بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: سیستان و بلوچستان


موارد یافت شده: 16

1 - تبیین مخاطرات محیطی ناشی از احداث دیوارهای مرزی (مرزهای ایران در استان سیستان و بلوچستان) (چکیده)
2 - پیامدهای بحران مهاجرت ناشی از خشکسالی های کوتاه مدت در استان سیستان و بلوچستان (چکیده)
3 - اصول و ملاحظات استقرار امنیت پایدار در مناطق مرزی جنوب شرقی ایران (چکیده)
4 - بررسی فیتوشیمیایی گیاه دارویی و چند منظوره پنیرباد Withania coagulans (Stocks) Dunalدر رویشگاه های طبیعی استان سیستان و بلوچستان (چکیده)
5 - بررسی جهت مکان یابی سد زیرزمینی بر روی رودخانه سرمیچ در جنوب ایرانشهر (چکیده)
6 - مطالعه زمین شناسی مهندسی سایت پیشنهادی جهت احداث سد زیرزمینی بر روی رودخانه سرمیچ در جنوب ایرانشهر (چکیده)
7 - تحلیل سینوپتیکی فضایی خشکسالی ها در سیستان و بلوچستان (چکیده)
8 - تعیین کارآیی مزارع موز دراستان سیستان و بلوچستان (چکیده)
9 - برآورد ارزش تفریحی چاه نیمه با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط (چکیده)
10 - شناسایی کانون های فشار مؤثر در وقوع باد 120 روزه سیستان و بلوچستان (چکیده)
11 - شبیه سازی رواناب خروجی در حوزه های آبخیز فاقد آمار با استفاده از مدل بارش- رواناب AWBM (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان) (چکیده)
12 - بررسی و تحلیل چالش های شهرهای مرزی در ایران با تاکید بر شهرهای استان سیستان و بلوچستان (چکیده)
13 - بررسی بازارهای تعاونی های صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان (چکیده)
14 - عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر کارکرد امنیتی مرز جنوب شرقی (ایران و پاکستان) (چکیده)
15 - عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر کارکرد امنیتی مرز جنوب شرقی (ایران و پاکستان) (چکیده)
16 - تامین مسکن شهری و تاثیر آن بر رونق اشتغال در استان سیستان و بلوچستان (چکیده)