بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ali Ahmadpour


موارد یافت شده: 276

1 - سنتز و شناسایی اذب نانوساختار مناسب برای کاهش/حذف انتشار بوی ادرانت در زمان ریزش آن به ویژه در حالت حادثه‏ای (چکیده)
2 - Rational design of carbon-based materials for purification and storage of energy carrier gases of methane and hydrogen (چکیده)
3 - Optimization of adsorption parameters using central composite design for the removal of organosulfur in diesel fuel by bentonite-supported nanoparticle NiO-WO3 (چکیده)
4 - Impact of a new formulated silicone based separator gel on clinical chemistry assays (چکیده)
5 - بررسی اثر به کارگیری کمک منعقدکننده منیزیم اکسید به منظور بهبود آبگیری از لجن هاضم هوازی فرایند بیولوژیکی ASBR با پلی الکترولیت کاتیونی (چکیده)
6 - Carbon-dot confined in graphene-analogous boron nitride for enhanced oxidative desulfurization (چکیده)
7 - Enhance the photocatalytic performance of TiO2 nano-semiconductor by simultaneously doping of transition and lanthanide elements for the C C homocoupling reaction under sunlight irradiation (چکیده)
8 - Novel ZnTi LDH/h-BN nanocomposites for removal of two different organic contaminants: Simultaneous visible light photodegradation of Amaranth and Diazepam (چکیده)
9 - Dynamic simulation and experimental performance of an adsorbed natural gas system under variable charging conditions (چکیده)
10 - Heavy metal removal by modified cellulose nano fibers (MCNF) (چکیده)
11 - تحلیل عملکرد و بهینه سازی چند هدفه راکتور میکروکانال برای هیدروژن زدایی اکسایشی پروپان به پروپیلن با استفاده از روش پاسخ سطح (چکیده)
12 - Preparation And Study Of Photocatalytic Activity Of Graphitic Carbon Nitride For The Removal Of Pharmaceutical Pollutants (چکیده)
13 - سنتز جاذب دروازه مولکولی Ba-ETS-4 جهت جداسازی نیتروژن از متان (چکیده)
14 - تولید کربن نیترید گرافیتی جهت حذف فوتوکالیستی آلاینده های رنگی و دارویی (چکیده)
15 - Oxidative desulfurization of dibenzothiophene by magnetically recoverable polyoxometalate-based nanocatalyst: Optimization by response surface methodology (چکیده)
16 - سنتز و تعیین مشخصه نانوذرات مغناطیسی مس فریت و کاربرد آن ها برای حذف رنگ قرمز واکنشی 141 از محیط آبی (چکیده)
17 - Carboxylmethyl-β-cyclodextrin as a good modifier agent for oxidation of dibenzothiophene (چکیده)
18 - Investigating the properties and performance of 3A molecular sieves as an adsorbent to prevent coke formation in olefin dehydration process (چکیده)
19 - بررسی و مقایسه ویژگی‎های موثر در کیفیت غربال‎های مولکولی‎ مورد استفاده در فرآیند نم‎زدایی از گازهای اولفینی (چکیده)
20 - Evaluation of SDS nano-surfactant for EOR application in a carbonate oil reservoir (چکیده)
21 - سنتز کامپوزیت هتروپلی اکسومتالات داوسون/کربن فعال و بررسی کاربرد کاتالیستی آن در حذف اکسایشی دی بنزوتیوفن (چکیده)
22 - Synthesis and Characterization of a Novel Nanostructured Porous Hybrid Material Based on Salts of the Vanadonickelocuprate (II) POM with Multiwall Carbon Nanotubes (چکیده)
23 - Highly efficient and green catalyst of {Mo132} nanoballs supported on ionic liquid-functionalized magnetic silica nanoparticles for oxidative desulfurization of dibenzothiophene (چکیده)
24 - Evaluation of nano-CTAB surfactant for the purpose of enhancing oil recovery in an Iranian carbonate reservoir (چکیده)
25 - Comparative Study between Regression and Soft Computing Models to Maximize the Methane Storage Capacity of Anthracite-Based Adsorbents (چکیده)
26 - Experimental and simulation study of the effect of surface functional groups decoration on CH4 and H2 storage capacity of microporous carbons (چکیده)
27 - Effect of Adding Nano Size Silica on Setting Time and Porosity of Mineral Trioxide Aggregate (چکیده)
28 - Superior performance of modified pitch-based adsorbents for cyclic methane storage (چکیده)
29 - تخریب فوتوکاتالیستی متیل اورانژ به عنوان یک آلاینده رنگی با استفاده از نانوساختار Fe3O4/Al2O3/TiO تیتانیوم دی اکسید مغناطیسی 2 (چکیده)
30 - Optimization of fuel ratio in solution combustion method for fabrication of nickel aluminate spinel used in the esterification reaction (چکیده)
