بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 60823

151 - راهبردهای افزایش مقاومت پذیری اقتصاد ایران با نگاهی به آینده اقتصاد مقاومتی (چکیده)
152 - بررسی آثار شوک برداشت از منابع بانکی بر مصرف و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران )رویکرد DSGE (چکیده)
153 - On wavelet multipliers and Landau–Pollak–Slepian operators on locally compact abelian topological groups (چکیده)
154 - Performance Evaluation of External and Mixed Compression Supersonic Air Intakes: Parametric Study (چکیده)
155 - اثر بخشی گروه ‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش علایم غم غربت، اضطراب و تنظیم هیجانی دانشجویان (چکیده)
156 - ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس توافق استاد و دانشجو در دانشجویان علوم پزشکی (چکیده)
157 - سنگ شناسی وژئوشیمی سنگ های آتشفشانی درمنطقه باغرود، شمال شرق نیشابور (چکیده)
158 - زمین شناسی وعیار معدنی محدوده باغ میان درشرق تربت حیدریه (چکیده)
159 - پتروگرافی، دگرسانی وپردازش تصویرماهواره ای درخاکهای صنعتی منطقه کلات سادات درشمال غربی سبزوار (چکیده)
160 - کانی شناسی وزمین شیمی شیل های کوه کمر سفید، آرین شهر خراسان جنوبی (چکیده)
161 - زمین شناسی، کانی شناسی وژئوشیمی کانسار باریت مشکان، شمال شرق سبزوار، استان خراسان رضوی (چکیده)
162 - برخاستگاه وهوازدگی سنگهادرماسه سنگهای نهشته سیلورین، آنالیز وژئوشیمی عناصراصلی دربرش بلوک لوت (چکیده)
163 - زمین شناسی، کانی شناسی وژئوشیمی محدوده اکتشافی سماخون، تربت جام، خراسان رضوی (چکیده)
164 - پترو گرافی دولومیت های سازند شتری درشمال شرق فردوس (چکیده)
165 - بررسی کانی شناختی وژئوشیمیایی کانسار کرومیت رباط سفید،جنوب مشهد (چکیده)
166 - Prospective Effects of Regrouping, Number of Animals in Each Group and Concentrate Specificity on Profitability of Lactating Dairy Cows (چکیده)
167 - زمین شناسی وکانی شناسی محدوده کلاته گوک (چکیده)
168 - اکتشاف فلوریت درمحدوده آوهنگ شهرفردوس (چکیده)
169 - بررسی و مطالعه عددی انتقال حرارت در سیل های مکانیکی (چکیده)
170 - Preparation and characterization of a novel hydrophilic PVDF/PVA/Al 2 O 3 nanocomposite membrane for removal of As(V) from aqueous solutions (چکیده)
171 - Fabrication and characterization of SnO2 and SnS2 nanobiosensor in the Presence of Aspergillus Niger Fungi (چکیده)
172 - Optimization of mucilage extraction conditions from Plantago major L. seed using response surface methodology (چکیده)
173 - بازنمایی ساختار سازمانی مدرسه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
174 - Fatty acid composition, rheological and thermal properties of butter from sheep’s and omega-3 cow’s milks (چکیده)
175 - سنگ‌نگاری و زمین‌شیمی عنصری دولومیت‌های سازند سیبزار (دونین میانی) در شرق نیشابور (چکیده)
176 - Influence of Ultrasound-Assisted Extraction on Bioavailibity of Bene Hull (Pistacia Atlantica Subsp. Mutica) Extract: Testing Optimal Conditions and Antioxidant Activity (چکیده)
177 - Theoretical study on alkaloid encapsulating via monohydroxy-cucurbit[n]uril (n = 8,10)/graphene oxide composite (چکیده)
178 - EFFECT OF SOAKING ON UNSATURATED GYPSEOUS SAND SOILS (چکیده)
179 - Different scenarios for udder health management during dry period in dairy cattle (چکیده)
180 - Application of adaptive neuro-fuzzy inference systems to estimate digestible critical amino acid requirements in young broiler chicks (چکیده)
181 - Effect of Rolled or Extruded Flaxseeds in Finisher Diet on Pellet Quality, Performance, and n-3 Fatty Acids in Breast and ThighMuscles of Broiler Chickens (چکیده)
182 - Preconcentration of morphine in urine sample using a green and solvent-free microextraction method (چکیده)
183 - أیوب فی شعر شاذل طاقة علی ضوء الرمزیة؛ دراسة قصیدتی انتصار أیوب وهموم أیوب أنموذجا (چکیده)
184 - Thin film composite membranes with desirable support layer for MeOH/MTBE pervaporation (چکیده)
185 - الگوی بومی شاخص های موثر در به‌کارگیری خدمات مدیریت منابع انسانی الکترونیک مبتنی بر رایانش ابری در شرکت‌های دانش‌بنیان (چکیده)
186 - The Effect of Teaching Mowlana\\\'s Thoughts on the Peaceful Coexistence of Foreign Students of Ferdowsi University of Mashhad (چکیده)
187 - رابطه بین سن، جنس و تحصیلات افراد در میزان رضایت مندی از بام سبز ( مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
188 - Amino Acid and Droplet Effect on Methylene Blue: Optical Properties (چکیده)
189 - CRITERION FOR NONEXISTENCE HORSESHOE-LIKE IN C1 TOPOLOGY (چکیده)
190 - تأثیر تعامل کاربران در رسانه های اجتماعی بر قصد خرید به واسطة نگرش نسبت به برند و هنجارهای ذهنی (چکیده)
191 - Simulation of rarefied gas flow in a microchannel with backward facing step by two relaxation times using Lattice Boltzmann method – Slip and transient flow regimes (چکیده)
192 - Method of Production and Assessment of an Encapsulated Choline Chloride and Its Effects on Growth Performance and Serum Lipid Indices in Broilers (چکیده)
193 - The effect of a selective exercise program on motor competence and pulmonary function of asthmatic children: a clinical study (چکیده)
194 - Investigating the Vinblastine Induced-Chromosomal Abnormality in the Already Gamma Irradiated L929 Cell Line Using Micronucleus Assay in Cytokinesis Blocked Binucleated Cells (چکیده)
195 - بررسی اثر هوش فرهنگی کارکنان بر رفتارهای شهروندی آنها از طریق بهبود یا تقویت همدلی فرهنگی، پژوهشنامه مدیریت تحول (چکیده)
196 - واکاوی نوین ویژگی‌های رفتار مرشدانه مدیران در شرکت پالایش نفت اصفهان و اعتبارسنجی آن (چکیده)
197 - Projecting climate change impacts on rainfed wheat yield, water demand, and water use efficiency in northeast Iran (چکیده)
198 - بررسی تاثیرآب مغناطیسی بر برخی پارامترهای مورفولوژویکی گل همیشه بهار تحت تنش شوری آب (چکیده)
199 - بررسی تاثیرآب مغناطیسی بربرخی پارامترهای فیزیولوژیکی گل همیشه بهار تحت تنش شوری آب (چکیده)
200 - طراحی مدل ارزیابی عملکرد برای ارزیابی شونده های سلسله مراتبی با شاخص های موزون در دپارتمان های هایپرمارکت به روش تلفیقی تحلیل پوششی داده های سلسله مراتبی موزون (چکیده)