مقالات ارائه شده در مجلات

انگلیسی

 1. mahdi salehi , Seyed Javad Akhtarshenas , Mohsen Sarbishaei , Hakimeh Jaghouri , Mutually unbiased measurements with arbitrary purity, Quantum Information Processing, Volume (20), No (12), Year (2021-11)
 2. Seyed Arash Ghoreishi , Seyed Javad Akhtarshenas , Mohsen Sarbishaei , Parametrization of quantum states based on the quantum state discrimination problem, Quantum Information Processing, Volume (18), No (5), Year (2019-5)
 3. mohamad javad shemshadi , Seyed Javad Akhtarshenas , Quantum Fisher information matrix for unitary processes: closed relation for SU(2), Quantum Information Processing, Volume (17), No (12), Year (2018-12), Pages (1-15)
 4. Fereshte Shahbeigi , Seyed Javad Akhtarshenas , Quantumness of quantum channels, Physical Review A, Volume (98), No (4), Year (2018-10), Pages (1-7)
 5. vahid nassajpour isfahani , Seyed Javad Akhtarshenas , Measuring quantum discord using the most distinguishable steered states, Quantum Information Processing, Volume (17), No (10), Year (2018-10), Pages (1-16)
 6. M. A. Jafarizadeh , Seyed Javad Akhtarshenas , Generalized master function approach to one-dimensional quasiexactly solvable models, Journal of Mathematical Physics, Volume (41), No (11), Year (2000-11), Pages (7783-7796)
 7. Seyed Javad Akhtarshenas , M. A. Jafarizadeh , Separability criterion induced from cross norm is not equivalent to positive partial transpose, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, Volume (36), No (5), Year (2003-1), Pages (1509-1513)
 8. Seyed Javad Akhtarshenas , M. A. Jafarizadeh , Lewenstein-Sanpera decomposition of a generic 2x2 density matrix by using Wootters's basis, Quantum Information and Computation, Volume (3), No (3), Year (2003-6), Pages (229-248)
 9. Seyed Javad Akhtarshenas , M. A. Jafarizadeh , Robustness of entanglement for Bell decomposable states, European Physical Journal D, Volume (25), No (3), Year (2003-9), Pages (293-298)
 10. Seyed Javad Akhtarshenas , M. A. Jafarizadeh , Optimal Lewenstein–Sanpera decomposition for some bipartite systems, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, Volume (37), No (8), Year (2004-2), Pages (2965-2982)
 11. Seyed Javad Akhtarshenas , Concurrence vectors in arbitrary multipartite quantum systems, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, Volume (38), No (30), Year (2005-7), Pages (6777-6784)
 12. Seyed Javad Akhtarshenas , Two-Photon Entanglement in a Two-Mode Supersymmetric Model, International Journal of Theoretical Physics, Volume (45), No (5), Year (2006-5), Pages (973-983)
 13. Seyed Javad Akhtarshenas , Entanglement Degree of Parasupersymmetric Coherent States of Harmonic Oscillator, International Journal of Theoretical Physics, Volume (45), No (12), Year (2006-12), Pages (2199-2207)
 14. Seyed Javad Akhtarshenas , Canonical coset parametrization and the Bures metric of the three-level quantum systems, Journal of Mathematical Physics, Volume (48), No (1), Year (2007-1), Pages (12102-12)
 15. Seyed Javad Akhtarshenas , Mayam Farsi , Negativity as entanglement degree of the Jaynes–Cummings model, Physica Scripta, Volume (75), No (5), Year (2007-3), Pages (608-614)
 16. Javad Behdani , Seyed Javad Akhtarshenas , Mohsen Sarbishaei , Comparison of quantum discord and fully entangled fraction of two classes of d * d2 states, Quantum Information Processing, Volume (16), No (3), Year (2017-1), Pages (1-15)
 17. razieh taghiabadi , Seyed Javad Akhtarshenas , Mohsen Sarbishaei , Reexamination of strong subadditivity: A quantum-correlation approach, Physical Review A, Volume (95), No (3), Year (2017-3), Pages (1-7)
