بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: دوستی


موارد یافت شده: 16

1 - تاثیر ویژگیهای فردی بر انجام فعالیت های خیریه (چکیده)
2 - بررسی جایگاه افغانستان جدید در مجموعه‌های امنیتی منطقه‌ای از آسیای مرکزی تا آسیای جنوبی (چکیده)
3 - ایران ِ دوست واقع بین: تأملی در ایران نگری استاد محمدعلی اسلامی ندوشن (چکیده)
4 - دردسرسازیِ تاریخ در برساختنِ سیاست‌خارجی (چکیده)
5 - مطالعه تطبیقی میان برخی از الگوهای توسعه در خصوص دو مفهوم شاخص های یک تعامل مناسب (کارآمدی، هماهنگی و تداوم و بردارهای تعاملاتی) (چکیده)
6 - خسرو انوشیروان و شکوفایی فرهنگ و تمدن ایران در دورة ساسانیان (چکیده)
7 - بررسی عوامل مؤثر بر وقوع زمین لغزش با استفاده از GIS و RS (مطالعه: موردی سد دوستی) (چکیده)
8 - سازه های آبی و بحرانهای ژئومورفیک ناشی از آن (چکیده)
9 - تبخیر از دریاچه ها و مخازن سدها: تحلیل حساسیت و رتبه‌بندی روش‌های موجو (چکیده)
10 - بررسی نمود پایداری در چکامه های میهنی محمود درویش (چکیده)
11 - تبخیر از دریاچه‌ها و مخازن سدها: برآوردهای بیلان انرژی، ارزیابی روش‌های تابش دما و روابط ترکیبی (چکیده)
12 - نسبت سنجی دوستی، دگرخواهی و عدالت در نظریه حکمرانی خوب بر اساس خوانش گلستان سعدی (چکیده)
13 - دوستی پدیده اخلاقی یا کارکردی؟: نقد رابطه دولت و مردم در ایران از منظر قاعده لیسیس (چکیده)
14 - حکمرانی خوب؛ بازگشت دوستی در عرصه نهادی به سیاست در دنیای معاصر (چکیده)
15 - فراتحلیلِ مضمونِ دوستی/ دوستانِ سیاست خارجی در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی (چکیده)
16 - بررسی نشست لوله های فولادی آبرسانی شهری (مطالعه موردی: طرح توزیع آب سد دوستی در شهر مشهد) (چکیده)