بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Gholamhossein Zohuri


موارد یافت شده: 252

1 - Gel content determination of silane cross-linked polyethylene copolymers using FTIR technique (چکیده)
2 - بررسی اثر تیمار حرارتی بر خواص ضد میکروبی اسانس اویشن شیرازی و دارچین در برابر میکروارگانیسم‌های اصلی فساد نان (چکیده)
3 - Optimization of Acoustic Performance of EPDM-based Foams Using Taguchi Design of Experiments: The Appropriate Content of Additives (چکیده)
4 - Synthesis of a novel siloxane-based crosslink agent and its application in emulsion copolymerization of butyl acrylate and methyl methacrylate (چکیده)
5 - From tetramerization to oligomerization/polymerization of ethylene by dinuclear pyridyl‐imine Co‐ and Ni‐based catalysts (چکیده)
6 - اسانس لعل کوهستان و صمغ بنه: ارزیابی خواص ضد میکروبی و شیمیایی در طی فرآیند حرارتی (چکیده)
7 - Polymerization of methyl methacrylate using Bis imine) Cobalt, a polyolefin catalyst (چکیده)
8 - Influence of methyl methacrylate content in electrostatic stability of poly (methyl methacrylate-butyl acrylate) waterbased latex (چکیده)
9 - Study of temperature and polymerization kinetics using a dinuclear cobalt catalyst for polymerization of methyl methacrylate (چکیده)
10 - Polymerization of methyl methacrylate using late transition metal catalyst of [(1,4-phenylenebis(azaneylylidene)) bis(1-benzylinolin-2-one)] CoCl2 (چکیده)
11 - A smart electrochemical sensor based upon hydrophilic core–shell molecularly imprinted polymer for determination of L-tryptophan (چکیده)
12 - Asymmetrically functionalized CNTs: preparation of polymer nanocomposites and investigation of interfacial properties (چکیده)
13 - Transparent and robust omniphobic surface using colloidal polymer layers (چکیده)
14 - Development of optimal polymeric foams with superior sound absorption and transmission loss (چکیده)
15 - Synthesis of a novel siloxane-based crosslink agent (چکیده)
16 - Effect of polymerization time on monomer conversion in a semi-batch emulsion polymerization of styrene and butyl acrylate (چکیده)
17 - Study on thermal properties of synthesized vanillin-based epoxy thermoset resins: effect of different hardener (چکیده)
18 - Bio-based epoxy thermosets of vanillin-derived epoxy monomer: effect of epoxy monomer functionality on thermal properties (چکیده)
19 - The effect of mixing ratio hardener to polymer on shear strength and percentage of elongation in the formulation of two-component adhesives based on MS polymer (چکیده)
20 - Effect of silica nanoparticles on shear strength of moisture curing silyl-modified polyether sealant (چکیده)
21 - کوپلیمریزاسیون 1 -هگزن و متیل متاکریلات توسط کاتالیست دو هستهای فلز کبالت بر پایه لیگاند فنوکسی -ایمین (چکیده)
22 - سنتز کاتالیست دو هستهای کبالت بر پایه لیگاند فنوکسی - ایمین برای پلیمریزاسیون متیل متاکریلات (چکیده)
23 - اثر دما و مطالعه سنتیک پلیمریزاسیون کاتالیست دو هسته ای کبالت بر پایه لیگاند فنوکسی-ایمین برای پلیمریزاسیون متیل متاکریلات (چکیده)
24 - Synthesis and gas permeation of polynorbornene by dinuclear α–diimine Ni-based catalysts: Experimental and quantum chemistry modeling (چکیده)
25 - Effect of Different Tackifiers on Emulsion-Based Pressure-Sensitive Adhesive (PSA) (چکیده)
26 - بررسی وجه تمایز پلی اتیلن های گوناگون با طیف سنجی FTIR (چکیده)
27 - Water-compatible synthesis of core-shell polysilicate molecularly imprinted polymer on polyvinylpyrrolidone capped gold nanoparticles for electrochemical sensing of uric acid (چکیده)
28 - تعیین مشخصات پلی اتیلن با چگالی پایین تجاری با روش های دستگاهی پیشرفته (چکیده)
29 - سنتز کاتالیست دوهسته ای کبالت برپایه لیگاند فنوکسی- ایمین برای پلیمریزاسیون متیل متاکریلات (چکیده)
