بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 82358

151 - شیوع گونه های توکسوکارا در سگها و گربه های خیابانی در خاورمیانه و ایران: متاآنالیز و متارگرسیون مقالات منتشر شده از سال1980تا2020 (چکیده)
152 - ارتقاء کیفیت زندگی در فضا های شهری با رویکرد رشد هوشمند ایرانی اسلامی (چکیده)
153 - The prediction of emotional decision making from working memory and inhibitory control in preschool children: using decision tree model (چکیده)
154 - Blow-up of solutions for a system of nonlocal singular viscoelastic equations with sources and distributed delay terms (چکیده)
155 - بازخوانی تحلیلی نگرش سیستمی به هستی و نقش آن در پاسخ به شبهات شرور با تکیه بر مبانی علامه طباطبایی(ره) (چکیده)
156 - تدابیر ویژه دادسرا در حمایت از کودکان بزه‌دیده: مورد مطالعه مجتمع شوق زندگی مشهد (چکیده)
157 - بررسی اثرگذاری مالیات های مستقیم بر نابرابری درآمدی (چکیده)
158 - بررسی تأثیر درآمدهای نفتی بر نابرابری درآمدی (چکیده)
159 - بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر تاب آوری اقتصادی کشورهای منتخب صادرکننده نفت با تمرکز بر کنترل فساد (چکیده)
160 - Immobilization of Alpha-Amylase on Chitosan-Coated Iron Oxide Nanomagnetic NanoparticlesNanomagnetic Nanoparticles (چکیده)
161 - An effective failure detection method for microservice-based systems using distributed tracing data (چکیده)
162 - Evaluating Developers’ Expertise in Serverless Functions by Mining Activities from Multiple Platforms (چکیده)
163 - A study of congenital transmission with a non-virulent Toxoplasma gondii isolate obtained from sheep in the mouse model (چکیده)
164 - Identification tick vector of Hepatozoon canis in dogs in Khorasan Razavi province. Iran (چکیده)
165 - Production of enterocin P by a bioengineered Pichia pastoris to control of pathogen bacteria (چکیده)
166 - Analyzing the effects of aroma and texture interactions on oral processing behavior and dynamic sensory perception: A case study on cold-set emulsion-filled gels containing limonene and menthol (چکیده)
167 - تحلیل رویکردهای موضوع‌شناسی فقهی از طریق مطالعه موردی انحلال‌پذیری موضوعات معاملی (چکیده)
168 - تمایز ارقام مقاوم ملون در برابر قارچ Fusarium oxysporum f. sp. melonis بر اساس صفات ظاهری و الگوی حضور ژن‌های مقاومت (چکیده)
169 - Salt-resistant hierarchically porous wood sponge coated with graphene flake/polyaniline nanocomposite for interfacial solar steam production and wastewater treatment (چکیده)
170 - فرزند آوری و چالش های روان شناختی، اجتماعی و فرهنگی خانواده ایرانی اسلامی (چکیده)
171 - بازخوانی تحلیلی مبانی علامه طباطبایی در تفسیر آیات فقهی (چکیده)
172 - Biogenesis of bacterial cellulose/xanthan/CeO2NPs composite films for active food packaging (چکیده)
173 - ریشه‌‏یابی علل حاشیه‌‏ای شدن ارائه درس شناخت محیط‏ز‌یست در آموزش عالی ایران (چکیده)
174 - شکاف برند طیب در مرحله معرفی دوره عمر با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی (چکیده)
175 - Effects of climate change on streamflow in the Dez Basin of Iran using the IHACRES model based on the CMIP6 model (چکیده)
176 - Assessing the impact of COVID-19 lockdowns on water quality in Anzali Wetland, Iran, using remote sensing data (چکیده)
177 - A comparison of machine learning methods for estimation of snow density using satellite images (چکیده)
178 - Intelligent Efficient Control for Brushless Doubly-Fed Induction Machines (چکیده)
179 - A Modeling and Simulation Study to Accommodate Sorbent Sintering in a Ca-Looping System Coupled with a Cement Plant (چکیده)
180 - ارزیابی کارایی مدل‌های آماری مفصل- مبنا دو متغیره در پیش‌بینی بارش پاییزه مطالعه موردی: شمال غرب ایران) (چکیده)
181 - The impact of industrial methyl diethanolamine solution on the aging of cured ethylene‐propylene‐diene monomer and butyl rubber compounds, and associated blends with potential applications in rubber‐made sealants within gas refinery environments (چکیده)
182 - A new bi-objective simultaneous model for timetabling and scheduling public bus transportation (چکیده)
183 - بررسی نگرش مصرف‌کنندگان بر ارزش ویژه نشان طیب و تاثیر آن بر تمایل به صرف هزینه در خریداری فراورده‌های طیب (چکیده)
184 - Wind erosion as a driver for transport of light density microplastics (چکیده)
185 - مولفه های هرمنوتیکی تاثیرگذار بر فهم بهتر گزاره های دینی از منظر آیت‌ الله جوادی‌آملی (چکیده)
186 - Sediment transport mechanisms and selective removal of soil particles under unsteady-state conditions in a sheet erosion system (چکیده)
187 - تبیین رابطه گردشگری مناطق مرزی وتوسعه امنیت مرزها (مورد: مرزهای استان خراسان‎رضوی) (چکیده)
188 - بررسی اختلافات مرزی ایران و عراق در قرن بیست و یکم (چکیده)
189 - موضع ممون عباسی نسبت به امام علی (ع) (چکیده)
190 - مروری بر ویژگی‌های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس جداسازی شده از لبنیات بومی ایران (چکیده)
191 - Solving Graph Coloring Problem Using Graph Adjacency Matrix Algorithm (چکیده)
192 - Flaking method affects the rate and extent of ruminal starch degradation in maize grains (چکیده)
193 - ررسی مطلوبیت زیستگاه کاراکال Schreber, 1776) Caracal caracal,) با استفاده از مدل MaxEnt در اقلیم آینده ایران (چکیده)
194 - Sustainable strategies based on the social responsibility of the beverage industry companies for the circular supply chain (چکیده)
195 - Modeling of agricultural water policies to guarantee water supply under climate change (چکیده)
196 - A new dietary low-fat custard formulation made by waxy corn starch and xylitol: Rheological, sensory and in vitro digestibility investigation (چکیده)
197 - بررسی روش تصفیه لجن فعال هوادهی گستره در کاهش آلودگی فاضلاب (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه فاضلاب تربت‌حیدریه) (چکیده)
198 - New data on four plant parasitic and plant associated nematodes in Southern Khorasan province, eastern Iran (چکیده)
199 - Investigating Hydropericardium Syndrome with Different Histopathological Techniques in Broiler Chickens (چکیده)
200 - Data on four species of Longidorus Micoletzky, 1922 (Nematoda: Longidoridae) from southern and southeastern Iran, including description of a new species (چکیده)