مقالات ارائه شده در مجلات

انگلیسی

 1. sara estaji , Saeed Ostad Movahed , Soheil Yazdanbakhsh , Majid Karim Nezhad , Study of the Friedel-Craft co-curing of Ethylene-Propylene-Diene Rubber (EPDM) and Styrene-Butadiene Rubber (SBR), Rubber Chemistry and Technology, Volume (89), No (2), Year (2016-4)
 2. sara estaji , Saeed Ostad Movahed , Soheil Yazdanbakhsh , Majid Karim Nezhad , A novel chemical technique for compatibility of ethylene-propylene-diene monomer rubber and styrene-butadiene rubber in their blends, Journal of Elastomers and Plastics, Volume (49), No (4), Year (2016-1), Pages (298-314)
 3. mahdiyeh mollanorouzi , Saeed Ostad Movahed , Reclaiming waste tire rubber by an irradiation technique, Polymer Degradation and Stability, Volume (128), Year (2016-3), Pages (115-125)
 4. Masoumeh Khavarnia , Saeed Ostad Movahed , Butyl rubber reclamation by combined microwave radiation and chemical reagents, Journal of Applied Polymer Science, Volume (133), Year (2016-1), Pages (43363-43373)
 5. Saeed Ostad Movahed , Ali Ansarifar , sara estaji , REVIEW OF THE RECLAIMING OF RUBBER WASTE AND RECENT WORK ON THE RECYCLING OF ETHYLENE–PROPYLENE–DIENE RUBBER WASTE, Rubber Chemistry and Technology, Volume (89), No (1), Year (2016-3), Pages (54-78)
 6. Saeed Ostad Movahed , َA.Ansarifar , Sakineh Karbalaei Nezhad , sepideh atharifar , A novel industrial technique for recycling ethylene-propylene-diene waste rubber, Polymer Degradation and Stability, Volume (111), Year (2015-1), Pages (114-123)
 7. Saeed Ostad Movahed , A.Ansarifar , Farnaz Mirzaie Mahmouie , Effect of various efficient vulcanization cure systems on the compression set of a nitrile rubber filled with different fillers, Journal of Applied Polymer Science, Volume (132), No (8), Year (2015-1)
 8. Saeed Ostad Movahed , A. Ansarifar , ramin ghanei , yaser kermani , Devulcanization of ethylene–propylene–diene waste rubber by microwaves and chemical agents, Journal of Elastomers and Plastics, Volume (48), No (2), Year (2016-1), Pages (122-144)
 9. Saeed Ostad Movahed , A. Ansarifar , S. Karbalaee , sepideh atharifar , Devulcanization and recycling of waste automotive EPDM rubber powder by using shearing action and chemical additive, Progress in Rubber, Plastics and Recycling Technology, Volume (31), No (2), Year (2015-1), Pages (87-116)
 10. Ali Ansarifar , Farhan Saeed , Li Wang , Saeed Ostad Movahed , K. Ansar Yasin , Curing Rubber Compounds Efficiency and cost Effectively, Tire Technology International, Volume (2009), No (1), Year (2009-1), Pages (110-114)
 11. A. Ansarifar , F. Saeed , Saeed Ostad Movahed , L. Wang , K. Ansar Yasin , S. Hameedd , Using a sulfur-bearing silane to improve rubber formulations for potential use in industrial rubber articles, Journal of Adhesion Science and Technology, Volume (27), No (4), Year (2013-2), Pages (371-384)
 12. Saeed Ostad Movahed , Assessing Effects of Different Processing Parameters on the Interphases Between Dissimilar Rubber Using Modulated-Temperature Differential Scanning Calorimetry, Journal of Rubber Research, Volume (11), No (1), Year (2008-1), Pages (13-28)
 13. Saeed Ostad Movahed , Ali Ansarifar , Mo Song , Measuring dynamic behavior of several rubbers filled with silanized silica nanofiller, Rubber World, Volume (239), No (6), Year (2009-3), Pages (23-30)
 14. Saeed Ostad Movahed , Ali Ansarifar , Mo Song , Comparing the dynamic behaviour of several rubbers filled with silanized silica nanofiller, Polymer International, Volume (58), No (2), Year (2009-2), Pages (209-217)
 15. Saeed Ostad Movahed , Ali Ansarifar , Mo Song , Effect of silanized silica nanofiller on tack and green strength of selected filled rubbers, Polymer International, Volume (58), No (4), Year (2009-4), Pages (424-429)
 16. Saeed Ostad Movahed , A. Ansarifar , M. Song , Effects of different interphases on the mechanical properties of cured silanized silica-filled styrene–butadiene/polybutadiene rubber blends for use in passenger car tire treads, Journal of Applied Polymer Science, Volume (113), No (3), Year (2009-8), Pages (1868-1878)
 17. Saeed Ostad Movahed , A. Ansarifar , M. Song , Using Modulated-Temperature Differential Scanning Calorimetry to Study Interphases in Blends of Styrene–Butadiene and Polybutadiene Rubbers Filled with a Silanized Silica Nanofiller, Journal of Applied Polymer Science, Volume (111), No (3), Year (2009-2), Pages (1644-1652)
 18. Saeed Ostad Movahed , K. Ansar Yasin , A. Ansarifar , M. Song , S. Hameed , Comparing effects of silanized silica nanofiller on the crosslinking and mechanical properties of natural rubber and synthetic polyisoprene, Journal of Applied Polymer Science, Volume (109), No (2), Year (2008-7), Pages (869-881)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. احمد رحمانی نعیم آبادی , سعید استاد موحد , مطالعه بر روی خواص پخت و مکانیکی فومهای تهیه شده از امیخته های پلی اتیلن وینیل استات/لاستیک بوتادی ان , پنجمین همایش ملی کاربردهای شیمی ذر مناوریهای نوین , 2015-12-17
 2. سارا استاجی , سعید استاد موحد , بررسی اثر کاتالیست اسید لوئیس بر روی سازگاری امیخته های EPDM/SBR , پنجمین همایش ملی کاربردهای شیمی ذر مناوریهای نوین , 2015-12-17
 3. معصومه خاورنیا , سعید استاد موحد , احیای لاستیک بوتیل ضایعاتی با استفاده از امواج ماکروویو و عامل شیمیائی و بررسی خواص ان , پنجمین همایش ملی کاربردهای شیمی ذر مناوریهای نوین , 2015-12-17
 4. احمد رحمانی نعیم آبادی , سعید استاد موحد , بررسی تاثیر آزو دی کربونامید و تالک بر روی خواص مکانیکی و مورفولوژی فوم ترموپلاستیک الاستومر اتیلن وینیل استات/استایرن بوتادی ان رابر , پنجمین همایش ملی کاربردهای شیمی ذر مناوریهای نوین , 2015-12-17
 5. سعید استاد موحد , روشی بدیع برای اندازه گیری فاز مشترک در امیخته های پلیمری , دوازدهمین همایش ملی شیمی پیام نور , 2015-05-13
 6. سعید استاد موحد , فرناز میرزائی مهموئی , اثر شتاب دهنده و گوگرد بر روی ویژگیهای پخت و خواص مکانیکی امیزه های لاستیکی , دوازدهمین همایش و نمایشگاه صنعت لاستیک ایران , 2015-02-17
 7. سعید استاد موحد , علی انصاری فر , سایلان سبز برای امیزه های لاستیکی , یازدهمین همایش صنعت لاستیک ایران , 2013-02-26