30 - سنتز چسب غشایی تحت خلا بر پایه مونومرهای بوتیل اکریلات-متیل متاکریلا ت (چکیده)
31 - سنتز چسب غشایی تحت خلا بر پایه مونومرهای بوتیل اکریلات-ونیل استا ت (چکیده)
32 - Microstructural, Thermal and Electrical Properties of Methyl Methacrylate and 1‐Hexene Copolymers Made by Dinuclear Ni‐Based Catalysts (چکیده)
33 - سنتز کاتالیست و پلیمریزاسیون متیل متاکریلات با استفاده از کاتالیست دو هستهای فلز دیایمین -α نیکل حاوی لیگاند (چکیده)
34 - مطالعه سینتیک پلیمریزاسیون متیل متاکریلات و برررسی اثر دمای واکنش با استفاده از دی ایمین -α کاتالیست دو هستهای فلز نیکل حاوی لیگان (چکیده)
35 - اثر دما و مطالعه سنتیک پلیمریزسیون کاتالیست دو هستهای کبالت برپایه لیگاند فنوکسی- ایمین برای پلیمریزاسیون متیلمتاکریلات (چکیده)
36 - پلیمریزاسیون متیل متاکریلات با استفاده از کاتالیست دوهسته ای فلز کبالت برپایه لیگاند α -دی ایمین (چکیده)
37 - پلیمریزاسیون متیل متاکریلات توسط کاتالیست دوهستهای فلز کبالت برپایه لیگاند α -دی ایمین (چکیده)
38 - بررسی اثر نانوذره سیلیکا بر ویسکوزیته و میرایی ارتعاش نانوکامپوزیت آکریلیکی آب پایه (چکیده)
39 - تاثیر نانو ذره رس بر میرایی ارتعاش نانوکامپوزیت آکریلیک آب پایه (چکیده)
40 - Microstructural study on MMA/1‐hexene copolymers made by mononuclear and dinuclear α‐diimine nickel (II) catalysts (چکیده)
41 - Cellulose Schiff Base as a Bio-based Polymer Ligand: Extraction, Modification and Metal Adsorption Study (چکیده)
42 - Topological and Electronic Properties of Chlorine-Substituents on the α-Diimine Ni-based Catalysts (چکیده)
43 - Effect of type of phenolic resin in preparation of an adhesive from phenolformaldehyde resin (چکیده)
44 - Zn‐assisted cooperative effect for copolymers made by heterodinuclear Fe−Ni catalyst (چکیده)
45 - Comparison of mono and dinuclear α–diimine Ni-based catalysts for synthesis of polynorbornene and its microstructure study (چکیده)
46 - Synthesizing ethylene/1-octene copolymer and its nanocomposites with graphene and carbon nanotubes using a Ziegler − Natta catalyst (چکیده)
47 - Lignin-based hydrogel alleviates drought stress in maize (چکیده)
48 - Development and Characterization of Lignin‐Based Hydrogel for Use in Agricultural Soils: Preliminary Evidence (چکیده)
49 - Synthesis of vinyl-terminated HDPE and PE/xGnP composite using dinuclear Co-based catalyst (چکیده)
50 - Optical Properties of Methyl Orange-Doped Droplet and Photodynamic Therapy of Staphylococcus aureus (چکیده)
51 - بهینه سازی کارایی علفکش تریفلورالین با بهره گیری از فرمولاسیون میکروکپسول در کنترل علفهای هرز توتون (Nicotianatobacum) (چکیده)
52 - A new approach for silane curing polyolefin elastomer/linear low density polyethylene blends by Monosil and Sioplas processes (چکیده)
53 - پلیمریزاسیون متیل متاکریلات با استفاده از کاتالیست بر پایه فلز واسطه نیکل و محاسبه ی نظم فضایی (چکیده)
54 - کوپلیمریزاسیون 1-هگزن و متیل متاکریلات توسط کاتالیست دو هسته ای دی ایمینی نیکل (چکیده)
55 - بررسی خواص مکانیکی آلیاژهای دوتایی پلی پروپیلن و پلی اتیلن با چگالی بالا (چکیده)
56 - بررسی خواص مکانیکی آلیاژهای سه تایی PP/HDPE/LLDPE (چکیده)
57 - Amorphous to high crystalline PE made by mono and dinuclear Fe-based catalysts (چکیده)
58 - مطالعه عوامل موثر برمورفولوژی پلی‌اتیلن بدست آمده از کاتالیست زیگلر-ناتا (چکیده)
59 - اثر زمان پلیمریزاسیون برمورفولوژی پلی‌اتیلن حاصل از کاتالیست زیگلر-ناتا (چکیده)
60 - سنتز و مطالعه ساختار لیگاند از نوع α-دی ایمینی با ازدحام فضایی بالا برای پلیمریزاسیون اتیلن (چکیده)
61 - پلیمریزاسیون اتیلن توسط کاتالیست دو هسته ای فلز نیکل بر پایه لیگاند α-دی ایمین (چکیده)
62 - سنتز چسب حساس به فشار آکریلیکی، مطالعه مورفولوژی، تاثیر روش اولتراسونیک (چکیده)
63 - سنتز چسب حساس به فشار با مورفولوژی هسته-پوسته، تاثیر عامل ایجاد کننده اتصالات عرضی چند عاملی (TMPTA) (چکیده)
