بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: آنتروپی شانون


موارد یافت شده: 18

1 - نگاهی بر تصادفی بودن، یکنواختی و آنتروپی رنی در نابرابری اقتصادی (چکیده)
2 - آنتروپی مانده تسالیس و اندازه واگرایی آن مبتنی بر تابع چندک (چکیده)
3 - طراحی بهینه ماشین فروش اتوماتیک غذای گرم (چکیده)
4 - ارزیابی ظرفیت های توسعة کارآفرینی در نواحی روستایی منطقة مورد مطالعه: روستاهای دهستان بیزکی (چکیده)
5 - تحلیل خطر واحدهای کلرزنی تصفیه آب به روش‌های FMEA و FTA، اولویت بندی فاکتورهای مؤثر به روش‌های آنتروپی شانون و SAW و ارائه مدلی جهت نظارت و کنترل ایمنی به روش PetriNet (چکیده)
6 - ارزیابی سطح امنیت در تجارت الکترونیک با استفاده از آنتروپی شانون و تئوری دمپستر.شافر (چکیده)
7 - نکاتی از آنتروپی نمایی (چکیده)
8 - آنتروپی باقیمانده گاما مبتنی بر تابع چندک (چکیده)
9 - بکارگیری الگوریتم AHP، COMSOAL و انتروپی شانون به منطور ارزیابی و انتخاب جواب بهینه مسئله بالانس خط تولید (چکیده)
10 - انتخاب طرح چیدمان تسهیلات با استفاده از مدل تلفیقی AHP گروهی فازی و شانون (چکیده)
11 - طراحی‌ مدل‌ تلفیقی‌ تصمیم گیری‌ چند‌ معیاره‌ فازی‌ جهت انتخاب‌ طرح‌ جانمایی‌ تسهیلات (چکیده)
12 - تحلیل الگوی گسترش شهر بهشهر بر اساس مد لهای کمی برنامه ریزی منطقه ای (چکیده)
13 - ماکسیمم آنتروپی در توزیع های دومتغیره (چکیده)
14 - معرفی یک اطلاع فاصله ی پویا براساس آنتروپی تجمعی باقیمانده و برخی از ویژگی های آن (چکیده)
15 - آنتروپی باقیمانده تجمعی در توزیعهای گسسته (چکیده)
16 - ویژگی‌ها و مشخصه‌هایی از آنتروپی رنی ماکسیمم (چکیده)
17 - معرفی آنتروپی باقیمانده تجمعی و آنتروپی تجمعی و کاربرد آن در قابلیت اعتماد (چکیده)
18 - آنتروپی تجمعی آخرین آماره مرتب و مشخصه سازی براساس آن (چکیده)