31 - Fabrication of nanosized SO42−/Co–Al mixed oxide via solution combustion method used in esterification reaction: effect of urea-nitrate ratio on the properties and performance (چکیده)
32 - A Green Approach to the Facile Synthesis of Colloidal Platinum Nanoparticles by Preyssler Polyoxometalate (چکیده)
33 - A new simple protocol for the synthesis of nanohybrid catalyst for oxidative desulfurization of dibenzothiophene (چکیده)
34 - A one-pot route for the synthesis of Au@Pd/PMo12/rGO as a dual functional electrocatalyst for ethanol electro-oxidation and hydrogen evolution reaction (چکیده)
35 - Does the addition of a heteropoly acid change the water percolation threshold of PFSA membranes? (چکیده)
36 - The effect of the surface coating of a strontium mono-aluminate europium dysprosium-based (SrAl2O4:Eu2+,Dy3+) phosphor by polyethylene (PE), polystyrene (PS) and their dual system on the photoluminescence properties of the pigment (چکیده)
37 - Facile synthesis of mesoporous carbon aerogel for the removal of ibuprofen from aqueous solution by central composite experimental design (CCD) (چکیده)
38 - Synthesis and characterization of Cu-based metal-organic framework MOF-199 as an efficient adsorbent for dyes removal (چکیده)
39 - سنتز نانوالیاف کربنی به روش الکتروریسی و بررسی عوامل موثر در فرایند (چکیده)
40 - محاسبه زمان سقوط توده سیال ضد خوردگی تزریق شده به چاه ها (چکیده)
41 - مدلسازی و شبیه سازی فرایند سقوط سیال ضد خوردگی تزریق شده به چاه های گاز طبیعی (چکیده)
42 - A comprehensive study on methane storage capacity of anthracites based activated carbons; a compromise between BET surface area and bulk density (چکیده)
43 - TiO2‐nanoparticles as efficient catalysts for the synthesis of pyridine dicarbonitriles (چکیده)
44 - Experimental investigation of a novel type of two-phase closed thermosyphon filled with functionalized carbon nanotubes/water nanofluids for electronic cooling application (چکیده)
45 - Facile synthesis of mesoporous carbon aerogel for the removal of ibuprofen from aqueous solution by central composite experimental design -CCD- (چکیده)
46 - The study on titanium dioxide-silica binary mixture coated SrAl2O4: Eu2+, Dy3+ phosphor as a photoluminescence pigment in a waterborne paint (چکیده)
47 - Atomistic simulation of proton transfer ability of Isopoly acid (IPA)/Heteropoly acid (HPA) doped Nafion® 117 for high-temperature fuel cell applications (چکیده)
48 - Elucidating the morphological aspects and proton dynamics in a hybrid perfluorosulfonic acid membrane for medium-temperature fuel cell applications (چکیده)
49 - Adsorptive desulfurization of model gasoline by using modified bentonite (چکیده)
50 - PVP assisted synthesis of high efficient BiOI/Graphene oxide nanohybrid and its photocatalytic performance in degradation of organic dye pollutants (چکیده)
51 - تولید سوخت سبز بیودیزل در حین فرایند استری‌کردن اسید اولئیک با استفاده از کاتالیست-های میلیمتری نانوساختار γ-Al2O3 سولفاته (چکیده)
52 - Application of HKUST-1@GO Nanocomposite for the Removal of Lead from Wastewater (چکیده)
53 - Synthesis and Characterization of Iron-based Metal-Organic Framework MIL-53 (چکیده)
54 - Deep oxidative desulfurization of dibenzothiophene with {Mo132} nanoballs supported on activated carbon as an efficient catalyst at room temperature (چکیده)
55 - CO2 gas adsorption into graphene oxide framework: Effect of electric and magnetic field (چکیده)
56 - Effect of pretreatment process on the characteristics of activated carbons produced from chemical activation of scrap tire (چکیده)
57 - Synthesis and characterisation of modified carbon nanotubes with potassium salts of the monosubstituted Keggin polyoxometalates (چکیده)
58 - Rapid removal of mercury ion (II) from aqueous solution by chemically activated eggplant hull adsorbent (چکیده)
59 - Facile Synthesis of BiOI Nanoparticles at Room Temperature and Evaluation of their Photoactivity Under Sunlight Irradiation (چکیده)
60 - Solar energy harvesting by magnetic-semiconductor nanoheterostructure in water treatment technology (چکیده)
61 - Tunable gas adsorption in graphene oxide framework (چکیده)
62 - اکسیداسیون پیشرفته ابزاری قدرتمند برای مبارزه با فیلم های زیستی در برج- های خنک کننده (چکیده)
