مضافتی با استفاده از طیف سنجی رامان (چکیده)
75 - بررسی تأثیر فرایند ترکیبی اسمز- فراصوت بر میزان آبگیری در ورقه سیب (چکیده)
76 - اثر محلول پاشی سیلیسیم بر روی عملکرد و مقاومت در برابر کرم ساقه خوار برنج رقم طارم محلی با اضافه کردن نیتروژن (چکیده)
77 - الکترومیوگرافی عضلات کاربران روشی مناسب برای بهبود ارگونومیک طراحی ماشین‌های کشاورزی (چکیده)
78 - تحلیل اقتصادی و بررسی روند مصرف ا نرژی در نظام تولید پنبه در استان خراسان رضوی (چکیده)
79 - CFD Simulation of Deep-Bed Paddy Drying Process and Performance (چکیده)
80 - ارزیابی تأثیر پیش تیمار اسمزی بر ویژگی های رنگ برشهای گلابی خشک شده با روشهای هوای داغ و خلأ (چکیده)
81 - بررسی نهاده‌های مصرفی تولید پنبه در شهرستان سبزوار از دیدگاه مدیریت مصرف انرژی در کشاورزی (چکیده)
82 - Influence of Moisture Content, Variety and Parboiling on Milling Quality of Rice Grains (چکیده)
83 - تعیین نسبت پوآسون و مدول الاستیسیته در شرایط مختلف بارگذاری دو رقم پیاز ایرانی (چکیده)
84 - مقایسه انرژی و انتشار گازهای گلخانهای تولید کلزا در ایران و ترکیه (چکیده)
85 - بررسی انرژی مصرفی تولید بادام‌زمینی در استان گیلان به روش تحلیل پوششی داده‌های فازی (چکیده)
86 - بررسی رابطه بین انرژی‌های ورودی و عملکرد چای در استان گیلان (چکیده)
87 - تعیین شاخص‌های کیفی درجه بندی میوه بر اساس نظر مصرف کننده (مطالعه موردی: سیب) (چکیده)
88 - Modelling and analysis of compressive strength properties of parboiled paddy and milled rice (چکیده)
89 - تعیین اندازه‌ی بهینه‌ی سامانه‌ی آبیاری خورشیدی برای گلخانه‌ی گل رز در منطقه‌ی مشهد (چکیده)
90 - اثرات زیست محیطی و اقتصادی تولید بیوگاز از کود مرغداری ها (مطالعه موردی: خراسان رضوی) (چکیده)
91 - تأثیر اندازه مزرعه بر میزان انرژی مصرفی و هزینه‌های ورودی تولید بادام‌ زمینی در استان گیلان (چکیده)
92 - The effect of greenhouse vegetation coverage and area on the performance of an earth-to-air heatexchanger for heating and cooling modes (چکیده)
93 - تولید بیوگاز از هضم بی‌هوازی کود مرغی: اثر غلظت مواد جامد آلی در بازده بیوگاز (چکیده)
94 - بررسی برخی از خواص فیزیکی و مکانیکی خربزه قصری (چکیده)
95 - تأثیر امواج فراصوت بر استخراج قند و خواص مکانیکی چغندرقند (چکیده)
96 - تاثیر سطح و درصد پوشش گیاهی برکارایی یک مبدل زمین به هوا در سرمایش گلخانه (چکیده)
97 - بررسی تجربی بیشینه انرژی خورشیدی قابل استحصال از آبگرمکن خورشیدی (چکیده)
98 - تحلیل اقتصادی تولید بادام زمینی درسطوح مختلف مساحتی مزرعه در استان گیلان (چکیده)
99 - تعیین و مقایسه حساسیت ارقام مختلف سیب (منطقه خراسان) به بارهای ضربه‌ای (چکیده)
100 - ارزیابی خشک کردن تحت خلاء محصول شلغم به منظور مصارف دارویی (چکیده)
101 - Investigation of energy inputs for peach production using sensitivity analysis in Iran (چکیده)
102 - تأثیر امواج فراصوت بر خواص مکانیکی چغندرقند (چکیده)
103 - تاثیر امواج فراصوت بر استخراچ قند چغندرقند (چکیده)
104 - تحلیل نیرویی و زاویه ای گاوآهن بشقابی با استفاده از المان محدود (چکیده)
105 - بهینه سازی خشک کردن هوای داغ برشهای گلابی با روش سطح پاسخ (چکیده)
106 - بهینه سازی خشک کردن اسمز- خلأ گلابی با روش سطح پاسخ (چکیده)
107 - بهینه سازی آبگیری اسمزی گلابی با روش سطح پاسخ (چکیده)
108 - The effect of variety, size and moisture content of sunflower seed and its kernel on their terminal velocity, drag coefficient and Reynold’s number (چکیده)
109 - Evaluation the Effects of Some Relevant Parameters on ElasticModulus of Pumpkin Seed and Its Kernel (چکیده)
