بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: خربزه


موارد یافت شده: 21

1 - کارایی جاذب های ارزان قیمت در حذف رنگزای سافرانین از آب و محیط کشت (چکیده)
2 - تعیین حساسیت چند توده خربزه به نژادهای 1 و 1.2 قارچ Fusarium oxysporum f. sp. melonis (چکیده)
3 - اثر ریز نمونه و سطوح هورمونی بر باززایی مستقیم در رقم محلی خاتونی خربزه (چکیده)
4 - بررسی تحمل ژنوتیپ‌های خربزه (Cucumis melo L.) به علف‌هرز انگلی گل جالیز مصری (Orobanch aegyptiaca L.) (چکیده)
5 - تعیین و مقایسه ترکیبات شیمیایی بخشهای مختلف میوه خربزه در تغذیه دام (چکیده)
6 - ارزیابی و اندازه گیری میزان بیواتانول استخراج شده از ضایعات خربزه(رقم قصری) (چکیده)
7 - بررسی اثر سازگاری سویه در بیان موقت مبتنی بر روش اگروباکتریوم در ارقام خربزه (Cucumis melo L.) (چکیده)
8 - استخراج و شناسایی توکسینهای قارچ Monosporascus cannonballus عامل پوسیدگی ریشه و زوال خربزه (چکیده)
9 - اثرکوددهی اسید هیومیک در مدیریت انبوهی مگس خربزه (Myiopardalispardalina Bigot)درشرایط مزرعه (چکیده)
10 - مطالعه ویژیگی های ریخت شناسی، کمی و کیفی برخی توده های بومی خربزه ایران (چکیده)
11 - بررسی تأثیر رقم، اسمز، بسته بندی و دمای نگهداری بر ویژگیهای کمی و کیفی برگه ی خربزه (چکیده)
12 - ردیابی،تکثیر و توالی یابی بخشی از ژن MRGH21 در رقم خاتونی خربزه (چکیده)
13 - ردیابی،تکثیر و توالی یابی بخشی از ژن MRGH21 در رقم خاتونی خربزه (چکیده)
14 - ردیابی توالی ژن Fom2 در ارقام حساس و مقاوم به نژاد 1 قارچ Fusarium oxysporum f.sp melonis (چکیده)
15 - ردیابی و تکثیر ژن توماتیناز در نژاد 1 قارچ Fusarium oxysporum f.sp. melonis (چکیده)
16 - تعیین و مقایسه خواص مکانیکی خربزه قصری و خاتونی (چکیده)
17 - بررسی خواص فیزیکی خربزه قصری و خاتونی (چکیده)
18 - تولید نوشیدنی ماندگار و پالپ منجمد از هندوانه ، طالبی و خربزه (چکیده)
19 - بررسی اثر آرد دانه خربزه به عنوان جایگزین چربی بر ویژگی های شیمیایی و حسی فرآورده های گوشتی (چکیده)
20 - دانه خربزه خاقانی به عنوان منبع روغن (چکیده)
21 - بررسی باقیمانده سم دیازینون در واریته‌های مختلف خربزه استان خراسان رضوی پس از سه مرتبه سمپاشی (چکیده)