63 - بررسی تئوری خواص دینامیکی و ریخت شناسی غشاء نافیون حاوی هتروپلی آنیون و ایزوپلی آنیون (چکیده)
64 - Does electric or magnetic field affect reverse osmosis desalination? (چکیده)
65 - مدلسازی سینتیکی بسپارش پلی¬پروپیلن در فاز مایع به کمک روش هیبریدی ممان ها-الگوریتم ژنتیک (چکیده)
66 - The effects of peroxide and phenolic cure systems on characteristics of the filled ethylene-propylene-diene monomer rubber (EPDM) (چکیده)
67 - Water Dynamics and Proton‐Transport Mechanisms of Nafion 117/Phosphotungstic Acid Composite Membrane: A Molecular Dynamics Study (چکیده)
68 - Separation of polyvinylchloride (PVC), polystyrene (PS) and polyethylene terephthalate (PET) granules using various chemical agents by flotation technique (چکیده)
69 - Effect of Magnetized Ethanol on the Shape Evolution of Zinc Oxide from Nanoparticles to Microrods: Experimental and Molecular Dynamic Simulation Study (چکیده)
70 - Mathematical modeling of catalytic behavior of catalyst pellets in crude oils after blocking by liquid sulfur (چکیده)
71 - Synthesis of strong silica aerogel by PEDS at ambient conditions for adsorptive removal of para-dichlorobenzene from water (چکیده)
72 - Molecular Dynamics Simulation of Keggin HPA Doped Nafion® 117 as Polymer Electrolyte Membrane (چکیده)
73 - Improvement of methane storage in nitrogen, boron and lithium doped pillared graphene: A hybrid molecular simulation (چکیده)
74 - ZnO-Nanorods as an Efficient Heterogeneous Catalyst for the Synthesis of Thiazole Derivatives in Water (چکیده)
75 - Biodegradable blend membranes of poly (butylenesuccinate)/cellulose acetate/dextran: Preparation, characterization and performance (چکیده)
76 - A new formulation for polymeric separator gels for potential use in blood serum separator tubes (چکیده)
77 - Synthesis of Fe3O4/Bi2WO6 nanohybrid for the photocatalytic degradation of pharmaceutical ibuprofen under solar light (چکیده)
78 - Effect of novel activation process on palladium/polyoxometalate/graphene nanocomposite for ethanol electrooxidation application (چکیده)
79 - جذب آلاینده های نفتی از سطح آب با استفاده از کامپوزیت سیلیکا آیروژل- خاک رس (چکیده)
80 - Investigation of Effective Parameters on Adsorption of Pb2+ by Natural Goethite from Hurmoz Island, Persian Gulf (چکیده)
81 - مطالعه و بررسی سینتیک فرایند گوگردزدایی اکسایشی از هیدروکربن‌ها با استفاده از کامپوزیت هتروپلی‌اکسومتالات داوسون/کربن فعال (چکیده)
82 - Synthesis of strong silica aerogel as a novel material for adsorptive removal of para-dichlorobenzene from water (چکیده)
83 - Fe3O4/ Bi2WO6 nanohybrid: Preparation and photocatalytic application for pharmaceutical degradation under solar light (چکیده)
84 - Optimizing Catalytic Performance of Alumina and Bauxite Pellets after Blocking by Liquid Sulfur (چکیده)
85 - سنتز کاتالیست های گرانولی نانو ساختار γ-Al2O3 سولفاته و بررسی فعالیت آن در واکنش استری (چکیده)
86 - بررسی فعالیت نانوکاتالیست SO42-/NiAl2O4 سنتز شده به روش احتراقی در واکنش استری (چکیده)
87 - Experimental Investigation on the Removal of p-Toluic Acid from Aqueous Solution using Functionalized Polymeric Sorbent (چکیده)
88 - Photocatalytic degradation of nitrobenzene by gold nanoparticles decorated polyoxometalate immobilized TiO2 nanotubes (چکیده)
89 - Effect of the membrane operating parameters on the separation of oxygen and hydrogen disulphide (چکیده)
90 - Artificial Neural Network (ANN) to Predict the Reaction Furnace Temperature (چکیده)
91 - Amount of the Sulfur Components in the TailGas (چکیده)
92 - Effect of the Oxygen Concentration in the inlet Air to the new Operating on the Sulfur Components in the TailGas (چکیده)
93 - What is the effect of carbon nanotube shape on desalination process? A simulation approach (چکیده)
94 - Improvement of methane uptake inside graphene sheets using nitrogen, boron and lithium-doped structures: A hybrid molecular simulation (چکیده)
95 - تولید پلی یورتان فوم نرم تقویت شده با نانو ذرات آلومینا و بررسی رفتار آکوستیکی و مکانیکی آن (چکیده)
96 - تهیه کربن فعال نانوساختار از پیرولیز تایرهای مستعمل (چکیده)
