بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: زمان بندی


موارد یافت شده: 14

1 - ارتباط عادات خوابیدن و متغیرهای زمانبندی خواب با کیفیت خواب دانشجویان (چکیده)
2 - پردازش زمان تکواندوکاران نخبه و غیر نخبه در بازه های زمانی کوتاه و بلند (چکیده)
3 - مقایسه اثرات نوع تمرین بر عملکرد و یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر زمان (چکیده)
4 - ADSS: شبیه ساز سیستم پایگاه داده پویا برای مقایسه تطبیقی روشهای زمانبندی قواعد (چکیده)
5 - EX-SJFPRO-V.2.8: روش جدید زمانبندی قواعد بر مبنای تخمین احتمال اجرای قواعد در پایگاه داده پویا (چکیده)
6 - ارائه روش جدید زمانبندی قواعد در پایگاه داده پویا برمبنای بهبود فرایند تخمین احتمال اجرای قواعد (چکیده)
7 - زمانبندی قواعد در پایگاه داده پویا به کمک اتوماتای یادگیر (چکیده)
8 - لحاظ نمودن محدودیت حافظه جهت زمان‌بندی بار محاسباتی تقسیم‌پذیر با در نظر گرفتن بازگشت نتایج (چکیده)
9 - رویکردهای سری و موازی در زمان بندی پروژه با منابع محدود (چکیده)
10 - رویکردهای سری و موازی در زمان بندی پروژه با منابع محدود (چکیده)
11 - روش جدیدبرای زمانبندی اقتصادی گردش کارها در گرید های محاسباتی (چکیده)
12 - زمانبندی اقتصادی گردش کارها در گریدهای محاسباتی (چکیده)
13 - زمان­بندی بار محاسباتی تقسیم­ پذیر با در نظر گرفتن زمان بازگشت نتایج در سیستم­های ناهمگن با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
14 - مقایسه چند تقریب برای میانگین و واریانس توزیع بتا (چکیده)