64 - Improvement in volume resistivity and morphology of a blend of polyolefin elastomer with linear low-density polyethylene (چکیده)
65 - Synthesis of single-layer graphene oxide/alumina nanocomposite from commercially grade graphite flakes (چکیده)
66 - A green approach toward synthesis of large-surface ligands based on cellulose extracted from plant (چکیده)
67 - Cooperative effect through different bridges in nickel catalysts for polymerization of ethylene (چکیده)
68 - Dinuclear Fe-based catalysts for polymerization of ethylene; Effect of Spacer (چکیده)
69 - Bridge Effect on Dinuclear α-diimine Ni-based Catalysts for Polymerization of Ethylene (چکیده)
70 - Theoretical and empirical investigation on Ni-based catalyst structures for olefin polymerization (چکیده)
71 - Polymerization of 1-hexene using binuclear LTM catalysts (چکیده)
72 - Novel binuclear Ni-based FI catalysts for polymerization of 1-hexene (چکیده)
73 - Thermal and morphological properties of polyethylene reactor alloys using ZN/BLTM catalytic system (چکیده)
74 - Phenylene spacer between nickel centers in α-diimine binuclear catalysts for ethylene polymerization (چکیده)
75 - Binuclear late transition metal catalysts for α-olefin polymerization (چکیده)
76 - Synthesis of Reduced Graphene oxide/Silicate from Industrial Grade Graphite Flakes (چکیده)
77 - Synthesis and Characterization of Crosslinked Cellulose Schiff base as a Novel Bio Based Polymer Ligand (چکیده)
78 - Ring-opening polymerization of poly -D,L-lactide-co-glycolide--poly-ethylene glycol- diblock copolymer using supercritical CO2 (چکیده)
79 - Synthesis of low to high molecular weight poly-1-hexene-; rigid/flexible structures in a di- and mononuclear Ni-based catalyst series (چکیده)
80 - Comparative ethylene polymerization via imino-quinolinol catalysts (چکیده)
81 - Study on single and binary catalytic systems of pyridine‐imine catalysts based on nickel and iron in synthesis of reactor blends and low‐density polyethylene nanocomposites (چکیده)
82 - Synthesis of poly-a-olefins- containing rare shortchain branches by dinuclear Ni-based catalysts (چکیده)
83 - Antibacterial properties of polyethylene containing thymol and silver nanoparticles against Aeromonas hydrophila (چکیده)
84 - Effect of silane curing conditions on properties of the metallocene-based polyethylene-octene copolymers compound (چکیده)
85 - Controlling poly(1-hexene) microstructure by polymerization conditions (چکیده)
86 - Dinuclear catalysts with two adjacent Ni centers for ethylene polymerization (چکیده)
87 - Effect of polymers on the damping capacity of automotive bitumen anti-vibration insulators (چکیده)
88 - Effect of Ethylene Monomer Pressure on BCE Ziegler-Nata Catalyst Fragmentation in the Early Stage of Polymerization (چکیده)
89 - Effect of MF and UF/MF on pressure sensitive adhesives based on copoly(butyl acrylate/acrylic acid) (چکیده)
90 - Synthesis of pressure sensitive adhesive using emulsion polymerization of core-shell technique, effect of acrylic acid monomer on Shear strength (چکیده)
91 - Mono‐ and binuclear nickel catalysts for 1‐hexene polymerization (چکیده)
92 - Synthesis of LDPE Using Pyridineimine-Based Nickel -II- Bromide Complexes: Effect of Catalyst Bulkiness on Thermal, Structural, and Morphological Properties (چکیده)
93 - α‐Diimine nickel catalyst for copolymerization of hexene and acrylate monomers activated by different cocatalysts (چکیده)
94 - The effect of coupling agents (maleic anhydride) in polypropylene (چکیده)
95 - Synthesis of pressure-sensitive adhesives based on butyl acrylate, effect of cross-linking agent (چکیده)
96 - Investigation of physically treated recycled cross-linked polyethylene waste foam for automotive insulator (چکیده)