97 - Solar photocatalytic degradation of Acetaminophen by Bismuth ferrite nanoparticle (چکیده)
98 - Low-cost preparation of silica aerogel for optimized adsorptive removal of naphthalene from aqueous solution with central composite design (CCD) (چکیده)
99 - A comparative theoretical study of methane adsorption on the nitrogen, boron and lithium doped graphene sheets including density functional dispersion correction (چکیده)
100 - Preparation of magnetic photocatalyst nanohybrid decorated by polyoxometalate for the degradation of a pharmaceutical pollutant under solar light (چکیده)
101 - A new approach for the preparation of magnetic-polyoxometalate nanocomposite and its photocatalytic activity under sunlight (چکیده)
102 - Synthesis of biodegradable calcium- alginate aerogel as Celecoxib drug carrier (چکیده)
103 - سنتز نانوذرات اکسید مس به روش سریع همرسوبی به منظور کاربرد در روانکارها و بررسی خواص ساختاری آن (چکیده)
104 - Experimental Evaluation on the Viscosity of Rapeseed Oil Bio-lubricant by the Addition of CuO Nanoparticles (چکیده)
105 - Mechanistic insights into the activation process in electrocatalytic ethanol oxidation by phosphomolybdic acid-stabilised palladium(0) nanoparticles (PdNPs@PMo12) (چکیده)
106 - THE KEY ROLE OF ACTIVATION PROCESS IN ETHANOL ELECTROOXIDATION BY PALLADIUM NANOPARTICLES (چکیده)
107 - Stabilization and dispersion of Pd nanoparticles on graphene nano sheets using polyoxometalate, and the use of the resulting materials in a direct ethanol fuel cell (چکیده)
108 - A New Approach for Determination of Neck-Pore Size Distribution of Porous Membranes via Bubble Point Data (چکیده)
109 - Investigation of linear alkylbenzene synthesis using nanotitania-supported Dawson heteropolyacid as catalyst by statistical design approaches (چکیده)
110 - Enhancement of methane storage on activated carbons in the presence of water (چکیده)
111 - Synthesis and Characterization of Au NPs/ Molybdophosphoric Acid/CNT Tricomponent Nanohybrid (چکیده)
112 - Al2O3 and TiO2 entrapped ABS membranes: Preparation, characterization and study of irradiation effect (چکیده)
113 - Synthesis and application of diethanolamine-functionalized polystyrene as a new sorbent for the removal of p-toluenesulfonic acid from aqueous solution (چکیده)
114 - بررسی تأثیر pH، دوز جاذب و غلظت اولیه برجذب سطحی عنصر سرب از آب های آلوده توسط گوتیت و گل اخرای جزیره هرمز (چکیده)
115 - Effects of different operating parameters on the particle size of silver chloride nanoparticles prepared in a spinning disk reactor (چکیده)
116 - Preparation and characterization of anion exchange resin decorated with magnetite nanoparticles for removal of p-toluic acid from aqueous solution (چکیده)
117 - Hybrid Molecular Simulation of Methane Storage inside Pillared Graphene (چکیده)
118 - Functionalized magnetite / silica nanocomposite for oily wastewater treatment (چکیده)
119 - A polyoxometalate-assisted approach for synthesis of Pd nanoparticles on graphene nanosheets: synergistic behaviour for enhanced electrocatalytic activity (چکیده)
120 - Preparation and electrocatalytic application of novel Pd nanoparticle/polyoxometalate/Graphene nanohybrid (چکیده)
121 - سنتز سبز نانوذرات پلاتین با استفاده از پلی اکسومتالات (چکیده)
122 - سنتز نانوذرات مغناطیسی فریت روی و کاربرد آن در تخریب فتوکاتالیستی رنگ (چکیده)
123 - Green synthesis of Pt nanoparticles using Keggin and Dawson heteropolyacids and preparation of their composites with carbon nanotubes (چکیده)
124 - Multicomponent Adsorption Equilibria: Effect of Site Matching Correlation in HEL and HIAST Models (چکیده)
125 - Performance of MWCNTs and a low-cost adsorbent for Chromium(VI) ion removal (چکیده)
126 - Extraction of Cu(II) Ions in Wastewaters Using New Solid/Liquid Phase Microextraction Technique Based on Incorporating Functionalized Carbon Nanotubes into Polypropylene Hollow Fiber (چکیده)
127 - An investigation of artificial intelligence methodologies in the prediction of dirty amine flow rate of gas sweetening absorption column (چکیده)
128 - Application of Artificial Intelligent Modeling for Predicting Activated Carbons Properties Used for Methane Storage (چکیده)