 18. A. Kheirollahi , Hamidreza Mohammadi , Seyed Javad Akhtarshenas , Two-qubit quantum cloning machine and quantum correlation broadcasting, Physical Review A, Volume (94), No (5), Year (2016-11), Pages (1-11)
 19. razieh taghiabadi , Seyed Javad Akhtarshenas , Mohsen Sarbishaei , Revealing quantum correlation by negativity of the Wigner function, Quantum Information Processing, Volume (15), No (5), Year (2016-5), Pages (1999-2020)
 20. Azam Kheirollahi , Seyed Javad Akhtarshenas , Hamidreza Mohammadi , Quantifying nonclassicality of correlations based on the concept of nondisruptive local state identification, Quantum Information Processing, Volume (15), No (4), Year (2016-1), Pages (1585-1599)
 21. Javad Behdani , Seyed Javad Akhtarshenas , Mohsen Sarbishaei , Computable measure of total quantum correlations of multipartite systems, Quantum Information Processing, Volume (15), No (4), Year (2016-1), Pages (1601-1627)
 22. Masoud Gharahi Ghahi , Seyed Javad Akhtarshenas , Entangled graphs: a classification of four-qubit entanglement, European Physical Journal D, Volume (70), No (3), Year (2016-3), Pages (541-546)
 23. Mostafa Annabestani , Seyed Javad Akhtarshenas , Mohamad Reza Abolhassani , Incoherent tunneling effects in a one-dimensional quantum walk, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, Volume (49), No (11), Year (2016-2), Pages (115301-19)
 24. Seyed Javad Akhtarshenas , An explicit computation of the Bures metric over the space ofN-dimensional density matrices, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, Volume (40), No (37), Year (2007-9), Pages (11333-11341)
 25. Fardin Kheirandish , Seyed Javad Akhtarshenas , Hamidreza Mohammadi , Effect of spin-orbit interaction on entanglement of two-qubit Heisenberg XYZ systems in an inhomogeneous magnetic field, Physical Review A, Volume (77), No (4), Year (2008-4), Pages (42309-42309)
 26. H. R. Baghshahi , M. K. Tavassoly , Seyed Javad Akhtarshenas , Generation and nonclassicality of entangled states via the interaction of two three-level atoms with a quantized cavity field assisted by a driving external classical field, Quantum Information Processing, Volume (14), No (4), Year (2015-4), Pages (1279-1303)
 27. Sina Hamedani Raja , Hamidreza Mohammadi , Seyed Javad Akhtarshenas , Geometric discord of the Jaynes-Cummings model: pure dephasing regime, European Physical Journal D, Volume (69), No (1), Year (2015-1), Pages (1-9)
 28. Seyed Javad Akhtarshenas , Hamidreza Mohammadi , Fahimeh S. Mousavi , Vahid Nassajpour , Progress on Quantum Discord of Two-Qubit States: Optimization and Upper Bound, International Journal of Theoretical Physics, Volume (54), No (1), Year (2015-1), Pages (72-84)
 29. Seyed Javad Akhtarshenas , Hamidreza Mohammadi , Saman Karimi , Zahra Azmi , Computable measure of quantum correlation, Quantum Information Processing, Volume (14), No (1), Year (2015-1), Pages (247-267)
 30. Seyed Javad Akhtarshenas , Differential Geometry on SU(N): Left and Right Invariant Vector Fields and One-Forms, Applied Mathematics and Information Sciences, Volume (8), No (6), Year (2014-11), Pages (2903-2908)
 31. Seyed Javad Akhtarshenas , Azam Kheirollahi , Parametrization of Projector-Based Witnesses for Bipartite Systems, International Journal of Theoretical Physics, Volume (49), No (2), Year (2010-2), Pages (402-412)
 32. Fardin Kheirandish , Seyed Javad Akhtarshenas , Hamidreza Mohammadi , Non-equilibrium entanglement dynamics of a two-qubit Heisenberg XY system in the presence of an inhomogeneous magnetic field and spin-orbit interaction, European Physical Journal D, Volume (57), No (1), Year (2010-3), Pages (129-140)