97 - A new approach for silane curing metallocene-based polyethylene-octene copolymers by Monosil and Sioplas processes (چکیده)
98 - Synthesis of PE/graphene nanocomposite via in-situ polymerization using a multinuclear catalyst of late transition metals based on cobalt (چکیده)
99 - Synthesis of pressure sensitive adhesive using emulsion polymerization of core-shell technique, effect of acrylic acid monomer on shear strength (چکیده)
100 - Synthesis of PE/MgO nanocomposites via in-situ polymerization using Ziegler-Natta catalyst (چکیده)
101 - An in-situ forming implant formulation of naltrexone with minimum initial burst release using mixture of PLGA copolymers and ethyl heptanoate as an additive: In-vitro, ex-vivo, and in-vivo release evaluation (چکیده)
102 - Single and binary catalyst systems based on nickel and palladium in polymerization of ethylene (چکیده)
103 - Ethylene/1-Hexene Copolymerization and Synthesis of LLDPE/Nanocarbon Composite through In Situ Polymerization (چکیده)
104 - کاتالیزورهای چند مرکزی متالوسنی برای پلیمرشدن اولفین ها (چکیده)
105 - INVESTIGATION OF MECHANICAL, THERMAL, AND MORPHOLOGICAL PROPERTIES O FEPDM COMPOUNDS CONTAINING RECLAIMED RUBBER (چکیده)
106 - پلیمریزاسیون 1- هگزن با استفاده از کاتالیست ناهمگن زیگلر- ناتا (چکیده)
107 - Reinforcement effcts of nanocarbons on catalyst behaviour and polyethylene properties through in situ polymerization (چکیده)
108 - سنتز چسبهای حساس به فشار امولسیونی به روش هسته-پوسته و بررسی تاثیر مونومر استایرن برخواص آنها (چکیده)
109 - آمیزه سازی پلی آمید و سیلیکون به روش پخت پراکسیدی (چکیده)
110 - Synthesis and Application Of Fluorinated a- Diimine Nickel Catalyst For Ethylene Polymerization: Deactivation Mechanism (چکیده)
111 - بررسی اثر ضداکسنده حرارتی بر خواص و اثر دما و زمان پخت بر میزان شبکه ای کردن آمیخته کوپلیمر اتیلن-1-اکتن با درصد های مختلف کومونومر به روش پخت سیلانی (چکیده)
112 - بررسی اثر نوع و مقدار آغازگر پراکسیدی در شبکه ای کردن آمیخته کوپلیمر اتیلن-1-اکتن با درصدهای مختلف کومونومر به روش پخت سیلانی (چکیده)
113 - بررسی اثر مقدار سیلان در شبکه ای کردن آمیخته کوپلیمر اتیلن-1-اکتن با درصدهای مختلف کومونومر به روش پخت سیلانی (چکیده)
114 - Novel Synthesis Method and Characterization of Poly(vinyl acetate-butyl acrylate) Latex Particles: Effect of SilanolTerminated Poly(dimethylsiloxane) Surfactant on the Seeded Emulsion Copolymerization (چکیده)
115 - Synthesis and characterization of ethylene-propylene copolymer and polyethylene using α-diimine nickel catalysts (چکیده)
116 - Unique microstructure analysis of ethylene-propylene copolymer synthesized using catalytic system based on α-diimine nickel complexes: a comparative study by 13 C NMR technique (چکیده)
117 - Synthesis of polyethylene and PE/MWCNT composite using a spherical bulky a-diimine Pd(II) catalyst (چکیده)
118 - Mechanisms for the effects of fluorine and a- diimine backbone structure on the catalyst behavior and catalyst deactivation in ethylene polymerization by Ni catalysts (چکیده)
119 - Bis(imino)pyridine–Iron(II) Complexes for Ethylene Polymerization (چکیده)
120 - Study on the Impact Strength, Tensile and Hardness of Polypropylene/Polyethylene Ternary Alloys (چکیده)
121 - Study on the Impact Strength, Tensile and Hardness of Polypropylene/Polyethylene Binary Alloys (چکیده)
122 - Synthesis of PE/MWCNT Nanocomposites Through in-situ polymerization using Mixture of Pyridilimine [N, N] catalysts based on Ni & Fe (چکیده)
123 - Polymerization of ethylene using a mixed pyridilimine [N,N] catalysts based on Ni & Fe (چکیده)
124 - بررسی تاثیر روزین استر بر خواص رزین های امولسیونی آکریلیکی به منظور استفاده به عنوان چسب حساس به فشار (چکیده)