129 - Novel Au NPs/Preyssler Acid/TiO2 Nanocomposite for the Photocatalytic Removal of Azo Dye (چکیده)
130 - Reduction of sulfur components in the tail gas using oxygen concentration (چکیده)
131 - روش های سنتز و کاربردهای شبکه های آلی- فلزی (MOFs) (چکیده)
132 - Synthesis and Characterization of Modified Carbon Nanotubes with Potassium salts of the Monosubstituted Keggin Polyoxometalates (چکیده)
133 - نانو ذرات مغناطیسی: بخش اول: خواص نانو ذرات مغناطیسی و سنتز آنها (چکیده)
134 - نانو ذرات مغناطیسی: بخش دوم: حفاظت، عامل دار کردن و کاربرد (چکیده)
135 - مروری بر جاذب‌های اصلاح شده پایه سیلیکا و بسپار جهت حذف آلاینده‌های آب و فاضلاب (چکیده)
136 - Application of Artificial Neural Networks and Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems to Predict Activated Carbon Properties for Methane Storage (چکیده)
137 - Expression Analysis of Molecular Markers of Inflammation in Human Monocytic THP-1 cells Cultured with Single Walled Carbon Nanotubes Functionalized with Polyethylene Glycol (PEG-SWNT) (چکیده)
138 - Molecular Dynamics Simulation of Carbon Molecular Sieve Preparation for Air Separation (چکیده)
139 - A review on catalytic applications of Au/TiO2 nanoparticles in the removal of water pollutant (چکیده)
140 - Endohedral functionalisation of multi-wall carbon nanotubes by acidic cesium salt of Preyssler in nanosize (چکیده)
141 - The Application of Silica-Supported Preyssler HPA as a Heterogeneous and Green Catalyst for the Alkylation of Benzene (چکیده)
142 - Preparation of acrylonitrile-butadiene-styrene membrane : Investigation of solvent/nonsolvent type and additive concentration (چکیده)
143 - Removal of p-toluenesulfonic acid from aqueous solution using magnetic resin with triethanolamine functionality (چکیده)
144 - Adsorption of p-toluenesulfonic acid onto diethanolamine-functionalized polymeric resin: Kinetic experiment (چکیده)
145 - Comparing the Performance of KOH with NaOH Activated Anthracites in terms of Methane Storage (چکیده)
146 - Pore size distribution analysis of activated carbons prepared from coconut shell using methane adsorption data (چکیده)
147 - Comparison of RSM and ANN for the investigation of linear alkylbenzene synthesis over H14[NaP5W30O110]/SiO2 catalyst (چکیده)
148 - Biodegradable Starch/Poly (vinyl alcohol) Film Reinforced with TiO2 Nanoparticles (چکیده)
149 - Controllable one-step synthesis of ZnO nanostructures using molybdophosphoric acid (چکیده)
150 - مقایسهی قابلیت جذب سطحی عنصر سرب توسط دو جاذب گوتیت طبیعی و گل قرمز اصلاح شده از آبهای آلوده (چکیده)
151 - Studies on the Applicability of Artificial Neural Network (ANN) in Evaluation of Photocatalytic Performance of TiO2 thin Film Doped by SiO2 (چکیده)
152 - Role of Nano-Sized TiO2 on Mechanical and Thermal Behavior of Starch/Poly (vinyl alcohol) Blend Films (چکیده)
153 - Effect of O2 Concentration on the Reaction Furnace Temperature and Sulfur Recovery Using a TSWEET® Process Simulator (چکیده)
154 - Synthesis and characterization of modified UZM-5 as adsorbent for nitrate removal from aqueous solution (چکیده)
155 - The novel, one step and facile synthesis of ZnO nanoparticles using heteropolyoxometalates and their photoluminescence behavior (چکیده)
156 - Modeling of activated carbon preparation from Spanish anthracite based on ANFIS structure (چکیده)
157 - Combination of New Solid/Liquid Phase Microextraction Technique Based on Functionalized Multiwalled Carbon Nanotubes with Flame Atomic Absorption Spectroscopy for the Extraction and Determination of Zn(II) in the Environmental Samples (چکیده)
158 - بررسی سینتیک جذب در فرآیند سنتز غربال مولکولی کربنی با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی (چکیده)
159 - شبیه سازی دینامیک مولکولی سنتز غربال مولکولی کربنی همراه با بررسی تاثیر پارامتر دما در تغییر ابعاد حفره ها (چکیده)
160 - Hydrothermal Synthesis of ZnO Nanosheets Using Molybdophosphoric Acid as a Green and Eco-friendly Catalyst and Their Photocatalytic Applications for Degradation of Azo Dyes (چکیده)
161 - Synthesis and Characterization of Modified Carbon Nanotubes with Silica-supported Preyssler Nano Particles and Study of Their Catalytic Activities in Synthesis of β-acetamido Ketones/Esters (چکیده)