110 - بررسی اثر رطوبت بر خواص مکانیکی و سرعت حد زرشک (چکیده)
111 - تعیین و مقایسه خواص مکانیکی خربزه قصری و خاتونی (چکیده)
112 - مدیریت پسماند در اتحادیه اروپا و ایران (چکیده)
113 - طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه تعیین رسیدگی میوه هندوانه بر مبنای تحریک آکوستیکی (چکیده)
114 - تعیین خواص فیزیکی و آیرودینامیکی تخمه آفتابگردان رقم آذر گل (چکیده)
115 - عیین کارایی میزان انرژی تولید انار در شهرستان ارسنجان (فارس) (چکیده)
116 - Experimental comparison of applying different theories in elasticity for determination of the elasticity modulus of agricultural produce, pumpkin seed as case study (چکیده)
117 - شبیه سازی کامپیوتری لهیدگی موضعی میوه سیب رقم رد دلیشز (چکیده)
118 - استفاده از روش های صحیح کشاورزی (GAP) برای کاهش خطر آلودگی میکروبی میوه و سبزی تازه (چکیده)
119 - بررسی شاخص‌های انرژی تولید میوه هلو در استان گلستان (چکیده)
120 - نسبت انرژی کنجد آبی-مطالعه موردی: شهرستان لارستان (فارس) (چکیده)
121 - مطالعه و ارزیابی شاخص های انرژی برای تولید کلزا در منطقه جنوب استان فارس (چکیده)
122 - Methodical Design of a Soybean Dehuller (چکیده)
123 - Effect of Impactor Shape and Impact Energy on Bruise Characteristics in Different Apple Varieties (چکیده)
124 - اثر محتوای رطوبتی بر برخی خواص فیزیکی زرشک (چکیده)
125 - مطالعه و ارزیابی شاخصهای انرژی برای تولید خربزه در شهرستان تایباد (چکیده)
126 - تحلیل تنش‌های مکانیکی در مواد بیوویسکوپلاستیک با استفاده از روش المان‌‌های محدود (چکیده)
127 - نقش پاربویلینگ در کاهش ضایعات تبدیل برنج ارقام مازندران (چکیده)
128 - تاثیر سطح و درصد پوشش گیاهی بر کارایی یک مبدل زمینی با جریان هوا، در سرمایش گلخانه (چکیده)
129 - رطوبت مناسب برای بهینه سازی ضریب تبدیل ارقام برنج طارم و فجر (چکیده)
130 - تاثیر زمان بخار دهی و دمای خیساندن در فرایند پاربویلینگ بر ضریب تبدیل و درصد برنج سالم ارقام مازندران (چکیده)
131 - استفاده از روش پردازش تصویر در تعیین حجم خربزه و مقایسه آن با روش جابه جایی آب (چکیده)
132 - بررسی خواص فیزیکی خربزه قصری و خاتونی (چکیده)
133 - Modeling the fracture resistance of sunflower seed and its kernel as a function of moisture content, variety, size and loading orientation (چکیده)
134 - بررسی تاثیر میزان خلإ بر پارامتر کیفی چروکیدکی و زمان خشک شدن کیوی (چکیده)
135 - بررسی اثر خلا بر خاصیت آبگیری مجدد کیوی خشک شده در یک خشک کن خلایی (چکیده)
136 - تعیین رسیدگی میوه هندوانه مبتنی بر روشهای آکوستیکی (چکیده)
137 - بررسی و تعیین کارایی انرژی آفتابگردان دیم در منطقه کالپوش- شهرستان شاهرود (چکیده)
138 - بهینه سازی سیستم تهویه در گاوداریها برای توزیع یکنواخت دما (چکیده)
139 - Determination of the modulus of elasticity in agricultural seeds on the basis of elasticity theory (چکیده)
140 - Physical and Mechanical Properties of Peach (چکیده)
141 - بررسی و تعیین شاخص های کارایی انرژی برای تولید کنجد در منطقه جنوب استان فارس (چکیده)
142 - ارزیابی شاخص های انرژی مصرفی تولید چغندر قند در شرکت سهامی زراعی خضری (چکیده)
143 - بررسی رفتار مکانیکی دانه و مغز آفتاب گردان تحت بارگذاری شبه استاتیکی (چکیده)
144 - مطالعه عوامل ماشینی موثر بر جداکردن و تمیز کردن دانه های زیره پس از عملیات کوبش (چکیده)
145 - شبیه سازی و تحلیل استاتیکی سه نوع ساقه زیر شکن در خاکهای مختلف به روش اجزاء محدود (چکیده)
146 - تمیز نمودن میوه توت فرنگی تحت تاثیر امواج فراصوت (چکیده)
147 - Some Engineering Properties of Sunflower Seed and Its kernel (چکیده)