125 - کوپلیمریزاسیون اتیلن و 1-هگزن با استفاده از کاتالیزور دو مرکزی برپایه نیکل (چکیده)
126 - بررسی پلیمریزاسیون اتیلن بوسیله کاتالیزور پیریدیل ایمین [N,N] برپایه آهن (چکیده)
127 - پلیمریزاسیون اتیلن با استفاده از کاتالیزور جدید نامتقارن دی ایمین برپایه فلز نیکل (چکیده)
128 - کتالیزور آلفا-دی ایمین نیکل (II) جدید برای پلیمریزاسیون اتیلن در دمای بالا (چکیده)
129 - تاثیر پنتا اریترول روزین استر بر خواص چسبندگی چسب های حساس به فشار امولسیونی بر پایه کوپلیمر بوتیل آکریلات – وینیل استات (چکیده)
130 - بررسی ضربه پذیری و سختی آلیاژ های پلیمری پلی پروپیلن و پلی اتیلن (چکیده)
131 - Ethylene polymerization using a binary catalytic system; activity and microstructure study (چکیده)
132 - α-Diimine binuclear Ni-based catalysts for ethylene polymerization: effect of ortho-substituent (چکیده)
133 - Polymerization of ethylene using a series of binuclear and a mononuclear Ni (II)‐based catalysts (چکیده)
134 - Practical and Theoretical Study on the α- Substituent Effect on α- Diimine Nickel (II) and Cobalt (II)- Based Catalysts for Polymerization of Ethylene 1 (چکیده)
135 - Bis(Imino) Pyridyl Iron Complexes: the Effect of Polymerization Conditions on Activities and Thermal Behaviors of Polyethylene (چکیده)
136 - Thermal Behavior of Polyethylene Reactor Alloys Polymerized by Ziegler–Natta/Late Transition Metal Hybrid Catalyst (چکیده)
137 - Study of Ziegler-Natta/(2-PhInd) ZrCl2 hybrid catalysts performance in slurry propylene polymerization (چکیده)
138 - A new approach for reclaiming of waste automotive EPDM rubber using waste oil (چکیده)
139 - Fabrication of robust and thermally stable superhydrophobic nanocomposite coatings based on thermoplastic polyurethane and silica nanoparticles (چکیده)
140 - اثر استفاده از روغن سیلیکون توزیع شده به روش التراسونیک در لاتکس پلیمری بر روی خصوصیات مکانیکی بتن (چکیده)
141 - پلیمریزاسیون امولسیونی وینیل استات – بوتیل آکریلات و کاربرد آن به عنوان چسب بتن (چکیده)
142 - پلیمریزاسیون امولسیونی وینیل استات – بوتیل آکریلات و کاربرد آن به عنوان چسب بتن (چکیده)
143 - Anticorrosion properties of PVP-coated Fe3O4 nanoparticles in epoxy resin (چکیده)
144 - Emulsion Copolymerization of Silicone Oil Modified Vinyl Acetate-Butyl Acrylate Nanocomposite with Aid of Ultrasonic Technic for Use in Paint (چکیده)
145 - Novel synthesized binuclear Ni-based catalysts for ethylene polymerization (چکیده)
146 - بررسی اثر دی سولفید اویل پارس جنوبی به عنوان عامل دیولکانیزاسیون در دیولکانیزاسیون مکانیکی-شیمیایی ضایعات لاستیک (چکیده)
147 - اصلاح مورفولوژی پلی اتیلن کاتالیستی به دو طریق اختلاط کاتالیست و استفاده از افزودنی نانو لوله های کربنی چند جداره کربوکسیلی و تاثیر افزودنی بر مقاومت حرارتی (چکیده)
148 - اصلاح مورفولوژی پلی اتیلن به وسیله اختلاط کاتالیست زیگلر-ناتا و فرامتالوسن بر پایه نیکل (چکیده)
149 - اصلاح مورفولوژی و بهبود مقاومت حرارتی پلی‌اتیلن حاصل از پلیمریزاسیون کاتالیستی با استفاده از نانولوله های کربنی چندجداره کربوکسیلی (چکیده)
150 - Influence of process variables on chemical devulcanization of sulfur-cured natural rubber (چکیده)
151 - Novel Ni-based FI catalyst for ethylene polymerization (چکیده)
152 - Bis(imino)pyridyl iron complexes immobilized on MgCl2 for ethylene polymerization: Effect of polymerization temperatures (چکیده)
153 - Synthesis of PE reactor alloys using Ziegler-Natta/ Late Transition Metal hybrid catalyst: Study of vinyl content and molecular weight (چکیده)
154 - Ethylene polymerization with hybrid nickel α-diimine/Cp2TiCl2/MgCl2 catalyst to prepare blends of linear and branched polyethylene (چکیده)
155 - Effect of 2-EHA as a soft monomer on the adhesion properties of PSAs syhnthesized by Emulsion Semi-Batch Terpolymerization Process Using Hybrid Emulsifiers (چکیده)