162 - Synthesis of Silica-Supported Preyssler Nanoparticles and their Applications for Azo Dyes Degradation (چکیده)
163 - Size-controlled and Green Synthesis of Metal Nanoparticles Using Molybdophosphoric Acid (چکیده)
164 - سنتز نانوساختارهای پرایسلر نهش یافته بر روی سیلیکا و کاربرد آن ها برای حذف رنگ متیلن بلو از پساب (چکیده)
165 - مقایسه نانوذرات TiO2 و ZnO جهت حذف فتوکاتالیستی اسید ترفتالیک از محیط آبی (چکیده)
166 - Pore size distribution prediction of activated carbon synthesized in different operating conditions (چکیده)
167 - Rapid removal of heavy metal ions from aqueous solutions by low cost adsorbents (چکیده)
168 - Pore Size Distribution Analysis of Coal-Based Activated Carbons: Investigating the Effects of Activating Agent and Chemical Ratio (چکیده)
169 - Green, Rapid and Facile HPMo-Assisted Synthesis of Silver Nanoparticles (چکیده)
170 - Rate redox-controlled green photosy nthesis of gold nanoparticles using H PMo3+xV12−xOx40 (چکیده)
171 - A G reen and S imple Route f or the Contro lled-Size Synthesis of Gold Nanoparticles U sing Prey ssler Heteropolyacid (چکیده)
172 - Investigating parameters on the preparation of mesoporous activated carbons by the combination of chemical and physical activations using the Taguchi method (چکیده)
173 - A Comparative Study of the Effects of Different Chemical Agents on the Pore-Size Distributions of Macadamia Nutshell-Based Activated Carbons Using Different Models (چکیده)
174 - Alkylation of Benzene with 1-Decene Using Silica Supported Preyssler Heteropoly Acid: Statistical Design with Response Surface Methodology (چکیده)
175 - Recent Advances in Application o f Polyoxometalates for the Synthesis of Nanoparticles (چکیده)
176 - ساختارهای فلزی آلی (MOF) و کوالانسی آلی (COF) : مروری بر جذب متان، هیدروژن و دی اکسید کربن (چکیده)
177 - سنتز نانوذرات سیلیکات1 و بررسی تاثیر تعداد مرحله های جوانه نشانی روی پایه های جوانه نشانی شده برای ساخت غشای زئولیتی با کیفیت بالا (چکیده)
178 - Modeling of carbon nanostructure materials based on adaptive neuro-fuzzy inference system (چکیده)
179 - The Inflammatory properties of single walled carbon nanotubes functionalized with polyethylene glycol (PEG-SWNT) in human monocytic THP-1 cells (چکیده)
180 - Tribological properties of multilayer nanostructure TiO2 thin film doped by SiO2 (چکیده)
181 - Improving methane storage on wet activated carbons at various amounts of water (چکیده)
182 - Nano Titania-Supported Dawson Heteropolyacid as Green Solid Catalyst for Synthesis of Linear Alkylbenzene (چکیده)
183 - Investigation of Silica-Supported Preyssler Nanoparticles as Nanocatalysts in Alkylation of Benzene With 1-Decene Using Artificial Intelligence Approach (چکیده)
184 - Application of Molybdophosphoric Acid in Size-Controlled Synthesis of Gold Nanoparticles under UV Irradiation (چکیده)
185 - Comparison of Catalysts Preyssler and Silica-Supported Nano Preyssler in the Synthesis of Acetyl Salicylic Acid (چکیده)
186 - Study of Cobalt-Doped SnO Thin Films (چکیده)
187 - Comparison of the Photocatalytic activity of TiO2 with the TiO2:SiO2 thin film (چکیده)
188 - Influence of SiO2 in TiO2 matrix on tribological properties of TiO2 (چکیده)
189 - MODIFICATION OF CARBON NANOTUBES WITH NANO PREYSSLER HETEROPLOYACID (چکیده)
190 - NANO PREYSSLER: AN EFFICIENT AND REUSABLE SOLID CATALYST FOR ESTERIFICATION OF AROMATIC ALCOHOLS (چکیده)
191 - SILICA-SUPPORTED KEGGIN NANO PARTICLES AS A CATALYST FOR THE SYNTHESIS OF ACETYL SALICYLIC ACID (چکیده)
192 - MECHANICAL BEHAVIORS OF SMR RUBBER REINFORCED WITH NANO- PRECIPITATED CALCIUM CARBONATE (چکیده)
193 - Preparation of Silica-supported Preyssler Nanoparticles and Its Catalytic Performance in Esterification of Acetylsalicylic acid with acetic Anhydride (چکیده)
194 - PHOTOCATALYSIS SYNTHESIS OF SILVER NANOPARTICLES USING PREYSSLER ACID (چکیده)
195 - A NOVEL CATALYST FOR PHOTOSYNTHESIS OF GOLD NANOPARTICLES (چکیده)
196 - OPTIMIZATION OF THE EXPERIMENTAL CONDITIONS IN SYNTHESIS OF Au NPs USING PREYSSLER HETEROPOLYACID BASED ON THE TAGUCHI ROBUST DESIGN (چکیده)
