بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: کالیبراسیون


موارد یافت شده: 18

1 - کالیبراسیون و ارزیابی مدل swmm در شبیه سازی رواناب منطقه 9 شهرداری مشهد (چکیده)
2 - تعیین مهمترین پارامترهای تاثیرگذار بر میزان رواناب شهری با استفاده از مدل SWMM (مطالعه موردی: شهر مشهد، منطقه 9) (چکیده)
3 - بررسی عددی تطبیق پارامترهای مدل هستون (چکیده)
4 - ارزیابی عملکرد مدل های بهینه سازی در کالیبراسیون و نشت یابی شبکه های توزیع آب با استفاده از مدل آزمایشگاهی (چکیده)
5 - کالیبراسیون دستگاه BCA جهت تعیین دقیق میزان عناصر درون نمونه با توجه به شار گامای آشکارسازی شده (چکیده)
6 - ارزیابی و واسنجی پارامترهای هیدرولوژیکی حوزه آبخیز با استفاده از نرم افزار HEC-HMS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد طرق مشهد) (چکیده)
7 - کالیبراسیون مدل های شبکه توزیع آب شهری با استفاده از روش بهینه یابی کلونی مورچه ها (چکیده)
8 - روش های مرسوم برای کالیبراسیون رادار هواشناسی؛ محدودیت ها و خطاها (چکیده)
9 - بررسی ضرورت کالیبراسیون مدل های برآورد فرسایش برای هر منطقه در محیط GIS (مطالعه در مورد مدل های فرآیندی GUEST و WEPP همچنین مدل های تجربی EPM و MPSIAC و هیدروفیزیکی) (چکیده)
10 - نشت یابی شبکه های توزیع بر اساس کالیبراسیون فشارهای گرهی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
11 - شناسایی نشت بر مبنای بهینه یابی به روش کلونی مورچه ها در شبکه های توزیع آب (چکیده)
12 - کالیبراسیون دوربین در زمین فوتبال با استفاده از الگوریتم Simulated Anealing (چکیده)
13 - ارزیابی عملکرد روشهای مکانیابی طرح نمونه گیری به منظور به کارگیری در کالیبراسیون هیدرولیکی شبکه های توزیع آب در یک شبکه مدل و یک پآیلوت از شبکه شهر مشهد (چکیده)
14 - بررسی تاثیر شکل دبی سنج روی ضریب کالیبراسیون (چکیده)
15 - ارزیابی و کاربرد نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم به کمک پردازش (چکیده)
16 - طراحی و ارائه نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم (چکیده)
17 - ارزیابی و کاربرد نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم (چکیده)
18 - طراحی و ارائه نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم (چکیده)