148 - تعیین پارامترهای رسیدگی هلو با استفاده از امواج فراصوت (چکیده)
149 - Comparison of Geometrical Properties of Sunflower Seeds and Kernels Cultivars (چکیده)
150 - Fertility Recognition of Ostrich Egg Using Physical Properties (چکیده)
151 - Frictional Behavior of Sunflower Seed and its Kernel as a function of moisture content,variety and size (چکیده)
152 - بررسی و تعیین بهره وری انرزی برای تولید کلزا در شمال استان فارس (مطالعه موردی: شهرستان پاسارگاد) (چکیده)
153 - A Study on physical properties of ostrich egg to estimate the egg fertility (چکیده)
154 - Mechanical Properties of Sunflower Seed and Its Kernel, Azargol variety as a case study, under compressive loading (چکیده)
155 - بررسی وضعیت موجود و ارائه ی راهکارهای مناسب برای مکانیزاسیون کشاورزی در بخش مرکزی شهرستان بیرجند (چکیده)
156 - Gravimetrical properties of sunflower seeds and kernels (چکیده)
157 - ROLE OF MODEL PARTICLE SHAPE IN DISCRETE ELEMENT MODELS OF BED STRUCTURE IN CONTAINERS (چکیده)
158 - Moisture-Dependent Physical Properties of Saffron Flower (چکیده)
159 - Some physical properties of barberries fruit (چکیده)
160 - Toughness Definition on the Basis of Mechanical Properties of fruits and vegetables (چکیده)
161 - Aerodynamic properties of sunflower seed, kernel and its hull affected by moisture content and size, Azargol variety as a case study (چکیده)
162 - بررسی تاثیر شکل دانه بر ساختار بستر و خصوصیات جریان خروجی از سیلوها با استفاده از شبیه سازی عددی به روش المانهای مجزا (DEM) (چکیده)
163 - Moisture dependant geometrical properties of sunflower seed, Azargol variety as a case study (چکیده)
164 - Mechanical Properties of Melon Measured by Compression, Shear, and Cutting Modes (چکیده)
165 - مقایسه خواص تیغه های خاک ورزی بشقابی رایج در ایران با استفاده از یک مخزن خاک مقیاس کوچک آزمایشگاهی (چکیده)
166 - تحلیل تغییر شکل خاک تحت تأثیر چرخ صلب به روش اجزاء محدود (چکیده)
167 - An Innovative Mechanical Peeling Method of Vegetables (چکیده)
168 - Mechanical peeling of pumpkins. Part 1: Using an abrasive-cutter brush (چکیده)
169 - Design of a wind tunnel for separating flower parts of saffron (چکیده)
170 - تاثیر کمی و کیفی موج دهی با امواج فراصوت بر خشک شدن قطعات برش خورده سیب (چکیده)
171 - Design of a wind tunnel for seprating flower parts of saffaron (چکیده)
172 - Design of a vertical wind tunnel for separating stigma from the other parts of saffron flower (چکیده)
173 - Applying physical and aerodynamic properties of saffron for separating stigma from the other parts of flower (چکیده)
174 - Mechanical peeling of pumpkins. Part 2: Modeling of peeling process (چکیده)
175 - Modelling of mechanical peeling of vegetables on the basis of energy consumption (چکیده)
176 - تعیین خصوصیات مکانیکی سه واریته خربزه (چکیده)
177 - Peeling pumpkin using rotary cutter (چکیده)
178 - Using abrasive disk as innovated peeling method for vegetables with uneven surface (چکیده)
179 - Relationship between mechanical properties of pumpkin and skin thickness (چکیده)
180 - Experimental investigation of abrasive peeling of pumpkin (چکیده)
181 - Design and manufacturing of test rig for investigation of improved mechanical peeling methods of fruits and vegetables (چکیده)
182 - Abrasive peeling of pumpkin (چکیده)
183 - Mechanical Properties of Pumpkin (چکیده)