156 - Synthesis and charactrization of alkylamine derivatives of poly(styrene-alt-maleic anhydride) and antibacterial activity (چکیده)
157 - Reclaiming EPDM waste rubber by various techniques (چکیده)
158 - Evaluation of synthetic zeolites as oral delivery vehicle for anti-inflammatory drugs (چکیده)
159 - سنتز کاتالیزور متالوسن برای ترپلیمرشدن اتیلن، پروپیلن و د یان (چکیده)
160 - A novel multicomponent Zr-catalyzed synthesis of functionalized pyrano[3,2-b]pyrrole derivatives (چکیده)
161 - In situ silica supported metallocene catalysts for ethylen Polymerzation (چکیده)
162 - Synthesis of high molecular weight polyethylene using FI catalyst (چکیده)
163 - Preparation of ethylene/a-olefins copolymers using (2-RInd)2ZrCl2/MCM-41 (R:Ph,H) catalyst, microstructural study (چکیده)
164 - Emulsion Semi-Batch Terpolymerization Process Using Hybrid Emulsifiers for Synthesizing New Emulsion Pressure Sensitive Adhesives (EPSAs) (چکیده)
165 - Fabrication and Characterization of Silver-Tin Dioxide Core-Shell Structured Nanocomposite Particles (چکیده)
166 - Ion imprinted polymer based potentiometric sensor for the trace determination of Cadmium (II) ions (چکیده)
167 - Polymerization of Ethylene Using α-Diimine Nickel Catalyst (چکیده)
168 - Characterization of MAO‐Modified Silicas for Ethylene Polymerization (چکیده)
169 - Sustained Delivery of Amphotericin B and Vancomycin Hydrochloride by an Injectable Thermogelling Tri-Block Copolymer (چکیده)
170 - Synthesis and Structural Characterization of a Nickel(II) Precatalyst Bearing a b-Triketimine Ligand and Study of Its Ethylene Polymerization Performance Using Response Surface Methods (چکیده)
171 - Polymerization of propylene catalyzed by a-diimine nickel complexes/methylaluminoxane: catalytic behavior and polymer properties (چکیده)
172 - Polymeric catalyst for the synthesis of new oyrido[2,3-b]indoles (چکیده)
173 - Synthesis of Ziglere-Natta / Metallocene Hybride Catalysts:Investigation of the effect of different parameters on the amount of Metallocene loading using Response Surface Method (چکیده)
174 - Comparison of copolymerization and terpolymerization with (Ind)2ZrCl2 metallocene catalyst (چکیده)
175 - Synthesis and Microstructurral Study of Stereoblock Elastomeric Polypropylenes from Metallocene Catalyst (2-PhInd)2ZrCl2 Activated with Cocatalyst Mixtures (چکیده)
176 - Preparation and Investigation of Sustained Drug Delivery Systems Using an Injectable, Thermosensitive, In Situ Forming Hydrogel Composed of PLGA-PEG-PLGA (چکیده)
177 - Synthesis of Stereoblock Elastomeric Poly(propylene)s Using a (2-PhInd)2ZrCl2 Metallocene Catalyst in the Presence of Co-Catalyst Mixtures: Study of Activity and Molecular Weight (چکیده)
178 - Ion-imprinted polymer mini-column for on-line preconcentration of thallium(iii) and its determination by flame atomic absorption spectrometry (چکیده)
179 - FABRICATION AND CHARACTERIZATION OF SILVER-TIN DIOXIDE CORE-SHELL STRUCTURED NANOCOMPOSITE PARTICLES (چکیده)
180 - Synthesis of novel benzo[ f ]chromene compounds catalyzed by ionic liquid (چکیده)
181 - Comparative study of copolymerization and terpolymerization of ethylene/ propylene/diene monomer using metallocene catalyst (چکیده)
182 - FI Zr-type catalystsfor ethylene polymerization (چکیده)
183 - Late Transition Metal Catalyst Based on Cobalt for Polymerization of Ethylene (چکیده)
184 - Activation of Ziegler-Natta catalyst by organohalide promoters: A combined experimental and density functional theory study (چکیده)
185 - novel functionalized bis pyridine cobalt catalysts for ethylene polymerization (چکیده)