 33. Mostafa Annabestani , Seyed Javad Akhtarshenas , Mohamad Reza Abolhassani , Decoherence in a one-dimensional quantum walk, Physical Review A, Volume (83), No (4), Year (2010-4), Pages (323211-323219)
 34. Seyed Javad Akhtarshenas , Maryam Khezrian , Entanglement dynamics and decoherence of an atom coupled to a dissipative cavity field, European Physical Journal D, Volume (57), No (2), Year (2010-4), Pages (271-279)
 35. Hamidreza Mohammad , Seyed Javad Akhtarshenas , Fardin Kheirandish , Influence of dephasing on the entanglement teleportation via a two-qubit Heisenberg XYZ system, European Physical Journal D, Volume (62), No (3), Year (2011-5), Pages (439-447)
 36. Seyed Javad Akhtarshenas , Concurrence of superpositions of many states, Physical Review A, Volume (83), No (4), Year (2011-4), Pages (423061-423067)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. نیره صابریان , سیدجواد اخترشناس , راضیه تقی‌آبادی , سنجش مقدار نوفه یک سنجه عملگر مقداری مثبت , سومین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی , 2019-08-21
 2. راضیه تقی آبادی , سیدجواد اخترشناس , محسن سربیشه ئی , زیر جمع پذیری قوی و ارتباط آن با هم‌بستگی‌های کوانتومی , دومین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی , 2017-08-23
 3. فرشته شاه بیگی , سیدجواد اخترشناس , محسن سربیشه ئی , سنجش میزان غیرکلاسیک بودن کانال‌های کوانتومی , دومین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی , 2017-08-23
 4. جواد بهدانی , سیدجواد اخترشناس , محسن سربیشه ئی , شناسایی گذار فاز کوانتومی مدل آیزینگ یک بعدی با یک میدان عرضی با استفاده از سنجه , کنفرانس فیزیک ایران 1394 , 2015-08-24
 5. حمید رضا باغشاهی , محمد کاظم توسلی , محمد جواد فقیهی , سیدجواد اخترشناس , ارزیابی درهم تنیدگی در مدل جینز-کامینگز غیرخطّی سه اتمی , کنفرانس فیزیک ایران 1394 , 2015-08-24
 6. راضیه تقی آبادی , سیدجواد اخترشناس , محسن سربیشه ئی , ناهم‌خوانی هندسی حالتهای گاوسی دوقسمتی بدون تقریب اندازه‌گیری گاوسی , کنفرانس فیزیک ایران 1394 , 2015-08-24
 7. فرشته شاه بیگی , سیدجواد اخترشناس , محسن سربیشه ئی , استفاده از مدل هایزنبرگ در تولید هم‌بستگی کوانتومی توسط کانال کوانتومی محلی , بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران , 2015-01-13
 8. حمیدرضا باغشاهی , محمد کاظم توسلی , سیدجواد اخترشناس , تاثیر پارامتر نامیزانی بر درهم‌تنیدگی بین دو اتم سه ترازی نوع لاندا و یک میدان تک مد با جفت شدگی وابسته به شدت , بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران , 2015-01-13
 9. حمیدرضا باغشاهی , محمد کاظم توسلی , سیدجواد اخترشناس , دینامیک برهم‌کنش دو اتم سه‌ترازی با میدان کاواک در حضور یک میدان کلاسیکی , کنفرانس فیزیک ایران 1393 , 2014-09-08
 10. نجمه اتحادی ابری , فردین خیراندیش , سیدجواد اخترشناس , آزاده زارع , بررسی در هم تنیدگی در سامانه‌های اپتو‌مکانیک جفت شده در حضور محیط غیرخطی OPA , بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران , 2014-01-28
 11. سیدجواد اخترشناس , حمید رضا محمدی , سامان کریمی , زهرا عزمی , رهیافتی هندسی برای محاسبه هم‌بستگی کوانتومی , بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران , 2014-01-28
 12. سیدجواد اخترشناس , حمید رضا محمدی , وحید نساجپور , فهیمه سادات موسوی , ناهم‌خوانی کوانتومی حالت‌های دوکیوبیتی , بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران , 2014-01-28
 13. حمیدرضا محمدی , وحید نساج‌پور , سیدجواد اخترشناس , دینامیم ناهم‌خوانی کوانتومی یک سامانه کوانتومی XY هایزنبرگ در حضور میدان مغناطیسی ناهمگن و برهم کنش اسپین-مدار: حالت مجانبی , کنفرانس اطلاعات کوانتومی , 2013-09-04
 14. سینا همدانی , حمیدرضا محمدی , سیدجواد اخترشناس , ناهم‌خوانی کوانتومی هندسی و مقایسه‌ی آن با در هم‌تنیدگی کوانتومی در الگوی جینز- کامینگز , کنفرانس اطلاعات کوانتومی , 2013-09-04