197 - Biosorption of Hexavalent Chromium Ions from Aqueous Solutions using Almond Green Hull as a Low-Cost Biosorbent (چکیده)
198 - Synthesis and characterization of Cu doped cobalt oxide nanocrystals as methane gas sensors (چکیده)
199 - Hierarchical hybrid fuzzy-neural networks for modeling of activated carbon preparation for methane storage (چکیده)
200 - Enhancing the photocatalytic activity of TiO2 nanocrystalline thin film by doping with SiO2 (چکیده)
201 - Preyssler Heteropolyacid Supported on Nano-SiO2: A Green and Reusable Catalyst in Selective Oxidation of Benzyl Alcohols to Benzaldehydes (چکیده)
202 - The effect of single walled carbon nanotubes functionalized with polyethylene glycol (PEG-SWNT) on the expression of several pattern recognition receptors (PRRs) genes in human monocytic THP-1 cells (چکیده)
203 - Application of a New Photocatalyst in the Preparation of Silver Nanoparticles and investigating Their Photocatalytic activity (چکیده)
204 - SYNTHESIS OF CARBON NANOTUBES VIA CATALYTIC CHEMICAL VAPOR DEPOSITION METHOD AND THEIR MODIFICATION WITH PREYSSLER ANION, [NaP5W30O110]14− (چکیده)
205 - Photocatalytic Synthesis of Gold Nanoparticles Using Preyssler Acid and Their Photocatalytic Activity (چکیده)
206 - Production of concentrated yogurt using superabsorbents and a permeable membrane (چکیده)
207 - CO2 separation using PDMS- ZSM5 zeolite composite membrane (چکیده)
208 - Bulk and Activated Carbon-Supported Tungstophosphoric Acid as Recyclable and Green Catalyst for One-Pot Synthesis of -Acetamido Ketones and Esters (چکیده)
209 - Catalytic Performance of Nano-SiO2-Supported Preyssler Heteropolyacid in Esterification of Salicylic Acid with Aliphatic and Benzylic Alcohols (چکیده)
210 - Synthesis, characterization and antimicrobial properties of Cu/ZnO composite nanoparticles (چکیده)
211 - تخلیه مایع باقیمانده از یک بستر پر شده (چکیده)
212 - محاسبه زمان سقوط توده سیال ضد خوردگی تزریق شده به چاه (چکیده)
213 - شبیه سازی فرایند استریلیزاسیون حرارتی پیوسته مواد غذایی (چکیده)
214 - شبیه سازی اکسترودر تک ماردون و مقایسه آن با نتایج حاصل از نرم افزار FLUENT (چکیده)
215 - بررسی ترکیب و کاربردهای پسماندهای میکروکریستالی واحد تصفیه آب نیروگاه بخار مشهد (چکیده)
216 - بررسی روش های جداسازی نیتروژن از گاز طبیعی پالایشگاه فجر (چکیده)
217 - نقش نانوتکنولوژی در توسعه و فرهنگ زیست محیطی (چکیده)
218 - تعیین مشخصات کربن های فعال ساخته شده از مواد خام مختلف بر اساس توزیع حجم روزنه ها (چکیده)
219 - کاربردهای شناخته شده نانوتکنولوژی در محیط زیست (چکیده)
220 - ساخت و تعیین مشخصات غشاء زئولیتی نانو ساختار ZSM-5 (چکیده)
221 - One-Pot Synthesis of B -Acetamido Ketones and Esters Using Bulk and Activated Carbon-Supported Tungstophosphoric Acid as an Inorganic Green Catalyst (چکیده)
222 - Synthesis of Useful Contamination-Free Silver Nanoparticle Suspensions by Using Polyoxometalate (چکیده)
223 - تهیه کربن فعال از زغال سنگ طبس به روش شیمیایی و با استفاده از KOH جهت ذخیره سازی متان (چکیده)
224 - Using Supported Heteropoly Acids as a Eco-Friendly and Recyclable Catalyst for Efficient Synthesis of Acetylsalicylic Acid (چکیده)
225 - INVESTIGATING THE EFFECT OF COPPER IMPURITY AND HEATING ON THE SURFACE MORPHOLOGY, NANOSTRUCTURAL AND OPTICAL PROPERTIES OF CU DOPED COBALT OXIDE THIN FILMS (چکیده)
226 - A RAPID SIMPLE ROUTE FOR SYNTHESIS OF NANOSIZED SILVER BY CHEMICAL PHOTOREDUCTION METHOD USING POLYOXOMETALATE (چکیده)
227 - LIQUID PHASE ALKYLATION OF BENZENE WITH 1-DECENE CATALYZED BY NANO SiO2 SUPPORTED 12-TUNGSTOPHOSPHORIC ACID (چکیده)
228 - EFFICIENT SYNTHESIS OF ASPIRIN USING NANO SILICA-SUPPORTED PREYSSLER AS A GREEN AND RECYCLABLE CATALYST (چکیده)
229 - NANOPREYSSLER’S ANION AS HETEROGENEOUS AND RECYCLABLE CATALYSTS FOR THE SYNTHESIS OF ACETYL SALICYLIC ACID (چکیده)
230 - Prediction of Energy and Pore Size Distributions Via Linear Regularization Theory (چکیده)
231 - Application of Neural Networks for Characterization of Porous Materials (چکیده)
232 - LIQUID PHASE ALKYLATION OF BENZENE WITH 1-DECENE OVER SILICA SUPPORTED H14[NaP5W30O110] AS A GREEN AND REUSABLE CATALYST (چکیده)
