بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: تاریخ نگاری


موارد یافت شده: 16

1 - مولفه های تاریخنگاری شعبی بر اساس روایت های برجای مانده از وی در متون کلاسیک تاریخی (چکیده)
2 - بانوی نخستین ها (نگاهی به تاریخ نگاری شیرین بیانی) (چکیده)
3 - تاریخ نگاری ایرانی و تاثیر آن بر تاریخ نگاری هند در سده های میانه (چکیده)
4 - تاریخ نگاری انقلاب اسلامی؛ ضرورت ها و بایستگی ها (چکیده)
5 - نسبت امر قدسی و امر تاریخی در سیره نگاری دوره معاصر؛ مطالعه ای در سیره نگاری عباس زریاب خویی (چکیده)
6 - بینش و روش محمد کاظم مروی در تاریخ نگاری عالم آرای نادری (چکیده)
7 - اندیشه ظل اللهی سلطان در نگرش تاریخ نگارانه مورخان عصر افشاری (چکیده)
8 - نقش امیرعلیشیرنوایی در گسترش تاریخ نگاری عصر تیموری (چکیده)
9 - اکسیر ماثر نو: بررسی مقایسه ای مشکله هویت در تاریخ نگاری قاجاریه (چکیده)
10 - سربداران در تاریخ نگاری مستشرقان (چکیده)
11 - نقش امیر علیشیر نوایی در گسترش تاریخ نگاری عصر تیموری (چکیده)
12 - بازنمایی مولفه اسلامی هویت در گزارش نامه های تاریخی روزگار قاجار (چکیده)
13 - تازه های منابع مملوک در باره شرح حال رشیدالدین فضل الله همدانی(ترجمه) (چکیده)
14 - عنایت به شاهنامه فردوسی و شاهنامه سرایی در عصر فرمانروایی مغولان برایران (بررسی موردی: دو شاهنامه خطّی در تاریخ مغول) (چکیده)
15 - تحلیل روایت شناختی ویژگی‌های سبک تاریخ نگاری بیهقی در چارچوب نظریه هوش داستانی (چکیده)
16 - اخبار ناصری و مظفری در باب حقایق افضل: بررسی مقایسه ای مشکله ی هویت در تاریخ نگاری قاجاریه (چکیده)