186 - Synthesis of Novel Thioamidoalkyl- and Thiocarbamidoalkyl Naphthols via a Three-Component Condensation Reaction Using Heterogeneous Catalyst of Ferric Hydrogensulfate (چکیده)
187 - Polymer Nanocomposite of Silver-Tin Dioxide Core-Shell Nanoparticles/PVA - Structural Investigation (چکیده)
188 - Tl(III) ion imprinted polymer particles as new sorbent for online preconcentration and determination of Tl(III) by flame atomic absorption spectrometry (چکیده)
189 - Efficient One-Pot Synthesis of 2-Amino-4H-chromenes Catalyzed by Ferric Hydrogen Sulfate and Zr-Based Catalysts of FI (چکیده)
190 - Solvothermal Synthesis of Silver Nanocrystals and Their Structural and Optical Characterization (چکیده)
191 - Moving up and down the Titanium Oxidation State in Ziegler−Natta Catalysis (چکیده)
192 - Synthesis and application of new Schiff base Mn(III) complexes containing crown ether rings as catalysts for oxidation of cyclohexene and cyclooctene by Oxone (چکیده)
193 - Synthesis and characterization of nano-pore thallium (III) ion-imprinted polymer as a new sorbent for separation and preconcentration of thallium (چکیده)
194 - ساخت کاتالیزور بیس ایندیل زیرکونیم دی کلرید برای کو پلیمر شدن اتیلن و پروپیلن و بررسی اثر عوامل مختلف بر مقدار محصول دهی (چکیده)
195 - Ethylene polymerization using flourinated FI Zr-based catalyst (چکیده)
196 - One‐pot multicomponent route to propargylamines using ferric hydrogensulfate (چکیده)
197 - Comparative ethylene polymerization using FI-like zirconium based catalysts (چکیده)
198 - Terpolymerization of Ethylene/Propylene/ Diene Monomers Using (2-PhInd)2ZrCl2 Metallocene Catalysts (چکیده)
199 - Novel Late Transition Metal Catalysts Based on Iron: Synthesis, Structures and Ethylene Polymerization (چکیده)
200 - Novel cobalt(II) complexes of amino acids–Schiff bases catalyzed aerobic oxidation of various alcohols to ketones and aldehyde (چکیده)
201 - Efficient one-pot synthesis of 1,3-diaryl-3H-benzo[f]chromenes using ferric hydrogensulfate (چکیده)
202 - Synthesis and characterization of nano-pore Thallium (III) ion-imprinted polymer as a new sorbent for ‎separation and preconcentration of thallium (چکیده)
203 - Copolymerization of ethylene/α-olefins using bis(2-phenylindenyl)zirconiumdichloride metallocene catalyst: structural study of comonomer distribution (چکیده)
204 - Preparation of Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylene and Its Morphological Study with a Heterogeneous Ziegler–Natta Catalyst (چکیده)
205 - High Activity FI Catalyst of Bis[N-(3,5-dicumylaslicylidene) cyclohexylaminato] zirconium (IV) Dichloride for Polymerizationof Ethylene (چکیده)
206 - Investigation of ethylene polymerization using soluble Cp2Zrcl2/MAO catalytic system via responce surface methodology (چکیده)
207 - Ethylene Polymerization Using FI Zr- Based Catalyst (چکیده)
208 - Investigation of diene addition on ethylen-propylene(EP) copolymerization with a zirconocene catalyst (چکیده)
209 - Ethylene Polymerization Using of Fluorinated FI Zr- based Catalyst (چکیده)
210 - Late Transition Metal catalyst Based on Cobalt for Polymerization of Ethylene (چکیده)
211 - New FI Zr- based Catalyst for Ethylene Polymerization (چکیده)
212 - Comparative Study of Ethylene Polymerization Using FI-Zr Based Catalysts (چکیده)
213 - Copolymerization of Ethylene with a=olefin using synthesized BisIndZrCl2 Metallocene catalyst (چکیده)
214 - Preparation of rubbery (amourphous) polyethylene using late metal catalyst of [(2,6-i-prph)2DABMe2] NiBr2 (چکیده)
215 - Metallocene catalyst for ethylene, propylene and diene Terpolymerization (چکیده)
216 - Indirect synthesis of Bis-2PhIndZrCl2 Metallocene catalyst used for ethylene polymerization (چکیده)