233 - SYNTHESIS OF ACETYL SALICYLIC ACID BY NANOPREYSSLER’S ANION AS GREEN, ECO-FRIENDLTY AND RECYCLABLE CATALYST (چکیده)
234 - USING NANO SILICA‐SUPPORTED PREYSSLER AS A GREEN AND ECO‐FRIENDLY CATALYST FOR EFFICIENT SYNTHESIS OF ASPIRIN (چکیده)
235 - RAPID REMOVAL OF HEAVY METAL IONS FROM AQUEOUS SOLUTIONS BY LOW COST ADSORBENTS (چکیده)
236 - Effect of adsorbents and chemical treatments on the removal of strontium from aqueous solutions (چکیده)
237 - بررسی عوامل موثر بر جذب سطحی جیوه از فاز مایع توسط جاذب های کربنی (چکیده)
238 - بررسی تاثیر افزودن نانولوله های کربنی چند دیواره بر خواص فیلم های پلی اتیلنی مورد استفاده در بسته بندی مواد غذایی (چکیده)
239 - سنتز نانو ذرات اکسید کبالت با ناخالصی مس به روش سل - ژل و بررسی خواص ساختاری آن ها (چکیده)
240 - Synthesis, Characterization and Separation Performance of ZSM-5 Zeolite Membranes (چکیده)
241 - Preparation and characterization of lmide-siloxane/silica Nanocomposite Films (چکیده)
242 - ساخت غشاء نانوکامپوزیت پایه پلیمری تقویت شده با سیلیکا (چکیده)
243 - Preparation of imide-siloxane/silica nanocomposite membrane (چکیده)
244 - Application of almond green hull for the removal of cobalt ion from aqueous solution (چکیده)
245 - سنتز نانوذرات اکسید قلع با ناخالصی کبالت به روش سل – ژل و بررسی خواص ساختاری و اپتیکی آنها (چکیده)
246 - Studies on adsorption of mercury from aqueous solution on activated carbons prepared from walnut shell (چکیده)
247 - غشاهای نانوکامپوزیتی ایمید- سیلوکسان/سیلیکا:ساخت و تعیین مشخصات (چکیده)
248 - ساخت و تعیین مشخصات نانو کریستال های زئولیت نوع سیلیکالیت -1 (چکیده)
249 - Investigating yoghurt Dewatering using permeable membrane and polyacrylic superabsorbent (چکیده)
250 - Synthesis of Cobalt oxide and Cu doped Cobalt Oxide for Biosensor (چکیده)
251 - Biomedical Application of Magnetic Nanoparticles: A Review of (چکیده)
252 - تهیه نانولوله های کربنی با استفاده از کاتالیست Fe/Co بر پایه CacO3 به روش CVD (چکیده)
253 - مروری بر کاربردهای فناوری نانو در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی (چکیده)
254 - Removal of mercury from water by carbonaceous sorbents derived from walnut shell (چکیده)
255 - Rapid removal of cobalt ion from aqueous solutions by almond green hull (چکیده)
256 - بررسی و مقایسه روش های ذخیره سازی و انتقال گاز طبیعی (چکیده)
257 - Investigating methods and effective parameters in the adsorption of mercury from aqueous solutions (چکیده)
258 - بررسی تاثیر نسبت ماده فعال ساز در تهیه کربن فعال جهت ذخیره سازی متان (چکیده)
259 - تهیه و ساخت کربن های فعال با کاربری حذف آلاینده های آلی فرار (چکیده)
260 - معرفی روغن معادل جایگزین برای ASTM-NO.1 (چکیده)
261 - تعیین رژیم جریانی در چاه های گاز شیرین منطقه خانگیران (چکیده)
262 - ساخت جاذب های کربنی از هسته خرما با استفاده از عامل های شیمیایی اسید فسفریک و کلرید روی (چکیده)
263 - A new technique for extraction of metal ions in water samples, combination of ‎multiwalled carbon nanotubes and polypropylene hollow fiber as a solid-liquid ‎microextraction technique‎ (چکیده)
264 - MERCURY ADSORPTION ON A CARBON SORBENT DERIVED FROM WALNUT SHELL (چکیده)
265 - Investigating The Chromium Ion Removal By Nano-structured Adsorbents (چکیده)
266 - Establishment of A National Center For Sustainable Nanobiotechnology (چکیده)
267 - بررسی مقایسه‏‎ ای روش‏‎ ‎های ذخیره سازی و انتقال گاز طبیعی‏ شامل فشرده سازی، جذب سطحی و هیدرات‏ (چکیده)
268 - بررسی پارامترهای موثر بر تولید همزمان ژل TiO2/SiO2 (چکیده)
269 - A study on the role of CNT content on physical properties of PE/CNT nanocomposites (چکیده)
270 - استفاده از روش رگولاریزاسیون خطی برای تخمین توزیعات انرژی یا اندازه حفره ها در جاذب های نا همگن (چکیده)
271 - Single-wall carbon nanotubes synthesized using organic additives to Co–Mo catalysts supported on nanoporous MgO (چکیده)
272 - آبگیری ماست با استفاده از غشای تراوا و هیدروژل ابر جاذب آکریلی (چکیده)
273 - ساخت غربال مولکولی کربنی توسط فرآیند دو مرحله ای انسداد روزنه های کربن فعال (چکیده)
274 - Application of optimal RBF neural networks for optimization and characterization of porous materials (چکیده)
275 - ساخت کربن فعال با استفاد از فعال سازی شیمیایی پوست گردو (چکیده)
276 - isosteric heat of adsorption in a series of chemically activated carbons (چکیده)