217 - پلیمر شدن دوغابی پروپیلن با استفاده از کاتالیزور ناهمگن فعال زیگلر ناتا (چکیده)
218 - Preparation of Ultra High Molecular Weight Polyethylene Using Bi- supported Sio2/Mgcl2 (spherical)/Ticl4 Catalyst: A MorphologicalStudy (چکیده)
219 - Ethylene Homo-and Copolymerization Using a Bis-IndZrcl2 Metallocene Catalyst: Structural Composition Distribution of the Copolymer (چکیده)
220 - Synthesizing UHMWPE Using Ziegler-Natta Catalyst System of Mgcl2(ethoxide type)/Ticl4/tri-isobutylaluminum (چکیده)
221 - ساخت کاتالیزور متالوسن جهت (چکیده)
222 - Investigation of Ethylen Polymer (چکیده)
223 - Removal of Lead and .... (چکیده)
224 - Homogeniose Polymerization of Ethylen Using an Iron- Based Metal Catalyst System (چکیده)
225 - Effect of Monomer and..../ Catalyst Concentration.............................. (چکیده)
226 - Modeling of Slurry Polymerization of Ethylen Using Soluble Cp... Catalyst System (چکیده)
227 - Morphological Developmemt of Heterogenous Zeigler Natta Catal. Leading to Spherical Particles for Polymerization of PP (چکیده)
228 - Comparative Effect of temperature and pressure on EPM using Mono and Bi supported Zeigler Natta Catalyst (چکیده)
229 - Comparative Effect of Temparature and Pressure on EPM........... (چکیده)
230 - ساخت کاتالیزور متالوسن برای پلیمریزاسیون پلی استایرن سندیو تاکتیک (چکیده)
231 - تهیه کاتالیست خیلی فعال زیگلر ناتا ا.ر عوامل مختلف بر فعالیت کاتالیست (چکیده)
232 - Modeling of slurry polymerization of ethylene using a soluble Cp2ZrCl2/MAO catalytic system (چکیده)
233 - تهیه بسترهای سلیکاتی مزو متخلخل MCM-41 کروی و میله ای (چکیده)
234 - Zegler Natta / Metallocen Hybrid Catalyst for Ethylen Polymerization (چکیده)
235 - preparationof highly active heterogeneous ziegler - natta catalyst for polymerization of ethylen (چکیده)
236 - Homogeneous Polymerization of Ethylen Using an Iron - Based MetalCattalyst System (چکیده)
237 - Morphologycal study of spherical Mgcl n Etoh supported Ticl Ziegler-Natta Catalyst for Polymerization of Ethylen (چکیده)
238 - Syndiotactic Polymerizatin of Styren study of catalyst component and polymerization conditions (چکیده)
239 - Comparative study of Propylen Polymerization Using Mono supported and Bisupported Titanium-Based Ziegler -Natta Cattalyst (چکیده)
240 - Structure Analysis of Ethylene/Propylene copolymer synthesized Using High Activity Bi-supported Zieg (چکیده)
241 - COMPARATIVE POLYMERIZATION ACTIVITY OF EPM AND EPDM USING VCI HOMOGENOUS ZIEGLER-NATTA CATALYST AND (چکیده)
242 - Polymerization of Ethylene Using Cp2ZrCl2 Metallocene and Methylaluminoxane Homogeneous Catalyst System (چکیده)
243 - تهیه پلی‌اکسی متیلن با استفاده از فرمالدهید و تری‌اکسان (چکیده)
244 - Polymerization of propylene using MgCl2 (ethoxide type)/TiCl4/diether heterogeneous Ziegler-Natta ca (چکیده)
245 - Copolymerization of ethylene-propylene using High – Activity Bi-supported Ziegler-Natta TiCl Catalys (چکیده)
246 - LOW CIS POLYMERIZATION OF BUTADIENE USING TICL4 AND BISUPPORTED WITH SIO2/MGCL2 (ETHOXIDE TYPE) TICL (چکیده)
247 - مطالعه تغييرات تركيب شيميايي الاستومر EPPMسنتز شده .......... (چکیده)
248 - polymerization of propylene using the high-activity ziegler-natta catalyst system sio2/mgcl2 (ethoxi (چکیده)
249 - copolymerization of ethyulene / propylene elastomer using high- activity ziegler-natta catalyst syst (چکیده)
250 - structural study of mono- and bi-supported ziegler-natta catalystsof mgcl2/sio2/ticl4/donor systems (چکیده)
251 - مطالعه كنيتيك كاتاليست زيگلر - ناتا سنتز شده جهت ساخت لاستيك هم پليمر اتيلن - پروپيلن (چکیده)
252 - بررسی پلیمریزاسیون پروپیلن با استفاده از کاتالیست زیگلر - ناتای خیلی فعال با دو نگهدارنده sio2/mgcl2 (چکیده)